HI­LUX ÅTGÄRDAS

Bil - - FRAMVAGNEN -

Toyo­ta Hi­lux var nä­ra att väl­ta i hös­tas un­der ett un­dan­ma­nö­ver­test gjort av Tek­ni­kens Värld. Nu har Toyo­ta ta­git fram ett åt­gärdspa­ket som be­står av två de­lar för att lö­sa pro­ble­met. Den förs­ta de­len är att däcktryc­ket vid full last höjs och den and­ra de­len är att an­tisladd­sy­ste­met får ett nytt ar­bets­möns­ter där mer fo­kus ska läg­gas vid att snab­ba­re ta ner has­tig­he­ten vid en un­dan­ma­nö­ver.

Toyo­tas am­bi­tion är att in­fö­ra åt­gär­der­na så snart det går samt att åt­gär­da re­dan sål­da bi­lar, men ex­akt när och hur det sist­nämn­da kom­mer att gå till är för när­va­ran­de in­te helt fast­ställt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.