TEST: NYA BMW 5-se­rie

Ge­ne­ra­tions­skif­te i 5-se­rie-fa­bri­ken.

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: LI­NUS PRÖJTZ

et bör­jar bra. Hop­par in bakom rat­ten på BMW 520d xdri­ve och kän­ner mig hem­ma di­rekt. Sti­len känns igen, sam­ti­digt som de­talj­för­änd­ring­ar­na märks när se­kun­der­na blir mi­nu­ter, tim­mar och snart da­gar ute på vägar­na.

Förs­ta in­tryc­ket ger vid han­den en fräsch och om­bo­nad in­te­ri­ör, full med in­tres­san­ta fi­nes­ser. Vi ska tilläg­ga att de fy­ra test­bi­lar­na är nä­ra nog ful­l­ut­rus­ta­de, vil­ket in­ne­bär att vi får möj­lig­het att tes­ta de fles­ta vik­ti­ga sy­ste­men. Sam­ti­digt in­ne­bär det att prislap­pen för ex­em­pel­vis BMW:N hop­par upp från de där 422 000 till 665 600 kro­nor i list­pris. Ja­gu­a­ren kos­tar 632 800, Mer­ce­des 618 150 och Vol­vo S90 in­te fullt li­ka saf­ti­ga 538 000 kro­nor. Sma­kar det så kos­tar det.

När nya E-klass och Vol­vo S/V90 lan­se­ra­des un­der 2016 så höj­des re­fe­rens­ni­vån i sto­ra mel­lan­klas­sen, även kal­lad E-seg­men­tet, av­se­värt. Ton­vik­ten i dag lig­ger på grän­sö­ver­skri­dan­de pre­stan­da – bi­lar­na är bå­de av­slapp­nan­de och späns­ti­ga, på sam­ma gång som de har ta­git

ni­vån för hjälp­sy­stem till ti­di­ga­re oa­na­de höj­der – all­ra mest Vol­vo vars Pi­lot As­sist kör­hjälps­funk­tion fun­ge­rar myc­ket bra.

På papp­ret loc­kar BMW med tek­nik i över­flöd. Nå­gon renod­lad Pi­lot As­sist (Volvo­språk) har 5-se­ri­en för­vis­so in­te, men väl ett så kal­lat se­mi-au­to-pi­lot­sy­stem kal­lat Ste­e­ring & La­ne Con­trol As­si­stant (in­går i Driving As­si­stant Plus-pa­ket, 27 400 kro­nor). Un­der vår ti­di­ga­re prov­kör­ning från Por­tu­gal fun­ge­ra­de sy­ste­met i de fles­ta fall, men gjor­de även ett par blun­ders.

Mer ab­rupt as­si­stans

Det ka­me­ra- och rad­ar­ba­se­ra­de sy­ste­met är bland det förs­ta som får vi­sa sin pre­stan­da på tra­fiktom­ma E4 och test­la­get hål­ler med – det är in­te klock­rent i sin funk­tion. Där Vol­vo Pi­lot As­sist är med och styr he­la ti­den med små in­grepp, där släp­per BMW:N kon­trol­len tills hjälp verk­li­gen be­hövs och då blir in­grep­pen mer ab­rup­ta. Re­la­tivt star­ka sty­ring­repp märks, trots att vi via me­ny­sy­ste­men i nyut­for­ma­de idri­ve skif­tar in­ställ­ning­ar en­ligt kons­tens al­la reg­ler. I Vol­vo S90 ser Pi­lot As­sist (in­går i grund­ut­rust­ning­en) till att all­tid hål­la bi­len mitt i kör­fäl­tet, det är i dags­lä­get bran­schens bäst fun­ge­ran­de själv­kö­ran­de sy­stem. Den så kal­la­de mål­bil­den.

Om vi, då för sju år se­dan i förs­ta testet av F10-ge­ne­ra­tio­nen, ha­de bör­jat testet med att kri­ti­se­ra den själv­kö­ran­de funk­tio­nen i BMW 5-se­ri­en – då ha­de vi fått ut­stå spott och spe för att vi in­te för­stod att BMW 5-se­rie är en kör­ma­skin som ska nju­tas av fö­ra­ren. Men vi är där nu, el­ler i al­la fall snus­kigt nä­ra de själv­kö­ran­de bi­lar­na. Och Vol­vo be­härs­kar tek­ni­ken bäst i testet ut­an tve­kan. Mer­ce­des E 220 d med Dri­ve Pi­lot (in­går i fö­ra­ras­si­stent­pa­ket, 21 300 kro­nor) är bätt­re än BMW 5-se­rie, men säm­re än Vol­vo.

Ja­gu­ar – pu­ri­ta­nens val?

När sy­ste­men är fär­dig­ut­veck­la­de så ska in­grep­pen knappt mär­kas och det är ex­akt så som S90 upp­trä­der med Pi­lot As­sist. Och Ja­gu­ar XF då? Tja, tek­ni­ken har in­te flyt­tat in i den brit­tis­ka bi­len än­nu och pu­ri­ta­ner­na kan ju häv­da att ”det är för väl, där får man i al­la fall kö­ra bi­len själv!”. San­ning­en lig­ger mer i att XF är aning­en äld­re än öv­ri­ga och att näs­ta ge­ne­ra­tion mås­te ha själv­kö­ran­de sy­stem, an­nars är den om­körd från start.

Sy­ste­men tar över bi­lar­na allt mer, men det har si­na bak­si­dor. Ad­ap­ti­va fart­hål­la­re, fil­håll­nings­as­si­stans, skyl­ti­gen­kän­ning, fil­by­tes­hjälp och funk­tio­nen att fart­hål­la­ren föl­jer has­tig­hets­be­gräns­ning­ar­na är bra. Så länge det fun­ge­rar.

Otäckt fart­hål­lar­fel

I vår E 220 d mär­ker vi plöts­ligt att na­vi­ga­tio­nen tror att vi är på väg ge­nom Avesta, när vi i själ­va ver­ket kör sö­derut på E4 mel­lan Norr­kö­ping och Lin­kö­ping. Det­ta i sig in­ne­bär inga pro­blem. Men då funk­tio­nen att den ad­ap­ti­va fart­hål­la­ren ska föl­ja has­tig­hets­be­gräns­ning­ar­na är ak­ti­ve­rad och att bi­len får in­fo om skyl­tar ge­nom na­vi­ga­tio­nen – plöts­ligt bör­jar E 220 d ta ner has­tig­he­ten till 40 km/h ute på E4. Bi­len tror att vi kör ge­nom Avesta på en ga­ta där be­gräns­ning­en är 40 km/h! Förs­ta gång­en det hän­der är det rik­tigt otäckt, som att bli ut­satt för ett Pol­ter­geist-fe­no­men bakom

rat­ten. Ef­ter att sam­ma sak upp­re­pats ett an­tal gång­er så stäng­er vi av fart­hål­la­ren, tar näs­ta av­fart för ett opla­ne­rat stopp och för­sö­ker star­ta om sy­ste­met. Ut­an po­si­tivt re­sul­tat. I stäl­let stäng­er vi av funk­tio­nen att bi­len ska föl­ja has­tig­hets­be­gräns­ning­ar­na och kör vi­da­re ut­an be­kym­mer. Ef­ter att ha upp­da­te­rat mjuk­va­ran hos Mer­ce­des så är pro­ble­met ur värl­den. Men lik­väl – otäckt. Frå­gan är om det även hör till fram­ti­den att åka till verk­sta­den och upp­da­te­ra på sam­ma sätt som man åker till verk­sta­den och släc­ker var­nings­lam­por i dag?

Rikt­nings­sta­bi­la däck

När vi tar över styr­ning­en i BMW 520d xdri­ve så vi­sar sig bi­len va­ra en myc­ket väl fun­ge­ran­de mo­tor­vägs­kom­pis med bra komfort och skär­pan be­va­rad. Vad som är än­nu vik­ti­ga­re är att bi­len går klock­rent rikt­nings­sta­bilt i al­la lä­gen – med punk­te­rings­säk­ra däck. Hur många gång­er har vi in­te kla­gat på det­ta? Skönt att det är över. Hop­pas ba­ra det står sig även med som­mar­däck.

BMW har gjort stor sak av sin vikt- minsk­ning, sä­ger bland an­nat att nya 5-se­ri­en kan va­ra upp till 100 kg lät­ta­re än fö­re­gång­a­ren ge­nom an­vänd­ning av alu­mi­ni­um/lättme­tall-le­ge­ring­ar i stäl­let för stål till många kom­po­nen­ter. Sä­ker­li­gen har de sänkt vik­ten – på fler­ta­let kom­po­nen­ter i al­la fall. Klart är i al­la fall att den väl­ut­rus­ta­de F10-bi­len vi tes­ta­de vin­tern 2010, en bak­hjuls­dri­ven 523i, väg­de 1 840 kg i verk­lig­he­ten. När vi stäl­ler nya bi­len på Po­li­sens krön­ta våg i Norr­kö­ping så stan­nar den på 1 890 kg in­klu­si­ve full tank och 70 kg fö­ra­re. Mer­ce­des är lät­tast i testet på 1 870, Ja­gu­ar väger 1 930 och Vol­vo 1 970.

Vol­von tys­tast

Ljud­ni­vån i 5-se­ri­en är låg så länge as­fal­ten är slät, men med de mel­la­neu­ro­pe­is­ka vin­ter­däc­ken på 19-tums­fäl­gar blir ljud­ni­vån klart hög­re när vägen är dubb­sli­ten. På den punk­ten är Mer­ce­des och fram­för allt Vol­vo S90 bätt­re. Den svens­ka bi­len är tys­tast i gäng­et, all­tid. Test­bi­len är ex­tra­ut­rus­tad med aku­stikru­tor, ett till­be­hör som en­samt kos­tar 6 900 kro­nor och varmt kan re­kom­men­de­ras.

Vår 520d xdri­ve är ut­rus­tad med sport­sto­lar, vil­ket in­går i Sport Line-pa­ke­tet för 21 600 kro­nor, som ger möj­lig­het till grymt bra kör­ställ­ning och komfort i al­la lä­gen – även på de rik­tigt långa re­sor­na. Al­la test­fö­ra­re, kor­ta som långa, hit­tar rätt kör­ställ­ning.

Myc­ket ny in­te­ri­ör tek­nik

Förarmil­jön är full av sa­ker att upp­täc­ka, all­ra mest i det nya idri­ve-sy­ste­met med sin 10,25 tum sto­ra skärm mitt i bi­len. Det nya upp­läg­get av me­ny­er­na är lätt att ta till sig, att det se­dan är otro­ligt många un­der­me­ny­er, samt många sa­ker att väl­ja på i var­je me­ny, är en an­nan sak. Men att man ska be­hö­va ta sig långt in i me­ny­sy­ste­men för att ex­em­pel­vis han­te­ra he­ad-up-dis­play känns krång­ligt, fick det in­te plats en knapp till på pa­ne­len?

En an­nan lätt kri­tisk punkt rör de små sym­bo­ler­na till stolsvär­men i kli­mat­me­nyn. En myc­ket po­si­tiv kri­tik rör pla­ce­ring­en av knap­pen till ratt­vär­me som sit­ter klock­rent i ratt­kran­sen kloc­kan 6. Gest-styr­ning­en är en ro­lig grej som vi­sar sig fun­ge­ra ut­märkt

ef­ter någ­ra för­sök. Bi­len är ex­tra­ut­rus­tad med sy­ste­met som kän­ner igen rö­rel­ser, som se­dan kopp­las till funk­tio­ner. I det här fal­let an­ting­en ge­nom att jag snur­rar med fing­ret mitt i bi­len, pe­kan­des mot in fo­ta in ment skär­men, el­ler att jag tryc­ker mot skär­men ute i luf­ten. Lå­ter det knas? In­galun­da. Jag har valt vo­lym­kon­troll till snur­ran­det och det fun­ge­rar klock­rent. Det bäs­ta av allt, jag kan gö­ra det helt ut­an att lyf­ta blic­ken från vägen.

Ja­gu­ars me­ny­sy­stem känns i jäm­fö­rel­se med de and­ra klart föråld­rat. Om XF ha­de haft li­ka många de­tal­jer att hål­la re­da på i sitt ex­i­ste­ran­de sy­stem som BMW 5-se­rie ha­de ka­os va­rit ett fak­tum. Nu är det ba­ra li­te svårt att han­te­ra med små sym­bo­ler.

På den­na punkt är Mer­ce­des E-klass med si­na sto­ra Tft-skär­mar minst li­ka bra som nya 5-se­rie. Enklast och även bäst av dem al­la är Vol­vo S90 med sin sto­ra stå­en­de skärm mitt i bi­len. Det finns en at­trak­tiv lo­gik i hur oli­ka funk­tio­ner har sam­lats på tre oli­ka me­ny­si­dor. Ut­i­från des­sa tre ut­går va­len och det är syn­ner­li­gen en­kelt att ta till sig – ex­akt som att hop­pa runt på en surf­plat­ta. Här finns in­te sam­ma mängd av del­styr­ning av funk­tio­ner som i BMW, fast de funk­tio­ner som finns här fun­ge­rar å and­ra si­dan väl­digt bra. Det är vik­ti­gast.

Sitt­kom­fort i världs­klass

Kom­fort­mäs­sigt ham­nar Ja­gu­ar XF på ef­ter­käl­ken. Sto­lar­na är klart god­kän­da, men det räc­ker in­te i det här gäng­et där BMW, Mer­ce­des och Vol­vo er­bju­der sitt­kom­fort i världs­klass. Ljud­ni­vån är hög­re från hjul­stäl­len och mo­tor­lju­det märks mer.

När vägar­na blir mind­re så väx­er Ja­gu­ar XF, pre­cis som den gjort vid ti­di­ga­re tes­ter. Myc­ket av be­håll­ning­en lig­ger i själ­va vägupp­trä­dan­det, bi­len är ro­lig och en­ga­ge­ran­de att kö­ra. Det märks, för plöts­ligt bör­jar det bubb­la i wal­kie-tal­kie-hög­ta­lar­na ef­ter en stunds lugn.

Mo­torn i XF le­ve­re­rar okej med kraft och väx­ellå­dan fun­ge­rar som den ska. När lands­vä­gar­na ge­nom Ös­ter­göt­land blir till små­vä­gar trivs Ja­gu­ar XF rik­tigt bra, men det ska sä­gas – det gör öv­ri­ga bi­lar ock­så. BMW 520d xdri­ve väx­er än­nu mer som kör­upp­le­vel­se. El­ler, rät­ta­re sagt, den krym­per – den känns mind­re än vad den är fram­förallt ge­nom att va­ra så en­kel att pla­ce­ra på vägen. Mer­ce­des E 220 d har in­te li­ka in­vol­ve­ran­de egen­ska­per och när vägen är då­lig märks bak­vag­nens bris­ter. Tro­ligt­vis är det stöt­dämp­ning­en som in­te rik­tigt kla­rar av för många ojämn­he­ter på kort sträc­ka och då går bak­vagns­grep­pet till­fäl­ligt för­lo­rat. Vi har upp­levt det ti­di­ga­re i Norr­lands in­land och upp­le­ver det även i dag dessvär­re.

BMW och Vol­vo ger bäst käns­la

Vol­vo S90 pre­ste­rar dä­re­mot rik­tigt bra. Bå­de BMW och Vol­vo upp­vi­sar likt Ja­gu­ar trev­lig styr­käns­la och fas­ta chas­si­re­ak­tio­ner ut­an att för den de­len bli hår­da. I BMW kan vi ju­ste­ra stöt­dämp­ning­en via Dy­na­mic Dam­per Con­trol (11 900 kro­nor ext­ra) och jag fast­nar för Sport In­di­vi­du­al där styr­ning och motor ställs i sport och chas­si samt väx­ellå­da i komfort. Bland­ning­en fun­ge­rar i mi­na ögon myc­ket bra, men styr­käns­lan är in­te li­ka närvarande som den

var för kanske tio år se­dan i fem­man. En ef­ter­gift för att trol­la fram bätt­re rikt­nings­sta­bi­li­tet? Hos Vol­vo, Ja­gu­ar och Mer­ce­des har vi möj­lig­het att väl­ja oli­ka kör­pro­gram, men skill­na­der­na blir in­te så tyd­li­ga.

Me­ka­niskt byg­ger BMW vi­da­re på sin fi­na två­li­ters die­sel­tur­bo med va­ri­a­bel tur­bo­geo­me­tri på 190 häs­tar/400 Nm och den fint fun­ge­ran­de åtta­väx­la­de Steptro­nic au­to­mat­lå­dan som är en­da al­ter­na­ti­vet till 520d xdri­ve.

S90 ac­ce­le­re­rar snab­bast

Vid ac­ce­le­ra­tions­tes­ter­na mäk­tar bi­len ba­ra pre­ste­ra 8,7 se­kun­der vid 0-100 km/h att jäm­fö­ra med 7,6 som fa­bri­ken anger. Vis­ser­li­gen med mel­la­neu­ro­pe­is­ka vin­ter­däck, men en­ligt upp­gift från test­fö­ra­re Ru­ben så sli­rar det ing­et. Vol­vo S90 D5 AWD ska kla­ra sam­ma sprint på 7,0 och gör det på 7,4 s med sam­ma för­ut­sätt­ning­ar, Mer­ce­des på 8,1 och Ja­gu­ar på 9,2 s.

Om­kör­nings­ac­ce­le­ra­tio­nen på­ver­kas in­te nämn­värt av det blö­ta un­der­la­get då vi mä­ter från 70-130 och här vi­sar sig BMW va­ra lång­sam­mast till­sam­mans med Ja­gu­ar på 9,2 se­kun­der, Mer­ce­des kla­rar sam­ma ut­ma­ning på 8,1 och Vol­vo på 7,6 se­kun­der.

Tyd­ligt är att 520d xdri­ve är lång­sam­ma­re än Mer­ce­des i rak jäm­fö­rel­se. Un­der testet läg­ger vi in 50 mil med ko­lonn­kör­ning för att få en vet­tig test­för­bruk­ning. Den­na be­står till hälf­ten av mo­tor­väg och res­ten en bland­ning av stör­re och mind­re lands­vä­gar samt li­te stads­kör­ning.

E-klass bräns­lesnå­last

Mer­ce­des vi­sar sig va­ra snå­last med en snitt­för­bruk­ning på lå­ga 0,57 l/mil. Den star­ka­re Vol­von, som dess­utom är tyngst, drar 0,64 l/mil – mar­gi­nellt snå­la­re än BMW på 0,65. Ja­gu­ar ham­nar i en egen li­ga på 0,73 l/mil. Här ska vi näm­na att BMW:N ba­ra ha­de gått drygt 100 mil vid test­start, för­bruk­ning­en kom­mer att sjun­ka en aning. Öv­ri­ga bi­lar ha­de gått minst 500 mil.

Sam­man­ta­get så stic­ker in­te BMW ut me­ka­niskt. Visst, sam­spe­let motor/väx­ellå­da är fort­fa­ran­de myc­ket bra. Men det är det i bå­de Vol­vo och Mer­ce­des ock­så. Fak­tiskt på näst in­till ex­akt sam­ma vis som i BMW – upp­trä­dan­det är snar­likt.

Lägsta­ni­vån i klas­sen är snus­kigt hög, men det har bli­vit svå­ra­re att hit­ta egent­li­ga sär­drag att hänga upp sig på. El­ler loc­kas av. In­te mer än att du får 45 häs­tar och 80 Nm ext­ra i Vol­vo S90 D5 AWD. Se det som en ra­batt för att Vol­vo än så länge in­te på all­var är eta­ble­ra­de i den ab­so­lu­ta klasstop­pen.

Myc­ket jämnt

Ju mer vi kör, ju fler mil som ma­tas in i rygg­ra­den – desto tyd­li­ga­re blir det att BMW in­te kom­mer att ta nå­gon en­kel se­ger i det här testet. Det är fort­fa­ran­de en rus­kigt bra bil, ing­et snack om sa­ken. Men kon­kur­ren­ter­na i form av Mer­ce­des och Vol­vo pre­ste­rar på sam­ma ni­vå – ibland även bätt­re. Vol­vo im­po­ne­rar ge­nom att gång på gång vi­sa att de­ras ef­ter­forsk­ning­ar, plan­lägg­ning och till slut ge­nom­fö­ran­de för att nå upp till tys­kar­nas pre­mi­um­ni­vå har lyc­kats. Ta in­red­ning­en som ex­em­pel. Det ha­de va­rit be­tyd­ligt enkla­re för Vol­vo att sat­sa på en stram stil likt BMW:S – helt en­kelt för att fa­cit re­dan fanns där. I stäl­let gjor­de man sin egen grej och lyc­ka­des. Just på den punk­ten tyc­ker vi att BMW miss­lyc­kas en smu­la, för man sät­ter en ny bil på ba­nan ut­an att den känns just ny.

FO­TO: PA­TRIK LIND­GREN

Gott om knap­par och reg­lage. Man lär sig till slut. Kom­for­ten är god med låg ljud­ni­vå. BMW 520d XDRI­VE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.