Ro­bert Col­lin

Bil - - INNEHÅLL - ro­bert.col­lin@af­ton­bla­det.se RO­BERT COL­LIN

Re­dan ett par da­gar in­nan vi­sa­de me­te­o­ro­lo­gis­ka kar­tor över Nord­af­ri­ka och Eu­ro­pa att det skul­le dra in öken­sand över Stock­holm. Det hän­der med jäm­na mel­lan­rum att syd­li­ga vin­dar blå­ser upp sand från Sa­ha­ra och trans­por­te­rar dammpar­tik­lar­na än­da upp till oss i Skan­di­na­vi­en.

Det hän­de den 3 ja­nu­a­ri. Då löd världs­krigs­ru­bri­ker­na: ”Oslo – Eu­ro­pas mest för­o­re­na­de hu­vud­stad”.

Och det hän­de sön­da­gen den 29 ja­nu­a­ri med nya bras­kan­de ru­bri­ker: ”Stock­holms­luf­ten säm­re än Pe­king”.

Ja. Det stäm­de. Just den sön­da­gen var de fles­ta fa­bri­ker i Pe­king stäng­da för ny­års­fi­ran­de och luf­ten sen­sa­tio­nellt ren. Sam­ti­digt som hal­ten av par­tik­lar­na PM10 ett par tim­mar i Stock­holm gick över EU:S gräns­vär­de för vad som är häl­so­samt.

Bå­de i fal­let Oslo i bör­jan av året och i Stock­holm i slu­tet av ja­nu­a­ri ryck­te svens­ka me­te­o­ro­lo­ger och fors­ka­re ut och kom­men­te­ra­de den då­li­ga luf­ten.

Dubb­däck får skul­den

I bå­da fal­len sa­des helt rik­tigt, men ut­an att för­kla­ra när­ma­re, att det till en del hand­la­de om då­lig luft som kom in­fly­gan­de sö­der ifrån. Men i bå­da fal­len be­to­na­des att det vik­ti­gas­te var an­vänd­ning­en av dubb­däck.

Vis­ser­li­gen, sa me­te­o­ro­lo­gen Lars Gid­ha­gen på SMHI i ra­di­ons P1-mor­gon den 3 ja­nu­a­ri, ”är dub­ban­vänd­ning­en i Oslo ne­re i 15-20 pro­cent av al­la bi­lar, men att även det är för myc­ket”.

Och när dam­met drog in över Stock­holm lät det så här: ”Det väg­damm som alstrats när man kört med dubb­däck virv­lar nu upp när det tor­kar och det blir hög par­ti­kel­halt”, sa Ma­lin Täp­pe­fur på Slb-analys som mä­ter luft­kva­li­te­ten i Stock­holm till SVT Ny­he­ter, och ci­te­ra­des i bland an­nat Af­ton­bla­det.

Öken­sand från Sa­ha­ra

Men nej. Det var in­te dubb­däc­ken som för­pes­ta­de luf­ten i Stock­holm el­ler Oslo. Ut­an fram­förallt par­tik­lar från Sa­ha­ra. Öken­sand, som då och då föl­jer med vin­dar­na än­da hit. Upp­blan­dat med fi­na­re par­tik­lar från ko­leld­ning i Po­len och in­du­stri­er i Eu­ro­pa.

Vid års­skif­tet bör­ja­de det med kraf­ti­ga ostvin­dar, som drog med sig öken­sand från Sa­ha­ra över Ka­na­ri­eö­ar­na. Där kal­las den vin­den Ka­li­ma, Sen fort­sat­te dam­mol­net norrut över At­lan­ten, böj­de av med väst­li­ga vin­dar och ham­na­de till slut över Oslo.

Och den då­li­ga luf­ten i Stock­holm be­rod­de på syd­li­ga vin­dar som för­de med sig det fi­na sand­mol­net rätt upp ge­nom Syd- och Mel­la­neu­ro­pa än­da till Stock­holm. Par­tik­lar från Sa­ha­ra (PM10) och kol­par­tik­lar (PM2,5) från Po­len.

Po­li­tisk agen­da

De me­te­o­ro­lo­gis­ka kar­tor­na vi­sa­de ex­akt hur par­tik­lar­na fär­da­des ge­nom luft­lag­ren. Och ex­akt när de skul­le nå Oslo re­spek­ti­ve Stock­holm.

Och, det vet för­stås varen­da me­te­o­ro­log. Varen­da luft­kva­li­tets­fors­ka­re. Vart en­da mil­jö­bor­gar­råd.

Men ef­tersom agen­dan sä­ger att dubb­däc­ken ska för­bju­das. Ja, då blir det som i slut­sce­nen i film­klas­si­kern Ca­sab­lan­ca. När Rick skju­ter ihjäl Gestapo­che­fen He­in­rich Stras­ser. Och po­lis­che­fen Lou­ie Re­nault, som är vitt­ne till mor­det, ger or­dern: ”Round up the usu­al suspects.” Grip de van­li­ga miss­tänk­ta.

Vad är lämp­li­ga­re när det blir då­lig luft i Stock­holm el­ler Oslo än att skyl­la på dubb­däc­ken?

Vä­der­kar­tan vi­sar hur sand och dammpar­tik­lar (PM10) blå­ser norr ut från Sa­ha­ra. Och i Po­len fylls det på med PM2,5 från ko­leld­ning och in­du­stri­er.

Mej­la:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.