VOL­VO XC40 SNART HÄR

Bil - - FRAMVAGNEN -

Det åter­står fort­fa­ran­de ett tag in­nan det är dags för Volvos mins­ta suv­mo­dell att be­gå världs­pre­miär på bil­sa­long­en i Shang­hai i april. Det drö­jer allt­så ett tag till in­nan vi får se de slut­gil­ti­ga for­mer­na men re­dan i dag kan vi bil­da oss en upp­fatt­ning tack va­re vå­ra spi­on­bil­der som togs up­pe i Ar­vid­sjaur.

Vi vet egent­li­gen re­dan myc­ket om XC40, som blir minsting­en i Volvos Xc-sys­konska­ra, ef­tersom mo­del­len har pre­sen­te­rats som kon­cept­bil samt att det har sipp­rat ut en hel del in­for­ma­tion som vi har skri­vit om i fler­ta­let ar­tik­lar. Men det är allt­så förs­ta gång­en vi får se en test­pro­to­typ på nä­ra håll och det är tyd­ligt att XC40 är en be­tyd­ligt mer kom­pakt bil än nya XC60. Sedd från si­dan syns de på­fal­lan­de kor­ta över­häng­en, helt klart kor­ta­re än vad XC60 bju­der på.

Slår vi upp re­gi­stre­rings­num­ret i bil­re­gist­ret får vi dess­utom re­da på hur lång XC40 är. Om nu siff­ran stäm­mer, men den lå­ter fullt möj­lig – 451,2 cen­ti­me­ter är 13,2 cen­ti­me­ter kor­ta­re än da­gens XC60 och even­tu­ellt 11,5 cen­ti­me­ter kor­ta­re än nya XC60. Med den siff­ran blir XC40 läng­re än BMW X1, en av en hand­full kon­kur­ren­ter. X1 är näm­li­gen en­dast 443,9 cen­ti­me­ter lång. Vi­da­re ser vi att XC40 är 185,7 cen­ti­me­ter bred, med and­ra ord 3,4 cen­ti­me­ter sma­la­re än da­gens XC60. Tjäns­te­vik­ten, den fak­tis­ka vik­ten, är en­ligt bil­re­gist­ret 1 500 ki­lo och max lastvikt upp­går till 400 ki­lo­gram.

Vol­vo XC40 är förs­ta mo­dell ut i nya 40-se­ri­en. Den ef­ter­följs bland an­nat av nya V40 och kom­mer även att få ki­ne­sis­ka sys­kon­bi­lar i form av Ge­ely-mo­del­ler då platt­for­men som 40-se­ri­en an­vän­der sig av är ut­veck­lad hos CEVT i Gö­te­borg. Platt­for­men he­ter för öv­rigt CMA och är, som vi nämnt fle­ra gång­er, för­be­redd för en he­le­lekt­risk driv­li­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.