” Vin­ter­däck­sla­gen, bå­de för per­son­bi­lar och tunga for­don mås­te skri­vas om och skär­pas.”

Bil - - FRAMVAGNEN -

Det var högst med­ve­tet som jag val­de att kö­ra till Norr­land med de 20-tums odub­ba­de vin­ter­däc­ken som im­por­tö­ren tyck­te pas­sa­de så bra till bi­len. Helt en­kelt för att se vem som har rätt. Jag el­ler al­la kränk­ta sö­der­mal­ma­re. Jag el­ler Tra­fik­ver­ket. Jag el­ler de­sig­ner-ty­ran­ni­se­ra­de bil­fö­re­tag.

Norrut gick det bra. För sö­der­mal­mar­na och Tra­fik­ver­ket. Det var bar­mark på E4 och bra snö­väg när salt­ning­en änt­li­gen upp­hör­de 20 mil in i lan­det norr om Sundsvall. Bra grepp. Sta­bil gång. Men stö­tigt nå­got otro­ligt. Så de­sig­ner-maf­fi­an kam­ma­de noll.

Sö­derut igen ett par da­gar se­na­re gick det säm­re. För stock­hol­mar­na och Tra­fik­ver­ket.

Strax norr om nya bron i Sundsvall ser jag två blå­ljus­bi­lar i back­spe­geln (ty­värr är det ing­en an­nan som ser dem. Ing­en back­spe­gel?). Två am­bu­lan­ser på väg sö­derut.

Och strax sö­der om bron, på den nya mo­tor­vägs­bi­ten, glas­halt! Det är ing­en över­drift. Det är glas­halt. På E4. Och in­te en salt­bil i när­he­ten. Som om det räc­ker med en klass 1 el­ler klass 2-var­ning som er­sätt­ning för snö­sväng­en. Jag prov­brom­sar. Det ryc­ker in­te ens till i bi­len. Den fort­sät­ter i sam­ma fart, men med drag­ning åt hö­ger. Väg­ba­nan lu­tar tyd­li­gen en aning.

Jag gör om sam­ma broms­prov fle­ra gång­er de när­mas­te mi­len. Sam­ma sak. In­te ett ryck i bi­len trots full­broms.

Noll grepp

Är det så här Tra­fik­ver­ket och po­li­ti­ker­na vill ha det? Noll grepp så fort det blir hal­ka? Ni har hört Tra­fik­ver­kets mant­ra många gång­er: ”Bi­lar med an­tisladd­sy­stem be­hö­ver in­te dubb­däck”. En­ligt min enk­la me­ning be­hö­ver även bi­lar med an­tisladd­sy­stem kun­na brom­sa. Och sty­ra.

De när­mas­te tre mi­len ser jag fle­ra bi­lar i di­ket och en som kom­mer lin­kan­de ef­ter när­kon­takt med mitt­räc­ket. Med främ­re kofång­a­ren trött häng­an­de i ena fäs­tet. Och det mesta som Sundsvalls­re­gi­o­nen har att er­bju­da när det gäl­ler am­bu­lan­ser och brand­bi­lar blin­kan­de vid olycks­plat­ser­na. Näs­tan al­la bi­lar i di­ket är av ny­a­re mo­dell. Och al­la avåk­ning­ar i norr­gå­en­de. Stock­hol­ma­re på väg på sport­lov i fjäl­len? Med an­tisladd­sy­stem men ut­an dubb. Nu di­rekt ef­ter Norr­lands­re­san ska jag kö­ra till Gö­te­borg. Ny test­bil, sam­ma odub­ba­de hip­ster­däck. (Men ut­an de­sign-ty­ran­ni. Nu är det re­jält med gum­mi mel­lan väg­ba­nan och fälg­kan­ten och di­men­sio­nen 215/6517). Och snö­ka­os i Små­land och Västsve­ri­ge. Jag lä­ser om hund­ra­tals last­bi­lar som kört fast i en bac­ke på E6 nä­ra nors­ka grän­sen.

La­gen om vin­ter­däck från den 1 de­cem­ber till den 31 mars gäl­ler nu­me­ra ock­så tunga for­don. Som lång­tra­da­re och bus­sar. Men pre­cis som med per­son­bi­lar­na gäl­ler la­gen en­dast ”vid vin­ter­väg­lag”. Och in­te nog med det. Vin­ter­däck­sla­gen för tunga for­don gäl­ler ba­ra dri­vax­lar­na. Möns­ter­dju­pet mås­te va­ra minst 5 mm på al­la last­bi­lens däck, fort­fa­ran­de vid vin­ter­väg­lag. Men det står sär­skilt i lag­tex­ten att släp­vag­nar in­te be­hö­ver så stort möns­ter­djup, och ab­so­lut in­te vin­ter­däck. För lång­tra­dar­slä­pen räc­ker 1,6 mil­li­me­ters möns­ter­djup på sten­hår­da sommardäck även i snö­storm.

Far­ligt och oe­ko­no­miskt

Är det här en bra lag? Nej, den är usel. Tand­lös. Far­lig för liv och lem. Och en na­tio­na­le­ko­no­misk ka­ta­strof.

Det räc­ker att goog­la på ”last­bi­lar och ka­os” och gär­na läg­ga till ”E4 el­ler E6” för att se vid­den av miss­lyc­kan­det.

Om­kring hund­ra lång­tra­da­re fast i en bac­ke på E6:an mel­lan Stenungsund och Ljungski­le. De fles­ta stod kvar he­la nat­ten.

En last­bil hal­ka­de sam­ti­digt av vägen vid Tingstads­tun­neln i cen­tra­la Gö­te­borg och bloc­ke­ra­de tra­fi­ken. En an­nan last­bil kör­de av vägen vid Fal­kö­ping. Och en buss med 25 skol­barn la sig i di­ket vid Munke­dal. Och så vi­da­re.

Jag har in­te kol­lat däc­ken på al­la de här for­do­nen. Men jag vet att 5 mm möns­ter­djup och vin­ter­däck på driv­hju­len in­te räc­ker till.

Var­för kör last­bi­lar av vägen? För att de in­te kan sty­ra i snön el­ler på isen med si­na sten­hår­da sommardäck på fram­hju­len.

Var­för slad­dar of­ta slä­pen i di­ket el­ler tvärs över vägen när fö­ra­ren för­sö­ker brom­sa? För att slä­pen har näs­tan blank­slit­na sten­hår­da sommardäck. Och det är tillå­tet!

Gör om, gör rätt!

Vin­ter­däck­sla­gen, bå­de för per­son­bi­lar och tunga for­don mås­te skri­vas om och skär­pas.

Först mås­te tilläg­get ”vid vin­ter­väg­lag” tas bort di­rekt. Det är il­la nog när det gäl­ler per­son­bi­lar men blir än­nu vär­re för den tunga tra­fi­ken ef­tersom fram­förallt ut­länds­ka last­bi­lar kan kö­ra in i Sve­ri­ge på slit­na sommardäck om det rå­kar va­ra som­marväg­lag vid fär­je­lä­get. Po­li­sen kan in­te stop­pa bilarna vid grän­sen, även om vä­der­pro­gno­sen ta­lar om snö­ka­os ett par tim­mar se­na­re.

När last­bi­lar­na väl står och bloc­ke­rar vägen, el­ler or­sa­kar all­var­li­ga olyc­kor med per­son­bi­lar är det för sent. Ett löj­ligt li­tet bö­tes­före­läg­gan­de, som dess­utom säl­lan be­ta­las, av­skräc­ker in­te.

Sen mås­te la­gen gäl­la även de sty­ran­de fram­hju­len. Driv­hjulsla­gen kom till för att und­vi­ka att last­bi­lar­na kör fast i bac­kar, men har ald­rig hind­rat di­keskör­ning­ar. Och slut­li­gen mås­te la­gen även gäl­la släp­vag­nar­na.

Allt­så: ”Vin­ter­däck mås­te an­vän­das på last­bi­lens driv- och fram­hjul och på släp­vag­nar­na från den 1 de­cem­ber till den 31 mars. Möns­ter­dju­pet på samt­li­ga däck mås­te va­ra minst 5 mm.” (Ja, pe­ri­o­den kan gär­na för­läng­as till 15 no­vem­ber–15 april)

Så svårt kan det väl in­te va­ra att för­stå?

Mej­la: ro­bert.col­lin@af­ton­bla­det.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.