Range Ro­ver ve­lar in­te

Range Ro­ver fyl­ler nu på sitt ut­bud med en fjär­de mo­dell – Ve­lar. Stor­leks­mäs­sigt kli­ver Ve­lar in i ga­pet mel­lan Range Ro­ver Evo­que och Sport och den bju­der på en helt ny in­te­ri­ör.

Bil - - FRAMVAGNEN -

Ve­lar byg­ger in­te på sam­ma platt­form som si­na stör­re sys­kon Range Ro­ver och Range Ro­ver Sport ut­an an­vän­der sam­ma alu­mi­ni­um­kon­struk­tion som finns un­der Ja­gu­ar F-pa­ce. Hjul­ba­sen på 287 cen­ti­me­ter är li­ka lång som F-pa­ce, to­talt mä­ter Ve­lar 480 cen­ti­me­ter på läng­den, 193 cen­ti­me­ter på bred­den och 167 cen­ti­me­ter på höj­den. Range Ro­ver Ve­lar är med and­ra ord ing­en li­ten bil, fem pas­sa­ge­ra­re ska kun­na sit­ta be­kvämt och då ryms 632 li­ter ba­gage. Om bak­sä­tes­sof­fan fälls fram­åt ryms upp till 1 731 li­ter ba­gage. Jäm­för det med Range Ro­ver Sport som sväl­jer 784-1 761 li­ter.

Ve­lar har det nu­me­ra Range Ro­ver-ty­pis­ka de­sign­språ­ket, men i ett mo­der­na­re ut­fö­ran­de med mju­ka­re kan­ter och en mer av­ska­lad käns­la. En mer på­tag­lig ny­het är det som kal­las Touch Pro Duo. Med det me­nas de två ti­o­tums­skär­mar­na som do­mi­ne­rar för­armil­jön. Det finns näs­tan inga fy­sis­ka knap­par kvar, al­la funk­tio­ner styrs med de två pek­skär­mar­na och man ska kun­na flyt­ta in­ne­håll mel­lan dem ge­nom att sve­pa med fing­rar­na. När den und­re skär­men in­te an­vänds ser den ut som en helt svart glas­ski­va. Dess­utom ut­görs mä­tarklust­ret av en 12,3 tum stor dis­play som kan an­pas­sas för att vi­sa in­for­ma­tion på oli­ka sätt.

Eu­ro­pe­is­ka Ve­lar-spe­ku­lan­ter kom­mer att kun­na väl­ja mel­lan ett stort mo­tor­ut­bud. Minst är två fyr­cy­lind­ri­ga die­sel­mo­to­rer med 180 och 240 häst­kraf­ter. För mer die­sel­kraft finns en V6-mo­tor på 3,0 li­ter med 300 häst­kraf­ter. På ben­sin­si­dan finns en fyr­cy­lind­rig 250-häs­tarsmo­tor samt en 3,0-li­ters V6 med 380 häst­kraf­ter. Till skill­nad från ku­si­nen F-pa­ce ska Ve­lar ute­slu­tan­de säl­jas med fyr­hjuls­drift.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.