VOL­VO TVINGAS ÅTERKALLA

Bil - - FRAMVAGNEN -

I ame­ri­kansk me­dia rap­por­te­ras det om att 5 529 ex­em­plar av Vol­vo-mo­del­ler­na S90, V90 (Cross Country) och XC90 åter­kal­las på grund av att en skruv som hål­ler si­do­krock­gar­di­ner­na på plats kan va­ra bräck­lig då den in­om två da­gar ef­ter pro­duk­tion kan ut­sät­tas för en ke­misk re­ak­tion. Om skru­ven in­te ut­sätts in­om två da­gar be­hål­ler skru­ven sin ur­sprung­li­ga håll­fast­het.

Vol­vo Car Sve­ri­ge som be­kräf­tar pro­ble­met med skru­ven och att fy­ra fall har in­rap­por­te­rats, dock ut­an någ­ra in­ci­den­ter. Vol­vo Car Sve­ri­ge be­kräf­tar att det är en glo­bal åter­kal­lel­se och att bi­lar i Sve­ri­ge kom­mer att be­rörs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.