I8 SPYDER PÅ GÅNG

Bil - - FRAMVAGNEN -

Nu har vi änt­li­gen lyc­kats fånga BMW i8 Spy­der­på bild och även om det in­te är de all­ra bästa bil­der­na vill vi för­stås gär­na del­ge dem till er. Det rå­der ju ing­et tvi­vel om att ta­ket på den­na bil är ned­fällt och pro­to­ty­pen är ock­så för­sedd med fö­re­ta­gets ob­li­ga­to­ris­ka ”Hy­brid Test Ve­hic­le”-de­ka­ler.

Man kan med fog tyc­ka att BMW skyn­dat lång­samt med den­na bil. Den vi­sa­des som kon­cept re­dan 2012. Fem års vän­tan från kon­cept till pro­to­typ mås­te va­ra nå­gon form av re­kord. När den nu ver­kar va­ra på gång är det tro­ligt att det blir som 2018 års mo­dell och att den får sam­ma driv­li­na som van­li­ga i8, det vill sä­ga 1,5-li­ters ben­sin­mo­tor och en el­mo­tor som till­sam­mans ger 362 häst­kraf­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.