TAKATA KÄNDE TILL RISKERNA

Bil - - FRAMVAGNEN -

I en ame­ri­kansk dom­stol har nu ja­pans­ka sä­ker­hets­fö­re­ta­get Takata er­känt att de är skyl­di­ga till be­drä­ge­ri kopp­lat till fel­ak­tig­he­ter hos krock­kud­dar. De går även med på att be­ta­la en mil­jard dol­lar i ska­de­stånd till bil­till­ver­ka­re och per­so­ner som fal­lit of­fer för den livs­far­li­ga kon­struk­tio­nen. Un­der dom­stols­för­hand­ling­ar­na kom det även fram att de ska ha va­rit med­vet­na om sin far­li­ga kon­struk­tion, som har ta­git li­vet av minst 14 per­so­ner varav el­va i USA samt fle­ra hund­ra ska­da­de, i 15 års tid. De ska me­to­diskt ha dolt be­vis som vi­sa­de att kon­struk­tio­nen var död­lig. I dom­sto­len kom det ock­så fram, via de drab­ba­de fa­mil­jer­nas ad­vo­ka­ter, att åt­minsto­ne fy­ra bil­till­ver­ka­re un­der fle­ra år ska ha känt till Takata-krock­kud­dar­nas far­li­ga kon­struk­tion där krock­kud­dar­na ut­lö­ses av det far­ligt in­sta­bi­la äm­net am­mo­ni­um­ni­trat, nå­got som svens­ka Au­to­liv ska ha på­ta­lat för fle­ra av de sto­ra bil­till­ver­kar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.