Klas­sis­ka Al­pi­ne A110 gör änt­li­gen come­back

Änt­li­gen! Ef­ter många år av ryk­ten, snack, kon­cept­bi­lar och en hel del verk­stad får vi nu för förs­ta gång­en se nya Al­pi­ne A110 i pro­duk­tions­ut­fö­ran­de.

Bil - - FRAMVAGNEN -

Strax in­nan 50-års­ju­bi­le­et av Al­pi­ne A110 år 2011 (men som märk­ligt nog fi­ra­des 2012) bör­ja­de snac­ket om att Re­nault skul­le dam­ma av Al­pi­ne-mär­ket igen. 2012 pre­sen­te­ra­de man kon­cept­bi­len A110-50 som en li­ten ap­ti­tre­ta­re in­för vad som var på gång. Och visst var någon­ting på gång, för tre år se­na­re pre­sen­te­ra­des kon­cept­bi­len Al­pi­ne Ce­leb­ra­tion (i sam­band med 60-års­ju­bi­le­et av mär­ket Al­pi­ne) och året där­på, i feb­ru­a­ri 2016, pre­sen­te­ra­des nya A110 i kon­cept­for­mat, miss­tänkt likt en pro­duk­tions­bil. Al­pi­ne Vi­sion Con­cept kal­la­de man bi­len då.

Nu, yt­ter­li­ga­re ett år se­na­re, är nya Al­pi­ne A110 of­fi­ci­ell.

Som vi ser är bi­len näst in­till iden­tisk med den se­nas­te kon­cept­bi­len. Vad vi ock­så no­te­rar är mo­dell­be­teck­ning­en A110 som är det­sam­ma som an­vän­des till mär­kets mest be­röm­da mo­dell som fanns mel­lan 1961 och 1997. In­te ba­ra kän­ner vi igen mo­dell­be­teck­ning­en, for­mer­na på den mo­der­na va­ri­an­ten är till väl­digt sto­ra de­lar in­spi­re­ra­de av den klas­sis­ka bi­len som gjor­de bra ifrån sig på ral­ly­vä­gar­na un­der fram­för allt 1960-ta­lets sista år och i bör­jan av 1970-ta­let.

Strål­kas­ta­rar­range­mang­et är ty­piskt för mo­del­len och plåt­vec­ket mitt på dör­ren som sträc­ker sig till bak­skär­men och bö­jer av nedåt mot trös­kellå­dan är näs­tan på pric­ken likt ori­gi­nal­bi­lens mot­sva­rig­het.

Bak­till på nya A110, som till störs­ta del är byggd i alu­mi­ni­um, fin­ner vi ock­så lik­he­ter, in­te minst den lil­la bak­luc­kan.

Än­nu har in­te Re­nault släppt någ­ra spe­ci­fi­ka­tio­ner för mo­del­len men en mitt­mon­te­rad 1,8-li­ters tur­bo­fy­ra på 250 häst­kraf­ter, el­ler där­om­kring, vän­tas ut­gö­ra kraft­käl­la i bas­va­ri­an­ten av A110. En pre­standa­ver­sion med 300 häst­kraf­ter tros ock­så bli av. För­hands­snac­ket har va­rit in­ne på 0-100-ti­der på åt­minsto­ne 4,5 se­kun­der.

Al­pi­ne A110 kom­mer att gå upp mot Al­fa Ro­meo 4C och Porsche 718 Cay­man. Med and­ra ord kom­mer vas­sa kö­re­gen­ska­per som ger en stor por­tion kör­gläd­je att va­ra bland det främs­ta mo­del­len har att bju­da på.

Man­har,se­dani­de­cem­ber­för­ra­å­ret,kun­nat för­be­stäl­la­ny­aa110.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.