NYTT SÄKRARE TRAFIKLJUS

Bil - - FRAMVAGNEN -

I Ne­der­län­der­na tes­tas en ny typ av trafikljus för gång­tra­fi­kan­ter som ska hind­ra per­so­ner som an­vän­der sin mo­bil­te­le­fon från att kli­va rakt ut i ga­tan.

Kon­struk­tio­nen är syn­ner­li­gen en­kel. I mar­ken fram­för över­gångs­stäl­let är en list med Led-ljus mon­te­rad som i sin tur är kopp­lad till tra­fik­lju­sen vid över­gångs­stäl­let.

Även om sy­ste­met har ploc­kats fram för att få bukt med mo­bil­te­le­fo­no­lyc­kor så är det sam­ti­digt ett sätt att gö­ras pas­sa­gen över vägar än säkrare, fram­för allt för barn. Sy­ste­met tes­tas där­för på tre över­gång­stäl­len vid sko­lor i kom­mu­nen Bo­de­gra­ven-re­euwijk. I ett se­na­re ske­de ska lik­nan­de lös­ning­ar för cy­kel­ba­nor pro­vas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.