Sko­da Ko­diaq

Svens­ka bil­kö­pa­re gil­lar su­var – och Sko­da. Nu har de chan­sen att slå två flu­gor i en smäll när nya Ko­diaq luf­sar in i sälj­hal­lar­na. De lär in­te bli be­svik­na ef­tersom tjec­ker­na har lyc­kats rik­tigt bra med sin pi­on­jär.

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: ERIK WEDBERG FO­TO: SKO­DA

Det kan li­ka bra sä­gas di­rekt. Sko­da har ald­rig haft en så kon­kur­rens­kraf­tig mo­dell som den här. Tjec­ker­na är med­vet­na om att de har en bra bil och är över­ty­ga­de om att den kom­mer att bli en för­sälj­nings­suc­cé.

Ko­diaq är bra, i al­la fall på papp­ret. Den här lan­se­ring­en har fö­re­gåtts av fle­ra smyg­pre­miä­rer där vi fått provsit­ta och torr­bry­ta den sto­ra tjec­kis­ka su­ven och Ko­diaq har över­ty­gat vid al­la till­fäl­len. När de svens­ka pri­ser­na of­fent­lig­gjor­des i mit­ten av no­vem­ber såg Ko­diaq plöts­ligt än­nu bätt­re ut – Sko­da har satt pri­ser som ge­nom­gå­en­de är någ­ra tu­sen­lap­par läg­re än mot­sva­ran­de Volks­wa­gen ­Ti­gu­an som är Ko­diaqs när­mas­te släk­ting och kon­kur­rent.

Frå­gan blir då för­stås om Ko­diaq är någ­ra tu­sen­lap­par mind­re bil än Ti­gu­an? Sva­ret ser ut att va­ra nej. Ko­diaq är 20 och 30 cen­ti­me­ter läng­re än ku­si­ner­na Ti­gu­an och Se­at Ateca. Tri­on är de förs­ta su­var­na som byggs på Volks­wa­gens Mqb-platt­form och Ko­diaq är den hit­tills störs­ta. Den är ock­så Sko­das förs­ta sju­sit­si­ga mo­dell.

Mar­gi­nellt läng­re än Octa­via

Den ser onek­li­gen stor ut med sin höga front och sto­ra bak­del som skju­ter ut bakom bak­hju­len. Men tänk vad ske­net kan be­dra. Med si­na 470 cm från front till bak är Ko­diaq fak­tiskt ba­ra fy­ra cen­ti­me­ter läng­re än Sko­da Octa­via Com­bi. Trots det ser Ko­diaq ut, och upp­fat­tas som, en be­tyd­ligt stör­re bil.

Den nya suvtri­on Ateca/ti- gu­an/ko­diaq vi­sar hur duk­tig Volks­wa­gen-kon­cer­nen har bli­vit på att an­vän­da si­na de­lar till max. De tre su­var­na är i grun­den sam­ma bil med sam­ma driv­li­nor och sam­ma tek­nik. Än­då är de så vä­sens­skil­da. När vi ställ­de dem bred­vid varand­ra ti­di­ga­re i hös­tas såg Ateca och Ti­gu­an ut att till­hö­ra två oli­ka stor­leks­klas­ser. Ateca ger ett li­tet och spor­tigt in­tryck me­dan Ti­gu­an ser stör­re och mer på­kostad ut.

Nu kom­mer Ko­diaq som ett tred­je al­ter­na­tiv – än­nu stör­re

och än­nu mer på­kostad. För front­de­sig­nen har Sko­da oblygt lå­nat lin­jer från Range Ro­ver Sport. Ko­diaq är ing­en ren ko­pia, men ur vis­sa vinklar ser den ut som en li­ka stor och dyr bil. Och det är väl det bäs­ta be­ty­get en Sko­da kan få?

Var­ken spor­tig el­ler trå­kig

Mqb-platt­for­men är väl ut­fors­kad ter­räng vid det här la­get och Ko­diaq stic­ker in­te ut från den nu­me­ra sto­ra mängd Mqb-ba­se­ra­de bi­lar. Lik­som si­na ge­li­kar bju­der Ko­diaq på lug­na, tryg­ga och säk­ra kö­re­gen­ska­per. Det vo­re fel att kal­la den spor­tig och späns­tig, men det vo­re ock­så fel att kal­la den trå­kig. Ko­diaq är i run­da släng­ar 100 kg tyng­re än Ateca med mot­sva­ran­de driv­li­na och det är mer­vikt som in­te går att bort­se från, tjec­ken har mer ka­ross­rö­rel­ser och be­ter sig som en stör­re och tyng­re bil på vägen. Styr­ning­en är li­te lät­ta­re och sak­nar en del av den skär­pa som finns i Ateca. Ko­diaq är ut­an tve­kan kon­stru­e­rad för att va­ra den mest be­kvä­ma trans­por­tö­ren av de tre suv­ku­si­ner­na.

Hur vik­ti­ga kö­re­gen­ska­per­na än är kom­mer Ko­diaq främst att kö­pas för att den är rym­lig och prak­tisk. I stan­dardut­fö­ran­de har Ko­diaq en bak­sä­tes­sof­fa som kan skju­tas 18 cm i längs-led och bak­sä­tes­ryg­gar som kan vinklas för att ge mer plats för ba­gage el­ler mer komfort åt pas­sa­ge­rar­na. I det här ut­fö­ran­det rym­mer ba­ga­geut­rym­met 720–2 065 Vda-li­ter, vil­ket är 80 re­spek­ti­ve 250 li­ter mer än Vol­vo XC90. När vi än­då hål­ler på kan vi ock­så jäm­fö­ra med Su­perb Com­bi som tar 660–1 950 li­ter.

Det finns för­stås en mängd till­val som un­der­lät­tar last­ning­en och av dem är el­ma­nö­vre­rad bak­luc­ka och knap­par i ba­ga­geut­rym­met för fjärr­fäll­ning av bak­sä­tes­ryg­gar­na de vik­ti­gas­te. Det går ock­så att ex­tra­ut­rus­ta Ko­diaq med en tred­je sä­tes­rad för två pas­sa­ge­ra­re. Den kos­tar 5 900 kro­nor ext­ra och fun­ge­rar bäst för barn, vux­na kan sit­ta där bak un­der kor­ta­re stun­der.

Gott om benut­rym­me

Ut­rym­met i and­ra sä­tes­ra­den är desto bätt­re. Tak­höj­den är pre­cis till­räck­lig för mig som är drygt 190 cen­ti­me­ter lång. Benut­rym­met är snudd på li­ka slös­ak­tigt som i Sko­da Su­perb, även bakom en lång fö­ra­re går det att sit­ta rik­tigt bra i bak­sä­tet

Li­ka slå­en­de som stor­le­ken är pre­mi­um­käns­lan. Jo, det finns fak­tiskt en så­dan i Ko­diaq. Sko­da har sak­ta men sä­kert höjt de­talj­käns­lan och de­sig­nen för var­je ny mo­dell som lan­se­rats och med Ko­diaq har de kom­mit när­ma­re de så kal­la­de pre­mi­um­tys­kar­na än nå­gon­sin. Den nya in­te­ri­ör­de­sig­nen med en stor pek­skärm som do­mi­ne­ran­de in­slag på in­stru­ment­pa­ne­len är lyc­kad och allt känns li­ka väl fast­skru­vat som i en Au­di.

Det är synd att det di­gi­ta­la in­stru­ment-klust­ret som finns hos Volks­wa­gen och Au­di in­te finns att få i Ko­diaq. Här ser det ut pre­cis som det har gjort fram­för rat­ten i Sko­das bi­lar de se­nas­te

åren. Det är in­te då­ligt, men ser in­te mo­dernt ut.

Sko­da har dock sitt Simply Cle­ver-ut­bud be­stå­en­de av små de­tal­jer som är tänk­ta att gö­ra var­da­gen med bi­len li­te lät­ta­re. Någ­ra ex­em­pel är pa­ra­ply in­byggt i dör­ren, is­skra­pa i tankloc­ket, por­ta­bel fick­lam­pa i ba­ga­geut­rym­met, röst­för­stärk­ning från fram­sä­te­na till hög­ta­lar­na i bak­sä­tet så att för­äld­rar­na kan pra­ta med bar­nen och ut­fäll­ba­ra nack­kud­dar i bak­sä­tet. Som stan­dard ut­rus­tas Ko­diaq även med skydd mot dörrupp­slag. Lös­ning­en är ung­e­fär den­sam­ma som de­bu­te­ra­de på Ford Focus – en li­ten plast­list fälls ut och läg­ger sig runt kan­ten när dör­ren öpp­nas. Det fun­ge­rar rik­tigt bra men ger ifrån sig ett sä­re­get ljud var­je gång en dörr öpp­nas och stängs.

Au­tobroms stan­dard

Ko­diaq går att få med de fles­ta tek­nis­ka hjälp­me­del som finns på Volks­wa­gen-grup­pens la­ger­hyl­la. Au­tobroms­sy­stem som även brom­sar för fot­gäng­a­re är stan­dard och på till­vals­lis­tan finns bac­ka-med-släp-hjäl­pen Trai­ler As­sist, få­gel­vy-ka­me­ran Area Vi­ew, ad­ap­tiv fart­hål­la­re, dö­da-vin­kel­var­na­re och Traf­fic Jam As­sist som skö­ter gas, broms och styr­ning i has­tig­he­ter upp till 60 km/h. Dess­utom finns det ad­ap­ti­va fjäd­rings­sy­ste­met DCC som änd­rar hård­he­ten i stöt­däm­par­na.

Sko­da Sve­ri­ge tar hit Ko­diaq med fy­ra oli­ka mo­to­ral­ter­na­tiv. Det bil­li­gas­te al­ter­na­ti­vet är en fyr­cy­lind­rig 1,4-li­ters­ben­sin­mo­tor med 150 häst­kraf­ter. På ben­sin­si­dan er­bjuds ock­så en 2,0-li­tersmo­tor med 180 häst­kraf­ter som kom­bi­ne­ras med dub­bel­kopp­lings­lå­da. No­te­ra att Ko­diaq blir förs­ta Sko­da-mo­dell att an­vän­da den sjuste­ga­de dub­bel­kopp­lings­lå­dan, till skill­nad från till ex­em­pel Su­perb som har DSG6.

Die­sel­ut­bu­det ut­görs av en 2,0-li­ters-motor med 150 el­ler 190 hk. Bå­da säljs en­bart med DSG7 och fyr­hjuls­drift (sam­ma fler­la­mell­skopp­lings med Haldex-ur­sprung som i Ti­gu­an och Ateca) och den star­ka­re vän­tas bli stor­säl­ja­ren i Sve­ri­ge.

Nu till den av­gö­ran­de frå­gan: Var finns ha­ken? Säg det, vi har in­te lyc­kats hit­ta nå­gon än. Sko­da Ko­diaq är Bror Duk­tig som med sin helyl­leau­ra en­ligt all lo­gik bor­de göm­ma minst ett ske­lett i gar­de­ro­ben. Un­der den­na förs­ta prov­kör­ning har dock inga bris­ter up­pen­ba­rats – Ko­diaq är störst i klas­sen, en av de bil­li­ga­re i klas­sen och har dess­utom tek­nis­ka fi­nes­ser och ett ut­fö­ran­de som gör att be­tyd­ligt dy­ra­re och sta­tus­tunga kon­kur­ren­ter bör se upp. MQB-DE­lar­na har ald­rig an­vänts på ett bätt­re sätt än i Ko­diaq, många som fun­de­rar på en Volks­wa­gen Pas­sat Sportscom­bi som tjäns­te­bil kom­mer nog, med all rätt, att ta en titt på Ko­diaq i stäl­let.

Ko­diaq är först ut av en rad kom­man­de suv­mo­del­ler från Sko­da.

Sko­da Ko­diaq kom­mer även i ett Scout-ut­fö­ran­de.

Sko­da får för förs­ta gång­en till­gång till Vw-kon­cer­nens sjuste­ga­de dub­bel­kopp­lings­lå­da.

In­te­ri­ö­ren är myc­ket lyc­kad, någ­ra de­tal­jer känns igen från Su­perb.

Skyd­det mot dörrupp­slag är en upp­skat­tad de­talj för ban­fa­mil­jen.

Ett brick­bord hit­tas i rygg­stö­det.

Den tred­je sä­tes­ra­den för två pas­sa­ge­ra­re är till­val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.