Sam­man­fatt­ning

Bil - - TEST -

NYA BMW 5-SE­RIE är en grymt bra bil, men den är in­te li­ka själv­klart en vin­na­re som fö­re­gång­ar­na. Pris­mäs­sigt lan­dar den bra och mil­kost­na­den blir lägst, men då får du en bil med för­hål­lan­de­vis låg ut­rust­nings­grad som blir rik­tigt dyr att ut­rus­ta. För att ta 520d xdri­ve nå­gorlun­da upp till sam­ma ni­vå som ex­em­pel­vis väl­ut­rus­ta­de Vol­vo S90 D5 AWD krävs ut­ö­ver Sport Line för 21 600 kro­nor minst 82 500 kro­nor till. Då får du Driving As­si­stant Plus-, Con­nec­ted- samt In­no­va­tion-pa­ke­ten vil­ket i grova drag in­ne­bär de ad­ap­ti­va strål­kas­tar­na, he­la pa­ke­tet med fö­rar­hjälp system­sam t par­ke­rings­as­si­stans och na­vi­ga­tion. Först med den­na ut­rust­ning­en blir BMW så mo­dern som man kan krä­va av en bil i den här klas­sen.

På den punk­ten fal­ler Ja­gu­ar XF ti­digt, den be­hö­ver mo­der­ni­se­ras för att nå sam­ma ni­vå. Mer­ce­des E-klass? En grymt bra bil, men det är även Vol­vo S90 D5 AWD. Fin att kö­ra, kom­for­ta­bel på al­la sätt och vis samt tek­niskt sett in­spi­re­ran­de då allt fun­ge­rar. S90 vin­ner det­ta test.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.