Ljus fram­tid för nya XC60

Bil - - FRAMVAGNEN - TEXT: MATTIAS RABE FOTO: VOL­VO

Ef­ter nio år har suc­cé­mo­del­len XC60 kom­mit i en ny ge­ne­ra­tion. Kort sagt har allt bli­vit bätt­re.

Nya ge­ne­ra­tio­nen av XC60 har myc­ket att le­va upp till i och med fö­re­gång­a­rens fram­gång­ar. Och med den nya form­giv­ning­en och med myc­ket ny tek­nik tack va­re ett platt­forms­byte till SPA och de nya Dri­ve-e-driv­li­nor­na ser fram­ti­den ljus ut för mo­del­len.

Nya XC60 är full­prop­pad med sä­ker­hets­sy­stem, bland an­nat den kraf­tigt upp­da­te­ra­de Ci­ty Sa­fe­ty-funk­tio­nen som nu­me­ra även kan sty­ra bi­len för att und­vi­ka en kol­li­sion. Ti­di­ga­re ver­sio­ner har en­dast kun­nat brom­sa bi­len, men räc­ker in­te det tar bi­len över även styr­ning­en. Den au­to­ma­tis­ka styr­funk­tio­nen gri­per in­te en­bart in vid kol­li­sions­risk rakt fram­för bi­len, även BLIS (Blind Spot In­for­ma­tion Sy­s­tem) an­vän­der sig av tek­ni­ken om det skul­le va­ra fa­ra på fär­de vid ex­em­pel­vis fil­byte.

Själv­kö­ran­de­tek­nik

Själv­klart har nya XC60 även Pi­lot As­sist, den se­miau­to­no­ma (del­vis själv­kö­ran­de) funk­tion som re­dan pre­sen­te­ra­des i 90-se­ri­ens S90, V90 och XC90. Skill­na­den är dock att till XC60 är Pi­lot As­sist till­val me­dan det in­går som stan­dard i 90-se­ri­en.

En an­nan ny­het är ett nytt kli­mat­sy­stem som kal­las Cle­anZo­ne som med in­del­ning i fy­ra zo­ner i ku­pén tar bort skad­li­ga för­ore­ning­ar och par­tik­lar för att ge de åkan­de en ren luft­mil­jö. El­ler som Vol­vo be­skri­ver det – ”till­han­da­hål­la skan­di­na­visk frisk luft på in­si­dan”.

In­fo­tain­ment­sy­ste­met Sen­sus, som kän­ne­teck­nas av den sto­ra skär­men, samt Volvos On Cal­lapp har fått upp­da­te­ra­de gräns­snitt för att va­ra tyd­li­ga­re och med hög­re grad av an­vän­dar­vän­lig­het än ti­di­ga­re. Sy­ste­met är kom­pa­ti­belt med Andro­id Au­to och App­le Car­play.

Stör­re men läg­re

Nya XC60 är 4,4 cen­ti­me­ter läng­re än sin fö­re­gång­a­re vil­ket gör den 468,8 cen­ti­me­ter lång. Den är ock­så 10,8 cen­ti­me­ter bre­da­re, to­talt 199,9 cen­ti­me­ter och 5,5 cen­ti­me­ter läg­re. Nya ge­ne­ra­tio­nen är allt­så 165,8 cen­ti­me­ter hög. En­ligt Vol­vo är den rym­li­gast i klas­sen även om de in­te pre­ci­se­rar någ­ra in­te­ri­ö­ra mått i nu­lä­get. Mark­fri­gång­en är 21,6 cen­ti­me­ter vil­ket är läg­re än hos fö­re­gång­a­ren som kun­de ta sig över 23 cen­ti­me­ter höga hin­der in­nan un­der­re­det tog emot. Vik­ten hos nya XC60 är un­ge­fär den­sam­ma som hos gam­la. Be­ro­en­de på driv­li­na är nya ge­ne­ra­tio­nen allt från 20 ki­lo lät­ta­re till 20 ki­lo tyng­re.

Nya XC60 är full­prop­pad med sä­ker­hets­sy­stem.

Kan be­stäl­las nu

Till­verk­ning­en av nya XC60 är pla­ne­rad till mit­ten av april må­nad i år, med and­ra ord runt påsk. Hos Vol­vo-hand­lar­na finns den att be­skå­da från och med un­der se­na­re de­len av som­ma­ren men re­dan nu går det att be­stäl­la den.

Baklyk­tor­nas de­sign­språk på nya Vol­vo XC60 känns igen från nya 90-se­ri­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.