Re­nault Zoe

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: MI­KAEL STJERNA

El­bi­lar ver­kar änt­li­gen få en räck­vidd som ökar an­vänd­bar­he­ten. Re­nault Zoe ska nu kla­ra 40 mil på en ladd­ning, men sma­kar det så kos­tar det.

Änt­li­gen har bat­te­ri­tek­ni­ken ta­git det ef­ter­läng­ta­de ste­get fram­åt.

Re­nault lo­var nu en för­dubb­ling av räck­vid­den för Zoe, vil­ket be­ty­der he­la 40 mil i Eu-kör­cy­keln. I verk­lig­he­ten be­ty­der det om­kring 30 mil på en ladd­ning, i al­la fall om du in­te pres­sar den på mo­tor­väg.

Allt be­ror på cel­ler­nas upp­bygg­nad. Det för­ra bat­te­ri­et i Zoe kun­de lag­ra 22 kwh i 192 cel­ler. Det nya bat­te­ri­et från LG Chem lag­rar he­la 41 kwh, i sam­ma an­tal cel­ler och ut­an att bat­te­ri­et tar mer plats. ”Ke­min har änd­rats” för­kla­rar Re­naults ex­per­ter ut­an att gå in på de­tal­jer.

Mer lag­rad ener­gi i bat­te­ri­et kan di­rekt om­sät­tas i läng­re räck­vidd.

När jag prov­kör bi­len i Por­tu­gal är det in­te svårt att få 30 mil ur bat­te­ri­et, ut­an att jag ”snål­kör”. Det som tar mest är höga far­ter. När jag lig­ger på 90 km/h kon­stant fart drar Zoe 1,3 kwh per mil, men lig­ger jag i 110 km/h töms bat­te­ri­et be­tyd­ligt snab­ba­re. I stads­tra­fik är Zoe re­la­tivt snål. När bi­len står still i kö­er är det ba­ra vär­me­pum­pen som för­bru­kar ener­gi, och i in­broms­ning­ar lad­das bat­te­ri­et. Ef­ter en 16 mil lång prov­tur, från kö­er i Lis­sa­bon till lands­vä­gar längs kus­ten, finns det fort­fa­ran­de ener­gi kvar för yt­ter­li­ga­re 13 mil. Det är ba­ra att lyf­ta på hat­ten för Zoe. 30 mil i verk­lig tra­fik är ett stort steg fram­åt.

Be­kant men pigg

I öv­rigt är ing­et nytt. Det är sam­ma ka­ross och sam­ma pre­stan­da. Topp­far­ten är be­grän­sad till 135 km/h för att in­te ris­ke­ra att drä­ne­ra bat­te­ri­et för snabbt. Zoe med 92 häst­kraf­ter känns än­då pigg i stads­tra­fik, vrid­mo- men­tet kom­mer di­rekt och man är of­tast först i väg vid röd­lju­sen. Ku­pén och ba­ga­geut­rym­met är nor­mal­sto­ra för bi­lens stor­lek. Men det är svårt att ut­nytt­ja bi­lens ut­rym­me fullt ut. Bak­sä­tets rygg­stöd är in­te del­bart, en döds­synd i en små­bil, och dess­utom är last­gol­vet ex­tremt ojämnt.

Den nya bat­te­ri­tek­ni­ken gör Zoe be­tyd­ligt mer an­vänd­bar. Det är en stor skill­nad på att ha 15 mil i verk­lig räck­vidd och att kun­na kö­ra 30 mil mel­lan ladd­ning­ar­na.

Men räc­ker det för att el­bi­lar, och Zoe i syn­ner­het, ska kun­na

gö­ra det ef­ter­läng­ta­de ge­nom­brot­tet på mark­na­den?

Nej. Eko­no­min är fort­fa­ran­de ett hin­der. Trots al­la löf­ten om att el­bi­lar kom­mer att bli bil­li­ga­re ver­kar det ald­rig in­träf­fa. Den nya räck­vid­den har gett Re­nault mod att hö­ja Zoe-pri­set med 25 000 kro­nor, till 244 900 kro­nor. Lo­gi­ken kan sy­nas li­te märk­ligt ef­tersom bat­te­ri­et in­te in­går i bilpri­set, bat­te­ri­et hyrs

Eko­no­min är fort­fa­ran­de ett hin­der. Trots al­la löf­ten om att el­bi­lar kom­mer att bli bil­li­ga­re ver­kar det ald­rig in­träf­fa.

se­pa­rat. Må­nads­hy­ran, som va­ri­e­rar ef­ter kör­sträc­ka, har dock ba­ra höjts med 100 kro­nor. Men så har hy­res­upp­läg­get egent­li­gen ing­et med bat­te­ripri­set att gö­ra, det är ba­ra en slags evig av­be­tal­ning.

Kon­kur­rens­kraf­tigt milpris

De nya el­bi­lar­na med su­per­räck­vid­der kom­mer allt­så att kos­ta mer, in­te mind­re. Men kanske finns en eko­no­misk öpp­ning för lång­pend­la­ren. Re­nault har näm­li­gen med det nya bat­te­ri­et ska­pat ett nytt hy­ral­ter­na­tiv för lång­kö­ra­re – kör så myc­ket du vill för 1 199 kro­nor per må­nad. Med 30 mil i verk­lig räck­vidd finns det möj­lig­het att pend­la till ex­em­pel Uppsa­laStock­holm ut­an att lad­da på job­bet. Pend­la­ren som kör 3 000 mil per år får en ener­gi­kost­nad (el+bat­te­ri­hy­ra) på sex kro­nor per mil. Det är ett par kro­nor mind­re än vad en ben­sin­dri­ven små­bil kos­tar i bräns­le. Men å and­ra si­dan kos­tar en små­bil in­te 244 900 kro­nor i in­köp.

FO­TO: RE­NAULT

I Sve­ri­ge står el­bi­lar och ladd­hy­bri­der för 3,5 pro­cent av bil­för­sälj­ning­en.

Nya Zoe har ett nytt bat­te­ri som ger 41 kwh.

Lyx­ver­sion är ny, loc­kar med först­klas­sigt Bo­se-ljud och snygg skinn­kläd­sel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.