Lo­tus Ex­i­ge Sport 350

Brit­tisk bu­se för ba­nan.

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: HANS HEDBERG FO­TO: LO­TUS

Egent­li­gen är det mot al­la odds. Att jag står här med en gul Lo­tus som når mig upp till mid­jan. Döds­ryk­te­na från Het­hel har va­rit många, skriv­na i kol­svar­ta ru­bri­ker och den svens­ka hård­sats­ning­en med en ny im­por­tör för någ­ra år se­dan kom på skam. Men tack va­re ent­re­pre­nö­ren Pi­er­re An­ders­son, äga­re av Bil­hal­len i Mjöl­by som till var­dags syss­lar med Nis­sa­noch Fiat-försäljning, har en ny agen­tur ta­git form.

– Vi bör­ja­de med att ta in hö­ger­styr­da Lo­tu­sar från Eng­land – som fort sål­des vi­da­re, in­tres­set fanns där, sä­ger Pi­er­re om bör­jan på sats­ning­en.

Det spor­ti­ga sys­ko­net

Nu är Bil­hal­len of­fi­ci­ell im­por­tör med fullt auk­to­ri­se­rad verk­stads­del, det se­na­re ett sätt att säk­ra upp bi­lä­gan­det för så­väl gam­la som nya Lo­tus­kun­der.

Ex­i­ge har all­tid va­rit ur­mo­del­len Eli­ses spor­ti­ga sys­kon och nya Sport 350-ver­sio­nen drar isär sys­konska­ran yt­ter­li­ga­re. Van­li­ga Eli­se Sport har 1,6-li­ters fyr­cy­lind­rig sug­mo­tor på 134 häst­kraf­ter, Ex­i­ge Sport 350 an­vän­der i stäl­let 3,5-li­ters V 6- motor med kom­pres­sor-mat­ning f rån­brit­tis­ka Har rop – top­pef­fek­ten är som mo­dell­nam­net an­ty­der 350 häst­kraf­ter.

Vin­kel­sex­an kom­mer från Toyo­ta men Lo­tus­tek­ni­ker­na har blåst or­dent­ligt liv i Vvt-i-ma­ski­nen.

Vin­kel­sex­an kom­mer från Toyo­ta men Lo­tus­tek­ni­ker­na har blåst or­dent­ligt liv i Vvt-i-ma­ski­nen. Prestan­dan lå­ter ta­la för sig själv: 0-100 km/h går på 3,8 se­kun­der, topp­far­ten är 271 km/h.

Nye Lo­tus­che­fen, lux­em- bur­ga­ren Je­an-marc Ga­les, med mång­å­rig er­fa­ren­het från bil­in­du­strin, har ta­git det till sitt kall att renod­la Lo­tus­mo­del­ler­na. Höjd kva­li­tets­säk­ring och vik­t­jakt in­går nu i den dag­li­ga verk­sam­he­ten. 350 Sport fick in­te väga

ett gram över 1 200 ki­lo, vikt­be­spa­ring­en på över 50 kg var sten­hård och om­fat­tan­de! Den gu­la prov­bi­len väger in på ex­akt 1,2 ton – in­klu­si­ve be­tung­an­de luft­kon­di­tio­ne­ring, ste­reo och lä­der/al­can­tara­kläd­sel. Ti­di­ga­re kun­de ka­ross­vik­ten mel­lan in­di­vi­der skil­ja upp till 12 kg – med mer de­tal­je­rad pro­duk­tions­styr­ning togs den­na slar­vi­ga över­vikt bort. Samt att ra­tio­na­li­se­ra det 20 år (jo, Eli­se fyll­de 20 år 2016) gam­la ven­ti­la­tions­sy­ste­met, där spa­ra­des tre ki­lo. Yt­ter­li­ga­re tre kg ka­pa­des på att er­sät­ta mo­torkå­por­na. För att ba­ra näm­na någ­ra bant­ning­ar.

Skip­pa au­to­mat­lå­dan

Ex­i­ge Sport 350 finns i ett au­to­mat­väx­lat al­ter­na­tiv som grund­ut­veck­la­des för Evo­ra och slapp­hän­ta ame­ri­kans­ka kun­der men det ska gi­vet­vis skip­pas! Ef­tersom 350-mo­del­len ge­nom­gått bå­de kos­me­tisk men ock­så bätt­re tek­nisk upp­da­te­ring är den ma­nu­el­la lå­dan nu en fröjd att an­vän­da, ing­et som kun­de sä­gas om ti­di­ga­re Ex­i­ge-väx­ellå­dor. Det nya snab­ba­re län­ka­get är en av de mest bi­dra­gan­de an­led­ning­ar­na till att Ex­i­ge har ka­pat varv­ti­den runt den eg­na test­ba­nan Het­hel Cir­cuit med 2,5 se­kun­der.

Gi­vet­vis bör man va­ra hyf­sat vig för att kö­ra Ex­i­ge, ålan­det i och ur krä­ver sitt. Väl på plats är det klipp­fast sitt­ställ­ning som gäl­ler, även om skal­sto­lar­na fak­tiskt in­te kläm­mer åt så blo­det stop­par. I stäl­let byg­ger det på ett-med-ma­ski­nen-käns­lan. In­te­ri­ö­ren är sten­hårt ut­förd med syn­lig rå alu­mi­ni­um och få stop­pa­de ytor, pre­cis som man vill ha det. Sö­ker man komfort och lyx finns al­la and­ra bil-

I Pa­ris­kur­van hit­tas en­kelt en lin­je med en snabb upp­väx­ling fram till chi­ka­nen in­nan långa flyg­ra­kan. Bi­lens verk­li­ga rät­ta ele­ment, en op­ti­mal Track Day Ra­cer.

till­ver­ka­re att väl­ja på. På den lil­la knapp­sat­sen till väns­ter om rat­ten kan man väl­ja mel­lan körlä­ge­na Sport el­ler Ra­ce. Den se­na­re för­vand­lar Sport 350 till ett per­fekt ban­verk­tyg. Ett par snab­ba run­dor runt Man­torp Park vi­sar att ba­lan­sen är den rät­ta, sär­skilt im­po­ne­ran­de är den ex­tra­ut­rus­ta­de broms­ut­rust­ning­en och den upp­da­te­ra­de fin­ka­libre­ra­de styr­ning­en. I Pa­ris­kur­van hit­tas en­kelt en lin­je med en snabb upp­väx­ling fram till chi­ka­nen in­nan långa flyg­ra­kan. Bi­lens verk­li­ga rät­ta ele­ment, en op­ti­mal Track Day Ra­cer.

Men Ex­i­ge Sport 350 fun­kar fak­tiskt även ut­an­för ba­nans in­häng­nad, så länge du är med på no­ter­na om trång sitt­brunn, högt mo­tor­ljud och en enorm åt­gång på sop­pan när kom­pres­sorn max­as till ful­lo. Och det gör den. På små­vä­gar, in­te helt oli­ka eng­els­ka B-ro­ads smi­ter den gu­la pi­len fram som… en pil. Kör­käns­lan är att lik­na vid en över­stark sport­mo­tor­cy­kels, det finns all­tid sko­por av ext­ra kraft till hands och ett chas­si som fix­ar de fles­ta hår­nåls­kom­bi­na­tio­ner. På ett be­fri­an­de sätt är bi­len även re­jält gif­tig, den

bi­ter ifrån om du gör fel (med ur­kopp­lat an­tisladd­sy­stem). Men den känns ald­rig far­lig, i stäl­let som en in­ter­na­te­lev – or­dent­lig upp­fost­rad men med en mas­sa bus i blick.

Få renod­la­de ri­va­ler

Kon­kur­ren­ter­na är få, men finns: Al­fa Romeo 4C (för slö), Au­di TT RS (för all­dag­lig), Mcla­ren 540C (för dyr) och Porsche 718 Cay­man S (vi sak­nar GT4…). Al­la duk­ti­ga men in­te sam­ma hår­re­san­de kam­rat som Sport 350. För fan­sen finns Ex­i­ge även som 360 Cup- och V6 Cup R-ut­fö­ran­de, den se­na­re en­dast i ba­nut­fö­ran­de. Sma­kar det så kos­tar det för­stås, prislap­pen på dry­ga 850 000 kro­nor ba­se­ras på rå­dan­de eu­ro­kurs och de ext­ra till­va­len är re­la­tivt många. Högt ki­lo­pris kan va­ra värt en hel del ibland.

Det är in­te bra ac­ce­le­ra­tions­ti­der el­ler topp­fart som är gre­jen med Lo­tus, det är väg­håll­ning och kör­bar­het.

Bant­ning i bå­de stort som smått har re­sul­te­rat i en lätt­ning på 51 kg.

Av­ska­lat så det räc­ker till, no­te­ra den läck­ra väx­elspa­ken.

En­kel och in­for­ma­tiv in­stru­men­te­ring. Den sto­ra bakving­en är iö­gon­fal­lan­de.

Kun­der­na kan väl­ja mel­lan stols­kläd­sel i al­can­ta­ra el­ler tar­tan-mönst­rat som en hyll­ning till Lo­tus Esprit S1 från 1976.

Det är omöj­ligt att mis­sa att det är en Lo­tus man kör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.