Lätt­kränk­ta stock­hol­ma­re

Bil - - FRAMVAGNEN -

Det har va­rit en hård vin­ter. Fram­för allt i söd­ra Sve­ri­ge. I tra­fi­ken me­nar jag. Och trots al­la var­ning­ar för hal­kan så blir det tra­fi­ko­lyc­kor. Di­keskör­ning­ar. Kroc­kar med mitt­räc­ken. Masskroc­kar för att folk in­te har vett att hål­la av­stånd. Och in­te minst; för att en mas­sa stock­hol­ma­re ska ut sam­ti­digt på si­na odub­ba­de hip­ster­däck. För stock­hol­mar­na vet ju att odub­bat är li­ka bra som dub­bat. När det gäl­ler bildäck. Fast varen­da hip­s­ter som cyklar till job­bet, el­ler ska ut och jog­ga på isha­la gång­vä­gar vet ju ock­så att då är det dubb som gäl­ler. På cy­keln el­ler på föt­ter­na.

Jag skrev om elän­det när tjog­vis med bi­lar kör­de in i varand­ra på E4 norr om Uppsa­la en tors­dag i ju­las. Kränkt­he­ten på fa­ce­book och i min mejl­box var im­po­ne­ran­de. Här är någ­ra ax­plock ur mejl­kor­gen:

Du ut­må­lar stock­hol­ma­re som sjukt då­li­ga bil­fö­ra­re. Jag blir för­ban­nad och und­rar om nå­gon av di­na ar­tik­lar har nå­gon sub­stans. /Bos­se Med bätt­re fri­syr så skul­le man få stör­re för­tro­en­de för dig. /Jan

Det är tra­giskt med din skräm­sel­pro­pa­gan­da. Har du nå­gon­sin kört bil? (Jag vet att du skri­vit om bi­lar i hund­ra år). Slu­ta skri­va en mas­sa skit. /Pel­le

Hej Ro­bin! Pin­samt hur du må­lar bil­den av al­la stock­hol­ma­re med hip­ster­däck. Så trött på att lä­sa sånt, sjukt omo­ti­ve­rat och löj­ligt. /Ri­chard

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.