UPPDATERAD A-KLASS

Bil - - FRAMVAGNEN -

Mer­ce­des ver­kar ha ta­git sitt för­nuft till fånga och bör­jar nu vi­sa de egent­li­ga for­mer­na på kom­man­de A-klass. A-klass kom­mer att byg­gas på en ny ver­sion av Mfa-platt­for­men, fi­nur­ligt nog döpt till MFA2. Den är för­stås lät­ta­re än fö­re­gång­a­ren men ock­så byggd för att kla­ra fler driv­li­nor. Stor­leks­mäs­sigt kom­mer nya och gam­la A-klass att va­ra un­ge­fär li­ka sto­ra men med ett läng­re ax­elav­stånd kom­mer det att bju­das mer benut­rym­me för de i bak­sä­tet. På mo­tor­si­dan blir det ra­ka fy­ror över he­la lin­jen, bå­de ben­sin- och die­sel och na­tur­ligt­vis Amg-ver­sio­ner där topp­num­ret A 45 AMG sägs bju­da på över 400 häst­kraf­ter. En ladd­hy­brid lär ock­så dy­ka upp och vi blir in­te för­vå­na­de om vi får se en tre­cy­lind­rig histo­ria se­na­re i livscy­keln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.