Var­för så bre­da bak­däck på min BMW?

Bil - - EXPERTERNA SVARAR - HÅ­KAN

Kan du el­ler nå­gon an­nan av di­na duk­ti­ga kol­le­gor svar på min frå­ga så blir jag glad.

Jag har just köpt en BMW X5, xdri­ve, 40d, 2012. På vin­tern har man ju sam­ma di­men­sion på bå­da ax­lar­na - fram och bak. Men på som­mar är det bre­da bak­däck, 315x35xr20 och fram 275x40xr20 på 8,5”-fäl­gar. Vad hän­der om jag har 275-däck runt om på som­ma­ren – är det en rent este­tisk frå­ga el­ler kom­mer det att hän­da nå­got ne­ga­tivt med bi­len då jag kör? Det är ju 306 hk och 600 Nm som skall tryc­kas ned i väg­ba­nan om det vill sig, men jag är all­tid en­sam i bi­len och kör in­te med nå­gon last att ta­la om. Jag tän­ker in­te på peng­ar­na ut­an und­rar ba­ra om det finns nå- gon vik­tig an­led­ning att ha des­sa bre­da bak­däck? Mer än ut­se­en­det, allt­så...

SVAR: Hej Hå­kan. Det är en kom­bi­na­tion av ut­se­en­de och fak­tisk nyt­ta med bre­da­re bak­däck. 3-se­ri­en e90 ha­de bre­da­re bak­däck för att mins­ka över­styr­nings­ten­den­ser. Kanske är det sam­ma an­led­ning här? Vad som är oer­hört vik­tigt på din bil är att rullom­kret­sen är ex­akt li­ka fram och bak. An­nars kan fyr­hjuls­drif­ten ta ska­da. Kal­le Grun­del i vårt test­lag har en li­ka­dan bil som du och han tyc­ker att sma­la­re däck på just den bi­len gör den myc­ket mind­re spår­käns­lig och där­med ­trev­li­ga­re. RU­BEN BÖR­JES­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.