Nis­san Mic­ra

I sin fem­te ge­ne­ra­tion når Nis­san Mic­ra sin ful­la po­ten­ti­al och har al­la möj­lig­he­ter att bli en för­sälj­nings­suc­cé även i Eu­ro­pa.

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: JO­NAS BORGLUND

Nya Mic­ra är form­gi­ven av en vass pen­na, ing­et snack om den sa­ken. Skar­pa och kraft­ful­la ka­rak­tärs­lin­jer ger hög igen­kän­nings­fak­tor men ut­an att gå till över­drift (som med Ju­ke). De fles­ta hål­ler nog med om att Mic­ra är en snygg och tuff li­ten kom­bi­cou­pé.

Så li­ten är den fak­tiskt in­te. Drygt 17 cen­ti­me­ter läng­re och näs­tan åt­ta cen­ti­me­ter bre­da­re än bi­len den er­sät­ter. Även höj­den har ju­ste­rats, men nedåt med 5,5 cen­ti­me­ter me­dan ax­elav­stån­det är 7,5 cen­ti­me­ter läng­re. Fem­dör­rars är den en­da ka­rossty­pen där bak­dör­rar­na har hand­tag dol­da i C-stol­pen. En gam­mal gim­mick från Al­fa 156.

Inu­ti är det gott om plats för fy­ra vux­na även om bak­sä­tet har tre bäl­ten och nack­skydd. Tre halv­sto­ra barn kan al­la gång­er va­ra nöj­da där.

Gott om benut­rym­me

Ben­plat­sen bak är rik­tigt bra men åkan­de bör in­te va­ra över 180 cen­ti­me­ter. Sto­lar­na fram har för­vå­nans­värt långa sitt­dy­nor för att va­ra en li­ten bil och jus­ter­må­nen är myc­ket bra. Per­so­ner på drygt två me­ter sit­ter bra och tilli­ka 1,5-me­ters­fi­gu­rer. Fö­rar­sto­len är juster­bar i höjd och man kan kom­ma ner rik­tigt lågt vil­ket gil­las. Även rat­tens ju­ste­ring­ar är ge­ne­rö­sa.

Den lil­la tre­pi­pen har bra med kraft re­dan från lå­ga varv­tal och de många bac­kar­na i bergen be­kom­mer den in­te spe­ci­ellt.

Lå­dan är fem­väx­lad ma­nu­ell men au­to­mat finns in­te – än. Vid rask kurv­tag­ning går in­ner­hju­lens brom­sar in och hjäl­per till att vri­da runt bi­len. Fjäd­ring och upp­häng­ning­ar är av enkla­re sort men gör fram­far­ten sta­bil, un­der­hål­lan­de och re­la­tivt tyst. Myc­ket lju­di­so­le­ring på­stås lig­ga bakom det lå­ga däck­lju­det. Även styr­ning­en känns ex­akt med la­gom mot­stånd och fin käns­la.

Bra med ut­rust­ning

Utrust­ningsni­vån är bra även från enk­las­te Vi­sia-mo­del­len där Sa­fe­ty Pack in­går som stan­dard. I pa­ke­tet finns kol­li­sions­var­na­re med au­tobroms som även upp­täc­ker fot­gäng­a­re. Fil­by­tesvar­na­re som ak­tivt, via brom­sar­na, styr till­ba­ka bi­len i rätt fil samt hel­ljusas­si­stent. I den hög­re ni­vån Acen­ta finns bland an­nat in­fo­tain­ment­sy­stem med 7-tums­skärm, fart­hål­la­re,

skyl­ti­gen­kän­ning samt två­fär­gad kläd­sel och dim­ljus. Acen­ta lär bli bäst­säl­jan­de mo­dell i Sve­ri­ge.

N-con­nec­ta är snäp­pet bätt­re ut­rus­tad med 16 tums lättme­tall­fäl­gar, lä­der­ratt, Nis­san Con­nect in­fo­tain­ment­sy­stem, nyc­kel­fritt sy­stem och ett rik­tigt re­serv­hjul.

Topp­mo­del­len he­ter Tek­na och har 17-tums­hjul, back­ka­me-

Så li­ten är den fak­tiskt in­te. Drygt 17 cen­ti­me­ter läng­re och näs­tan åt­ta cen­ti­me­ter bre­da­re än bi­len den er­sät­ter.

ra med par­ke­rings­sen­so­rer bak och Bo­se Per­so­nal ljud­sy­stem, med bland an­nat hög­ta­la­re i fö­ra­rens nack­skydd. Ka­non­ljud!

Till Vi­sia finns inga till­vals­pa­ket men till öv­ri­ga går att få bland an­nat Led-strål­kas­ta­re, Bo­se och en mas­sa an­nat som gör bi­len i det när­mas­te skräd­dar­sydd och per­son­lig.

Det vi in­te får ve­ta är pri­ser­na men Nis­san häv­dar att Mic­ra Acen­ta Tce 90 kom­mer hål­la sig i ni­vå med Re­nault Clio och Ford Fi­es­ta. Allt­så i hä­ra­det runt 150 000 kro­nor om man in­te väl­jer de mest snik­na mo­del­ler­na.

I slu­tet av mars bör den fin­nas att kän­na och kläm­ma på, ja till och med att kö­pa.

Lo­van­de förs­ta in­tryck

Hop­par in i Micran för den sista stin­ten till­ba­ka till flyg­plat­sen och kän­ner att den förs­ta be­kant­ska­pen med bi­len lo­var myc­ket.

Vi får se om det hål­ler i läng­den.

FO­TO: NIS­SAN

In­te­ri­ö­ren har bli­vit mind­re plott­rig jäm­fört med fö­re­gång­a­ren.

Är du läng­re än 180 cen­ti­me­ter kan det bli trångt i bak­sä­tet.

Ex­te­ri­ö­ra de­sig­nen har bli­vit klart myc­ket tuf­fa­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.