Sko­ter­test

Lynx 49 Rang­er 900 Ace och Ya­ma­ha Vi­per S-TX DX 146 är två tou­ring­ma­ski­ner som gör att säll­skaps­re­san upp på fjäl­let går som en dans. Men vil­ken är egent­li­gen det bäs­ta va­let för fa­mil­jen?

Bil - - INNEHÅLL - TEXT OCH FO­TO: LARS NILS­SON

tt stu­va in ut­flykts­kor­gen och fa­mil­jen i sko­ter­pul­kan och kö­ra snö­sko­ter ut i den snö­fyll­da na­tu­ren har länge va­rit nå­got av en folk­rö­rel­se i de nor­ra de­lar­na av Sve­ri­ge. Tack va­re ökad ef­ter­frå­gan har ock­så an­ta­let snö­sko­terut­hy­ra­re vid tu­ristor­ter­na bli­vit fler och fler. Det har gjort att många män­ni­skor som ti­di­ga­re in­te haft till­gång till snö­sko­ter fått möj­lig­het att pro­va på det lju­va snö­sko­ter­li­vet.

Just möj­lig­he­ten att på ett en­kelt och ef­fek­tivt sätt kun­na ta sig ut i na­tu­ren till an­nars otill­gäng­li­ga plat­ser långt från det all­män­na väg­nä­tet är det all­ra bäs­ta med snö­sko­tern.

Att gö­ra lä­ger­plats i lä från vin­den på sol­si­dan av ett fjäll, nju­ta av sol­ske­net och gril­la korv över öp­pen eld är en här­lig upp­le­vel­se.

Och då har dess­utom bar­nen pul­ka­bac­ken pre­cis in­till. För att in­te näm­na möj­lig­he­ten att ta en av­stic­ka­re till en sjö,

bor­ra pim­pel­hål och fis­ka upp en ab­bor­re, öring el­ler rö­ding.

Da­gens mo­der­na fyr­takts­mo­to­rer är dess­utom bå­de bräns­le­ef­fek­ti­va och tyst­gå­en­de. Tren­der­na pe­kar mot fy­ra ka­te­go­ri­er av snö­skot­rar: lång­färdstu­rer, bergsklätt­ring, lössnöåk­ning och fa­mil­jeut­flyk­ter.

Grep­par bra i snön

Af­ton­bla­det Bil har tes­tat två snö­sko­ter­mo­del­ler med fyr­takts­mo­to­rer som pas­sar i den sist­nämn­da ka­te­go­rin. Först ut är Lynx 49 Rang­er 900 Ace. Den fin­länds­ka till­ver­ka­rens platt­form Rex2 kom 2014. Kun­der­na fast­na­de di­rekt för de kör­gla­da egen­ska­per­na som grun­dar sig på lät­ta kon­struk­tio­ner av chas­si och fram­vagn – för i sko­ter­värl­den gyn­nas kö­re­gen­ska­per­na kanske i än­nu hög­re grad av låg vikt. Snö har som be­kant in­te sam­ma bär­kraft som as­falt.

Lynx 49 Rang­er 900 ACE är an­pas­sad för tou­ring­li­vet på snö och är ut­rus­tad för att kla­ra fa­mil­jeut­flyk­ter. Dubbel­dy­nan med pas­sa­ge­rar­hand­tag och ext­ra hög vindru­ta till skydd från vind­drag in­ne­bär att två per­so­ner ut­an pro­blem kan fär­das kom­for­ta­belt läng­re sträc­kor. Tum- och hand­tagsvär­ma­re har samt­li­ga test­skot­rar så det näm­ner vi knappt – samt­li­ga mo­der­na snö­skot­rar är ut­rus­ta­de med det.

Tack va­re det läng­re driv­ban­det och de li­te hög­re kam­mar­na ger den bra fäs­te i un­der­la­get och med den lå­ga ut­väx­ling­en och vridstar­ka mo­torn går det bra att dra li­te tyng­re lass, till ex­em­pel en ful­las­tad snö­sko­ter­pul­ka.

Fin­län­da­ren har ett brett an­vänd­nings­om­rå­de, för sam­ti­digt går det rik­tigt bra att kopp­la loss slä­den el­ler pul­kan och kö­ra ut på en nö­jestur på egen hand. Kraf­ten från den tre­cy­lind­ri­ga fyr­tak­ta­ren räc­ker till för att klätt­ra upp­för en snö­fylld bergs­knal­le el­ler bur­ka runt i lössnön.

En fi­ness är de tre oli­ka körlä­ge­na ­­­vid namn ITC: Eco, Nor­mal och Sport som in­ne­bär oli­ka ef­fekt samt mju­ka­re el­ler rap­pa­re in­slag från driv­li­nan.

Den and­ra test­del­ta­ga­ren är Ya­ma­ha Vi­per S-TX DX 146. Bakom be­teck­ning­en döl­jer sig en ny sko­ter­mo­dell från Ya­ma­ha som in­går i fa­mil­jen Vi­per. Som i sin tur är en mo­dell­se­rie där Ya­ma­ha de­lar tek­nik med ame­ri­kans­ka Ar­ctic Cat.

Sa­m­ar­be­tet in­led­des 2014 där Ya­ma­ha li­te för­enk­lat står för fyr­takts­mo­to­rer­na och ame­ri­kans­ka Ar­ctic Cat för chas­si­kon­struk­tio­nen – skot­rar­na till­ver­kas på fa­briks­ban­det i Ar­ctic Cats fa­brik i Thi­ef Ri­ver Falls, USA.

Extra­tan­ken är ett stort plus

Ya­ma­ha Vi­per S-TX DX 146 har ut­rus­tats för att pas­sa som tou­ring­ma­skin. Chas­sit är långt me­dan fram­vag­nen är av spor­tig ka­rak­tär vil­ket till­sam­mans pas­sar som hand i hands­ke för led­kör­ning. 3708 mil­li­me­ter är hi­sto­riskt sett en lång mat­ta som dri­ver sko­tern fram­åt – men med nu­va­ran­de mått mätt är den re­la­tivt kort. Kam­höj­den på 32 mil­li­me­ter av­slö­jar yt­ter­li­ga­re att det här är en ma­skin som ta­gits fram för mesta­dels kör­ning på sko­ter­le­der.

I stan­dard­ut­rust­ning­en in­går en hård pack­väs­ka som är fa­briks­mon­te­rad på tun­neln bakom sitt­dy­nan. En fi­ness som upp­skat­tas vid läng­re tu­rer är den i pack­väs­kan in­bygg­da extra­tan­ken på 16 li­ter.

Jag vri­der start­nyc­keln åt hö­ger och den tre­cy­lind­ri­ga fyr­tak­ta­ren på drygt en li­ter går ly­digt igång. Mo­torn är på Ya­ma­ha-vis ka­rak­tä­ris­tiskt or­ran­de och li­te åt det ag­gres­si­va hål­let. Driv­li­nan är in­te li­ka mjukt satt som hos test­kon­kur­ren­ten och va­ri­a­torin­sla­get som får mat­tan att bör­ja rö­ra sig slår in vid li­te hög­re varv­tal. Trots det är in­kopp­ling­en mjuk och fin. Ute på den gro­pi­ga sko­ter­le­den sväl­jer bog­gi och fram­vagn de små ir­ri­te­ran­de gup­pen bra – även när man ökar has­tig­he­ten. Kör­ställ­ning­en kan när­mast be­skri­vas som vil­sam och de 129 häst­kraf­ter­na kom­mer till sin rätt när det bör­jar lu­ta upp­åt från Jo­e­ström upp mot Skäl­vatt­net dit vi är på väg på ut­flykt i vår­so­len. Sitt­po­si­tio­nen är upp­rätt rak där den höga vindru­tan ef­fek­tivt tar bort fartvin­den.

Att det rör sig om två kom­pe­ten­ta ma­ski­ner för fa­mil­jeut­flyk­ter står ut­om allt tvi­vel.

Med sin läng­re mat­ta och star­ka­re, tre­cy­lind­ri­ga motor får Lynx 49 Rang­er ST 900 Ace ett bre­da­re an­vänd­nings­om­rå­de, då den går bätt­re i lös­snö än Ya­ma­ha-ma­ski­nen. Det gör även ma­ski­nen ro­li­ga­re vid eg­na ut­flyk­ter.

Ya­ma­ha Vi­per ST-X DX 146 är in­te li­ka bu­sen­kel att han­te­ra för ny­bör­ja­ren, men sam­ti­digt den klart bäs­ta led­ma­ski­nen vid li­te snab­ba­re kör­ning ut­an pul­ka. Men in­te li­ka kom­pe­tent ut­an­för den pac­ka­de le­den som Lynx 49 Rang­er.

Där­för är fin­län­da­ren det bäs­ta va­let för fa­mil­jeut­flyk­ten.

som Kaf­fesma­ka­rald­rig­så­gott eld. när­det­ko­kat­s­ö­ver­e­nöp­pen

Ya­ma­han trivs all­ra bäst på sko­ter­le­den.

Fin­länds­ka Lynx 49 Rang­er är en bra drag­ma­skin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.