AU­DI GÖR DE BÄSTA BILARNA

Bil - - FRAMVAGNEN -

Ame­ri­kans­ka kon­su­men­t­or­ga­ni­sa­tio­nen Con­su­mer Re­port har släppt sin år­li­ga rap­port in­ne­hål­lan­des 31 bil­till­ver­ka­re som ran­kas ef­ter hur bra bi­lar de gör.

När de rang­ord­nar bil­till­ver­kar­na ef­ter vil­ka som gör bäst bi­lar väger de in fy­ra oli­ka fak­to­rer; ägar­nöjd­het, hur bilarna ut­märkt sig vid test, på­lit­lig­het samt sä­ker­het.

De fem bil­till­ver­ka­re som pla­ce­rar sig överst i ta­bel­len är sam­ma fem som låg i topp i fjol, men i en li­te an­nan ord­ning. Au­di lig­ger med 81 po­äng i topp pre­cis som för­ra året, men två­an och tre­an är nya. Porsche och BMW har näm­li­gen flyt­tat upp ett par hack och får 78 re­spek­ti­ve 77 po­äng.

Fy­ran Lex­us lig­ger ock­så på 77 po­äng med pre­ste­rar säm­re i väg­test­de­len och har där­för tap­pat en pla­ce­ring se­dan 2015. Su­baru lig­ger fem­ma med 74 po­äng, ett tapp om tre pla­ce­ring­ar se­dan fjol­å­rets lis­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.