Toyo­ta C-HR

Bil - - INNEHÅLL - FO­TO:

Med en driv­li­na från nya Pri­us och ett ut­se­en­de häm­tat från fram­ti­den hop­pas Toyo­ta att C-HR blir en suc­cé. Och det är in­te helt omöj­ligt att det kan bli verk­lig­het.

CTEXT: ERIK WEDBERG TOYO­TA -HR – Toyo­tas se­nas­te suv som fö­re­gicks av två vil­da kon­cept­bi­lar vi­sa­de 2014 och 2015. Ovan­ligt nog är C-HR väl­digt lik kon­cept­stu­di­er­na, en­dast någ­ra av de all­ra vil­das­te for­mer­na har to­nats ned för att pas­sa en se­rie­pro­du­ce­rad bil. C-HR får än­då sä­gas va­ra en av de form­mäs­sigt vil­das­te bi­lar­na som lan­se­rats på många år, det är veck och lin­jer hit och dit, bak­lam­por­na stic­ker ut en de­ci­me­ter från ka­ros­sen och strål­kas­tar­na sträc­ker sig från gril­len näs­tan än­da upp till A-stol­par­na. Toyo­ta­che­fen Akio Toyo­da vil­le ha ro­li­ga­re for­mer, och nog har han fått det.

Även in­vän­digt är C-HR up�pig­gan­de, in­te ba­ra med snyg­ga for­mer ut­an även med hög kva­li­tets­käns­la. De fles­ta hård­plasty­tor­na med bräck­lig käns­la är bort­stä­da­de, kvar finns ba­ra ge­nom­ar­be­ta­de ma­te­ri­al och väl­de­sig­na­de möns­ter. Sär­skilt snyg­ga är dörr­si­dor­na med si­na in­lägg med di­a­mantre­li­ef. Toyo­ta häv­dar att C-HR står för Cou­pé High Ri­der och att det från bör­jan var det in­ter­na pro­jekt­nam­net som helt en­kelt blev kvar till lan­se­ring­en. Att det är ett namn som pas­sar per­fekt in i kon­kur­ren­ten Hon­das namn­stra­te­gi är de med­vet­na om, men in­te be­kym­ra­de för. Or­det Cou­pé i mo­dell­be­teck­ning­en an­ses sä­ga så myc­ket om bi­len att det in­te kan bli någ­ra miss­för­stånd.

Stör­re än vad ögat kan tro

De vå­ga­de lin­jer­na lu­rar ögat. C-HR ser li­ten och cou­pé­lik ut men är 436 cm lång och där­med ung­e­fär li­ka stor som fö­re­gå­en­de ge­ne­ra­tion RAV4. Den är ock­så ex­akt li­ka lång som syd­ko­re­ans­ka kon­kur­ren­ten Kia Ni­ro.

En så låg tak­lin­je och kraf­tigt av­smal­nan­de si­doru­tor gör att bak­sä­tet blir högin­tres­sant. Un­der press­kon­fe­ren­sen frå­gar en dansk kol­le­ga kri­tiskt om Toyo­ta in­te li­ka gär­na ha­de kun­nat skip­pa bak­sä­tet helt och hål­let. Men så il­la är det in­te. Tak­lin­jen fal­ler först ef­ter bak­sä­tet och benut­rym­met är fak­tiskt helt hyf­sat. Jag kan sit­ta ”bakom mig själv” med full­gott ut­rym­me för föt­ter och ben och tak­höj­den räc­ker. Men det är mörkt. Den högt upp­drag­na si­do­lin­jen gör att bakru­tor­na är små och man be­hö­ver in­te va­ra ett li­tet barn för att kän­na sig in­stängd där bak.

Toyo­ta har lik­som mer­par­ten av värl­dens bil­till­ver­ka­re anam­mat platt­forms­stra­te­gin som ra­tio­na­li­se­rar bil­byg­gan­det och spa­rar peng­ar. Toyo­ta kal­lar sitt sy­stem TNGA (Toyo­ta New Glo­bal Ar­chi­tectu­re) och in­om den ryms Ga-c-platt­for­men som så­väl C-HR som Pri­us byggs på. Un­der suv­ka­ros­sen är C-HR allt­så myc­ket lik Pri­us. De har sam­ma typ av fram­vagnsupp­häng­ning och mul­ti­länk­ba­kax­el. C-HR har dok kor­ta­re ax­elav­stånd och bre­da­re spår­vidd.

Släkt­ska­pet med Pri­us syns även på mo­tor­si­dan. Toyo­ta Sve­ri­ge räk­nar med att cir­ka 80

pro­cent av C-hr-för­sälj­ning­en kom­mer att be­stå av hy­brid­ver­sio­nen som an­vän­der sam­ma driv­li­na som Pri­us. En 1,8 li­ter stor ben­sin­mo­tor med 98 häst­kraf­ter får hjälp av två el­mo­to­rer. Den ena el­mo­torns (kal­lad MG1) upp­gift är att fun­ge­ra som start­mo­tor åt ben­sin­mo­torn och att ta va­ra på even­tu­ell över­skottse­ner­gi från ben­sin­mo­torn och om­vand­la den till el. Den and­ra el­mo­torn (MG2) har som hu­vud­upp­gift att dri­va bi­len fram­åt men ar­be­tar ock­så som ge­ne­ra­tor vid in­broms­ning­ar och som back­väx­el.

Sur­rar be­klag­ligt yc­ket

Toyo­ta upp­ger en blan­dad för­bruk­ning på 0,36 l/mil men un­der prov­kör­nings­sträc­kan vi­sar färd­da­torn ald­rig un­der 0,50 l/mil, trots för­sik­tig kör­ning.

I Pri­us har Toyo­ta sli­pat bort myc­ket av det surr som upp­står när den steg­lö­sa Cvt-väx­ellå­dan lå­ter ben­sin­mo­torn var­va upp. I C-HR är det ty­värr till­ba­ka, det krävs en yt­terst för­sik­tig gas­fot för att ben­sin­mo­torn in­te ska läg­ga sig på höga varv. Det kan ock­så va­ra så att C-HR har mind­re lju­di­so­le­ring än Pri­us, vil­ket gör att mo­torn stör mer. Toyo­ta tycks ha snå­lat med lju­di­so­le­ring­en – till och med på de slä­ta spans­ka vägar­na bull­rar det ir­ri­te­ran­de myc­ket. Hur ska det då lå­ta på svens­ka vägar?

Toyo­da vil­le ha ro­li­ga­re Toyo­tor, i C-HR har han i al­la fall fått en. Hy­brid­driv­li­nan bi­drar för­stås högst mar­gi­nellt till kör­gläd­jen, men om man kan bort­se från det så är C-HR späns­tig och pigg. Styr­ser­von har fått li­te mer tyngd än i ti­di­ga­re Toyo­ta-mo­del­ler och fjäd­ring­en är fast ut­an att bli stö­tig.

All­ra ro­li­gast blir C-HR med den driv­li­na som in­te kom­mer till Sve­ri­ge, det vill sä­ga 1,2-li­ters ben­sin­mo­tor med fram­hjuls­drift och ma­nu­ell lå­da. Kanske bor­de Toyo­ta Sve­ri­ge om­prö­va? Just väx­ellå­dan över­ty­gar näm­li­gen med fin käns­la och ett sy­stem som kal­las IMT. Toyo­ta tyc­ker att det ska ut­lä­sas In­tel­li­gent Ma­nu­al Trans­mis­sion, i all en­kel­het in­ne­bär det att det finns elekt­ro­nik som ger au­to­ma­tisk mel­lang­as vid upp- och ned­väx­ling­ar för att ge mind­re ryck.

Bil­li­ga­re än Pri­us

De Sve­ri­geak­tu­el­la mo­to­ral­ter­na­ti­ven kos­tar på kro­nan li­ka myc­ket – 244 900 kro­nor i in­stegs­ut­fö­ran­de. Det gör att C-HR hy­brid är drygt 40 000 kro­nor bil­li­ga­re än Pri­us med sam­ma driv­li­na.

Till Sve­ri­ge kom­mer en­dast hy­bri­dal­ter­na­ti­vet och den 116 hk star­ka 1,2-li­tersmo­torn i kom­bi­na­tion med fyr­hjuls­drift och Cvt-lå­da.

Vå­ga­de veck och kan­ter do­mi­ne­rar ex­te­ri­ö­ren.

Bak­sä­tet är rymligare än man kan tro.

In­stru­ment­brä­dan do­mi­ne­ras av en stor pek­skärm på åt­ta tum.

Med Cvt-lå­da kan du att väl­ja mel­lan fram- el­ler fyr­hjuls­drift.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.