Au­di Q5

Ef­ter he­la åt­ta år har Au­di Q5 nu ge­nom­gått sitt förs­ta ge­ne­ra­tions­skif­te. Nya Q5 är stör­re än den äld­re på näs­tan al­la punk­ter. Dock väger den myc­ket mind­re. Vi prov­kör och ut­vär­de­rar på plats i Mex­i­ko.

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: MI­KAEL STJERNA FO­TO: AU­DI

För förs­ta gång­en på många år har jag in­te igång na­vi­ga­tions­sy­ste­met – fle­ra av om­rå­de­na vi pas­se­rar är näm­li­gen in­te ”map­pa­de” av gps-tjäns­ter­na. Det är hel­ler in­te nå­gon vits att tes­ta bi­lens fi­las­si­stans­sy­stem och au­to­pi­lot­funk­tio­ner. Vägar­na kan­tas ba­ra spo­ra­diskt av på­hitt som mitt­streck, has­tig­hets­skyl­tar och kant­lin­jer.

Var­för kör vi då i Mex­i­ko? En­kelt: Det är här bi­lar­na till­ver­kas. Au­di har byggt en helt ny fa­brik en bit från Mex­i­ko Ci­ty där pla­ne­tens be­hov av Q5-bi­lar mon­te­ras av flin­ka mex­i­ka­ner. Star­ta­de sen­hös­ten 2016.

För­de­len med Mex­i­ko­till­verk­ning är lå­ga pro­duk­tions­kost­na­der och tull­fritt till­trä­de till bå­de EU och USA. Än så länge det vill sä­ga, den nu­va­ran­de ­pre­si­den­ten i Washing­ton gil­lar in­te det Nor­da­me­ri­kans­ka fri­han­dels­av­ta­let så änd­ring­ar kan kom­ma. Och det är just bil­in­du­strin som Trump har ett ont öga till ef­tersom de hell­re byg­ger nya fa­bri­ker i Mex­i­ko än i Detro­it.

Bra vägar till en bör­jan

Grän­ser­na har be­ty­del­se. Egent­li­gen skul­le jag ha prov­kört bi­len i USA, på and­ra si­dan grän­sen, men i sista stund stod det klart att USA in­te god­kän­de den mex­i­kans­ka re­gi­stre­ring­en på för­se­rie­bi­lar­na.

Där­för fick bi­lar­na bli kvar, här i Mex­i­ko. Vi star­ta­de prov­kör­ning­en längst ner på Ba­ja Ca­li­for­nia, den ut­sträck­ta halvön som för­läng­er Ka­li­for­ni­en sö­derut.

Förs­ta tim­men kör­de vi norrut på re­la­tivt bra as­falts­vä­gar. Det är ock­så så de fles­ta Q5 an­vänds. Den in­sik­ten har fått Au­di att ut­veck­la Qu­attro­sy­ste­met till att bli del­vis fram­hjuls­dri­vet. Vi har sett det nya sy­ste­met i de se­nas­te A4- och A5-mo­del­ler­na, men det här är förs­ta gång­en det an­vänds i en Q-mo­dell.

En­kelt ut­tryckt tol­kar bi­len en mängd in-da­ta om hjul­rö­rel­ser, fjäd­rings­väg, fart och grepp, och tar se­dan på en bråk­dels se­kund be­slut om fyr­hjuls­driv­ning­en ska grep­pa in el­ler in­te. Själv­klart är in­kopp­ling­en helt omöj­lig att för­nim­ma bakom rat­ten.

Ge­nom att kopp­la bort kar- dan och ba­kax­el spa­rar man i ge­nom­snitt tre cen­ti­li­ter per mil i för­bruk­ning ge­nom mins­ka­de frik­tions­för­lus­ter.

Frå­gan är hur myc­ket vi ska ap­plå­de­ra.

Har man be­ta­lat näs­tan en halv mil­jon kro­nor för en bil så är för­mod­li­gen tre cen­ti­li­ter – li­ka med 45 öre per mil – för­sum­bart. Ba­ra vär­de­minsk­ning­en lig­ger ju på 35 kro­nor per mil.

Men det hand­lar om stör­re sa­ker än en­skil­da plån­böc­ker. För­bruk­ning­en och ut­släp­pen mås­te ner, och det går ba­ra ge­nom att ta många små steg åt rätt håll.

He­la bi­len är ny­de­sig­nad. Per­son­li­gen gil­lar jag den åter­håll­sam­ma, spar­sma­ka­de lin­je­fö­ring­en. Låt va­ra att det är näs­tan omöj­ligt att se skill­nad mel­lan års­mo­del­ler och för­mod­li­gen svårt för gam­la kun­der att mär­ka att de har bytt bil. Men det är snyggt och häl­so­samt för andra­hands­vär­det.

Har man be­ta­lat näs­tan en halv mil­jon kro­nor så är bräns­le­be­spa­ring­en på tre cen­ti­li­ter – li­ka med 45 öre per mil – för­sum­bar.

På grund av från­va­ron av upp­kopp­ling kan jag in­te tes­ta in­fo­tain­men­ten­he­ten till brist­nings­grän­sen, men allt det nya i Volks­wa­gen-fa­mil­jen finns här. Hu­vud­in­stru­men­tet kan som till­val fås i form av en gi­gan­tisk bild­skärm som kal­las ”­vir­tu­al cock­pit”, smar­ta te­le­fo­ner speglas i bi­lens bild­skär­mar, in­duk­tiv (tråd­lös) ladd­ning är möj­lig om din te­le­fon med­ger det. Vi vet att det fun­ge­rar bra, sy­ste­men har fun­nits på mark­na­den ett tag vid det här la­get. Men många till­val kos­tar en bra slant, Au­di bju­der in­te på fi­nes­ser gra­tis.

Ef­ter någ­ra mil kör vi in på en sand­klädd stig. Ledar­bi­len hål­ler 60 km/h och jag mås­te hänga på. Det är i run­da släng­ar dub­belt så fort som jag själv skul­le ha kört om det var min egen bil.

Men på nå­got märk­ligt sätt kla­rar test­bi­len av att fly­ga över stock och sten, över gupp och pö­lar. För­kla­ring­en sit­ter för­mod­li­gen till en del i den nya luft­fjäd­ring­en som bi­len är ut­rus­tad med.

Fjäd­ring­en blir in­te ba­ra mer kom­for­ta­bel, ka­ros­sen kan ock­så stäl­las i oli­ka höj­der. Prak­tiskt när vägen är då­lig och när man ska las­ta tunga sa­ker. Nor­mallä­get är 22 mil­li­me­ter läg­re än stål­fjä­der­ver­sio­nens, men ter­räng­lä­get hö­jer mark­fri­gång­en med he­la 45 mil­li­me­ter.

Snål – en­ligt Eu-kör­cy­keln

Tre mo­tor­ver­sio­ner är ak­tu­el­la i Sve­ri­ge. Ben­sin­fy­ran, 2,0 TFSI, är vis­kan­de tyst och ger 252 häst­kraf­ter och 400 Nm. Den sto­ra die­seln är en V6 på 3,0 li­ter, 286 häst­kraf­ter och 620 Nm. Au­di har satt en gräns vid 500 Nm för det nya ur­kopp­lings­ba­ra fyr­hjuls­drift­sy­ste­met och där­för har den ur­star­ka V6-mo­torn den gam­la, per­ma­nen­ta Qu­attro-driv­ning­en.

Den för­mo­da­de stor­säl­ja­ren är 2,0 TDI på 190 häst­kraf­ter. På go­da grun­der. Vrid­mo­men­tet på 400 Nm är mer än till­räck­ligt, det är omöj­ligt att för­nuftsmäs­sigt ar­gu­men­te­ra för V6-die­seln. 0-100 km/h på 7,9 se­kun­der är helt ”ok”.

Au­di Q5 2,0 TDI är ock­så snål, och kla­rar Eu-kör­cy­keln på 0,49 li­ter per mil. Det är åt­ta cen­ti­li­ter mind­re än gam­la mo­del­len. Det är in­te ba­ra den nya driv­li­nan som har gjort det möj­ligt. Q5 har ock­så bli­vit upp till 90 kg lät­ta­re och fått bätt­re ae­ro­dy­na­mik – allt för att pres­sa ned för­bruk­ning­en.

Det hin­ner bli mörkt in­nan jag är till­ba­ka till ho­tel­let. Det är ba­ra att kas­ta in hand­du­ken. Au­di Q5 är en ex­tremt skarp snub­be som in­te bryr sig det mins­ta om vil­ket väg­lag det är, det ba­ra fly­ter på. Och han är rym­lig och bekväm och snabb och snål.

Nya Q5 kom­mer i 14 oli­ka fär­ger och med fem oli­ka ut­rust­nings­pa­ket; Sport, De­sign, S line sport pac­kage, De­sign se­lec­tion och S line ex­te­ri­or pac­kage.

Lin­je­fö­ring­en är spar­sma­kad, på gott och ont.

Som stan­dard kom­mer Q5 med fäl­gar på 17 tum.

I mitt­kon­so­len kan du väl­ja mel­lan sju oli­ka körlä­gen för att bi­len ska be­te sig på helt rätt sätt.

Den för­mo­da­de stor­säl­ja­ren vän­tas bli 2,0 TDI.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.