Beg­testet

Vol­vo XC70 har all­tid an­setts va­ra ett sä­kert köp, men nu ver­kar nå­got ha hänt på vild­marks kom­bi­mark an­den. Be­gag­nat mark­nad e när­ful­la v des­sa po­pu­lä­ra mo­del­ler vil­ket har gjort att pri­ser­na har bör­jat när­ma­sig fynd­lä­ge. Vi har tes­tat Au­di A 6 All­ro­ad,

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: JO­NAS BORGLUND FO­TO: PA­TRIK LIND­GREN

Visst, de tre tes­ta­de kom­bi­bi­lar­na finns ock­så i van­li­ga, fyr­hjuls­driv­na ver­sio­ner som kla­rar det mesta. Men de har in­te ”det”. Var­ken den rät­ta loo­ken el­ler den rät­ta at­ti­ty­den som gör att de stic­ker ut. Au­di A6 Avant Qu­attro, Subaru Le­ga­cy och Vol­vo V70 AWD i all ära, nej de har för me­sig fram­to­ning. De sak­nar skärm­bred­da­re, hasp­lå­tar och fram­för allt, den ext­ra mark­fri­gång­en. Så­dant som kan va­ra ­livs­av­gö­ran­de – in­te minst för egot och ­ima­gen. Af­ton­bla­det Bil spa­nar in tre ­tuf­fing­ar som för­med­lar det ­rät­ta vir­ket: Au­di A6 All­ro­ad, Subaru ­Out­back och Vol­vo XC70.

Ut­märk­ta, be­kvä­ma och säk­ra bi­lar när snöo­väd­ret slår till och bac­kar­na är bran­ta, el­ler när som­mar­stu­gan lig­ger i and­ra än­den av en lång trak­tor­s­tig. Men de du­ger gott ock­så till en vän­da på sta­dens ga­tor. Som bäst är de till vägs än­de, och en li­ten bit bort­om. Men även som sta­tus­hö­ja­re i vil­la­kvar­te­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.