Porsche Pa­na­me­ra kom­bi

Det har länge ryk­tats om en ”kom­bi­ver­sion” av Porsche Pa­na­me­ra. Nu är den här! Sport Tu­ris­mo he­ter va­ri­an­ten som rym­mer upp till 1 390 li­ter ba­gage – som kan frak­tas snabbt i och med upp till 550 häst­kraf­ter.

Bil - - FRAMVAGNEN -

För en gångs skull pas­sar or­det ”sport” för en kom­bi­mo­dell, ett ut­tja­tat epi­tet som an­vänds på fle­ra av värl­dens ic­ke-spor­ti­ga kom­bi­bi­lar (hör ni det Opel, Toyo­ta, Re­nault, Vol­vo med fle­ra). Även om Pa­na­me­ra är en stor, be­kväm och lyx­ig bil är den ock­så en sport­bil. Pa­na­me- ra Sport Tu­ris­mo är i grun­den 4+1-sit­sig, det vill sä­ga två fram­sto­lar och två in­di­vi­du­el­la ytt­re sä­ten i bak­sä­tet med möj­lig­het till sitt­plats även mel­lan des­sa. Som till­val kan man få mo­del­len som strikt fyr­sit­sig om man väl­jer de elekt­riskt juster­ba­ra sä­te­na i bak­re ra­den.

Ba­ga­geut­rym­met rym­mer, med upp­fällt bak­sä­te, 520 li­ter vil­ket är 20 li­ter mer än i van­li­ga Pa­na­me­ra. Det är in­te enormt, men det är hel­ler in­te då­ligt.

För att un­der­lät­ta trans­port av sa­ker och ting längst bak er­bju­der Porsche bland an­nat ske­nor i gol­vet, fäst­punk­ter och last­nät. Även ett 230-voltsut­tag finns som ex­tra­ut­rust­ning. Vid mark­nads­lan­se­ring­en den 7 ok­to­ber 2017 er­bjuds fem mo­to­ral­ter­na­tiv.

Pa­na­me­ra 4 Sport Tu­ris­mo med 330 häst­kraf­ter som än­nu in­te är pris­satt, Pa­na­me­ra 4S Sport Tu­ris­mo med 440 häst­kraf­ter för 1 200 000 kro­nor, Pa­na­me­ra 4S Die­sel Sport Tu­ris­mo med 422 häst­kraf­ter för 1 240 000 kro­nor, Pa­na­me­ra Tur­bo Sport Tu­ris­mo med 550 häst­kraf­ter för 1 604 000 kro­nor samt 4 E-hy­brid Sport Tu­ris­mo som än­nu in­te fått nå­gon prislapp.

Al­la mo­dell­ver­sio­ner kom­mer stan­dard­ut­rus­ta­de med fyr­hjuls­drift, bak­hjuls­styr­ning, Porsche Trac­tion Ma­na­ge­ment, Porsche Ad­van­ced Cock­pit och myc­ket an­nat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.