SKO­DA Ko­diaq 2,0 TDI

Bil - - TEST -

Är Sve­ri­ges nya gunst­ling en tjec­kisk björn? Ja, det ver­kar fak­tiskt va­ra så. Att dö­ma av in­tres­set från er lä­sa­re är Sko­da Ko­diaq årets mest ef­ter­läng­ta­de bil, säl­lan har vi fått så många frå­gor om en ny bil. Di­rekt ef­ter förs­ta prov­kör­ning­en bör­ja­de frå­gor­na rin­na in – hur stor är den i bak­sä­tet, i ba­ga­get och ska man vän­ta med att kö­pa en Ti­gu­an och sat­sa på en Ko­diaq i stäl­let.

Nu är det dags att sam­man­fö­ra Ko­diaq med de när­mas­te kon­kur­ren­ter­na. Det finns verk­li­gen ing­en brist på suv­mo­del­ler i den här stor­leks­klas­sen, på se­na­re år har mark­na­den när­mast över­sväm­mats av hög­bygg­da fa- mil­je­bi­lar som al­la vill stic­ka ut ur mäng­den och va­ra in­di­vi­du­a­lis­tens val på en an­nars likrik­tad bil­mark­nad. Sägs det…

Syd­ko­rea står för två av Ko­diaqs främs­ta kon­kur­ren­ter, den sto­ra Hyun­dai-kia-kon­cer­nen har fun­nits i suv­seg­men­tet se­dan många år till­ba­ka och se­nas­te ge­ne­ra­tio­ner­na av ku­sin­mo­del­ler­na Hyun­dai San­ta Fe och Kia So­ren­to har i ti­di­ga­re tes­ter vi­sat att syd­ko­re­a­ner­na har ta­git ett stort kliv fram­åt.

Vi kör Sko­da Ko­diaq med den, en­ligt för­hands­pro­gno­ser­na, mest po­pu­lä­ra driv­li­nan TDI 190 DSG 4x4. Det be­ty­der die­sel­mo­tor med 190 häst­kraf­ter, au­to­mat­lå­da och fyr­hjuls­drift. Hyun­dai och Kia sva­rar med varsin die­sel­mo­tor på 2,2 li­ter med 200 häst­kraf­ter, au­to­mat­lå­da och fyr­hjuls­drift.

Den tred­je ut­ma­na­ren till Ko­diaq är nå­got av en out­si­der. Det finns som sagt många kon­kur­ren­ter men Ford Ed­ge för­sö­ker pro­fi­le­ra sig som en av seg­men­tet lyx­i­ga­re, rym­li­ga­re och be­kvä­ma­re bi­lar. Även Ford er­bju­der en die­sel­mo­tor i sam­ma häst­krafts­hä­rad, när­ma­re be­stämt 210 häst­kraf­ter som kom­bi­ne­ras med fyr­hjuls­drift och au­to­mat­lå­da.

Med de fy­ra myc­ket jäm­för­ba­ra su­var­na ger sig test­la­get än en gång ut på svens­ka vägar i ty­piskt svens­ka vin­ter­för­hål­lan­den, det vill sä­ga snål­blå­sigt, kallt och slas­kigt.

Vart vi ska åka rå­der det ing­en tve­kan om, re­dan när Ko­diaq pre­sen­te­ra­des in­såg vi att vi skul­le få en an­led­ning att åka till den sto­ra rov­djur­spar­ken i Or­sa.

Där finns näm­li­gen en an­nan Ko­diaq, el­ler rät­ta­re sagt en Ko­diak. Sko­da Ko­diaq är namn­gi­ven ef­ter sta­den Ko­diak på den lil­la ön Ko­diak Is­land ut­an­för Alas­ka, USA. Där har de en all­de­les spe­ci­ell typ av brun­björn som för­stås kal­las Ko­diak­björn och som räk­nas till ett av värl­dens störs­ta land­le­van­de rov­djur. Ko­diak­björ­nen finns ba­ra på Ko­diak Is­land, och i Or­sa. För någ­ra år se­dan blev Or­sa Rov­djur­spark ut­vald som en­da djur­park i he­la värl­den för att ta emot en vild Ko­diak­björn och år 2012 kom björn­han­nen Taquka till Or­sa. Vi tror att Taquka kän­ner sig en­sam, på Ko­diak Is­land finns cir­ka 3 000 björ­nar av hans sort men i Or­sa är han en­sam. Vår plan är att lå­ta ho­nom träf­fa sin nam­ne.

Skill­na­der känns

Al­la vet att Ko­diaq är än­nu en i den långa rad av Mqb-ba­se­ra­de bi­lar från Volks­wa­gen-grup­pen och vid det här la­get tyc­ker vi oss kän­na den platt­for­men mer än väl. Far­hå­gan är där­för att det förs­ta in­tryc­ket av Ko­diaq ska bli in­tets­ä­gan­de, kanske rentav själ­löst.

Man be­hö­ver dock in­te gö­ra så myc­ket mer än sät­ta sig på fö­rar­plats i Ko­diaq för att no­te­ra att skill­na­der­na mot ku­si­ner­na Volks­wa­gen Ti­gu­an och Se­at Ateca är sto­ra. Sko­da har, kort sagt, byggt in mer stor­bil­s­käns­la i Ko­diaq. Vi upp­le­ver att vi sit­ter hög­re upp och har en stör­re suv att ma­nö­vre­ra. Me­dan Ti­gu­an är en suv som vill va­ra som en van­lig mel­lan­klass­bil är Ko­diaq en suv som fak­tiskt vill be­te sig som en suv. Att sit­ta högt och se ut över en platt mo­tor­huv och ha bra bak­åt­sikt tack va­re en rak si­do­lin­je är säll­synt, men i Ko­diaq är det verk­lig­het.

Vi är fy­ra fö­ra­re som hop­par runt mel­lan de fy­ra test­bi­lar­na. Vid det

förs­ta by­tesstop­pet i Uppsa­la bör­jar det ge­nast pra­tas upp­rört, den som har kört Ko­diaq och bytt till Ford Ed­ge kän­ner sig in­stängd. Ed­ge är någ­ra cen­ti­me­ter stör­re på al­la led­der men känns som ett slag­skepp i jäm­fö­rel­se. Ford har helt strun­tat i allt vad runtom­sikt he­ter och kon­cen­tre­rat sig på spor­tig de­sign. Bak­åt­sik­ten är rik­tigt då­lig och ovan­ligt nog ser man näs­tan li­ka li­te fram­åt. A-stol­par­na är upp­skatt­nings­vis 30-40 cen­ti­me­ter bre­da där de mö­ter si­do­lin­jen och stjäl oac­cep­ta­belt myc­ket sikt snett fram­åt. På lands- och mo­tor­väg känns det tryggt att ha en re­jäl krock­zon fram­för sig, men när bi­len ska par­ke­ras tycks den helt oö­ver­blick­bar.

Hög kör­ställ­ning och god sikt är in­te nå­got som ska skum­mas för­bi när man le­tar suv, vi tror att många suv­kö­pa­re är ute just ef­ter att sit­ta en vå­ning upp och där­med få bätt­re över­blick. Me­dan Ford har mis­sat den punk­ten helt och hål­let har Hyun­dai och Kia lyc­kats li­te bätt­re. I San­ta Fe häm­mas bak­åt­sik­ten av den upp­åt­drag­na föns­ter­lin­jen sam­ti­digt som man har bra över­blick fram­åt tack va­re en upp­rätt kör­ställ­ning och sma­la A-stol­par. I Kia So­ren­to är sik­ten bak­åt bätt­re, men man sit­ter läg­re och har in­te rik­tigt sam­ma pa­no­ra­ma­vy fram­åt.

Vid näs­ta bil­byte, i när­he­ten av He­by längs med väg 72, pra­tar vi för­armil­jö. Även på den här punk­ten över­ty­gar Sko­da Ko­diaq med sin okom­pli­ce­ra­de fram­to­ning. Mä­tarklust­ret fram­för rat­ten är så okom­pli­ce­rat det kan bli, men ser ock­så li­te trå­kigt ut. Sko­da har än­nu in­te fått till­gång till de di­gi­ta­la mä­ta­re som finns i Au­di och Volks­wa­gen, här märks det att det fort­fa­ran­de finns en rang­ord­ning i Vw-fa­mil­jen.

Mar­gi­nellt upp­da­te­rat

Mitt­kon­so­len do­mi­ne­ras av kli­mat­reg­la­gen och den sto­ra pek­skär­men som in­te har någ­ra fy­sis­ka knap­par på si­dor­na som i ti­di­ga­re Sko­da-mo­del­ler. Det finns knap­par på si­dor­na, men de täcks av sam­ma glas­ski­va som skär­men och ger ing­en re­spons

när man tryc­ker på dem. Det nya me­ny­sy­ste­met är en mar­gi­nell men välkommen upp­da­te­ring och till­räck­lig för att mot­sva­ran­de sy­s­tem i kon­kur­rent­bilarna ska kän­nas aning­en föråld­ra­de.

Det gäl­ler i all­ra högs­ta grad Ford Ed­ge som ing­en av oss lyc­kas för­stå sig på. Var­för finns det rik­ti­ga kli­matvred när någ­ra in­ställ­ning­ar än­då ba­ra kan gö­ras via pek­skär­men? Var­för är det så många, små knap­par på mitt­kon­so­len? Var­för har de oli­ka färg? Var­för re­a­ge­rar pek­skär­men så lång­samt på tryck? Vad till­för egent­li­gen de två in­foskär­mar­na i mä­tarklust­ret? Och var­för kan man in­te få en di­gi­tal has­tig­hets­mä­ta­re?

Tyd­ligt och snyggt

Hyun­dai och Kia ger in­te an­led­ning till li­ka många frå­gor. Här är det i stäl­let tyd­ligt till max. I vis­sa knap­par kan man se släkt­ska­pet dem emel­lan men över­lag tyc­ker vi att Kia har lyc­kats bäst med för­armil­jön. Knap­pen för ratt­vär­men sit­ter lättåt­kom­ligt och är så stor att man kan träf­fa den med en hands­be­klädd knyt­nä­ve. Li­ka tyd­lig är in­ställ­ning­en av fart­hål­la­ren. Den in­ställ­da has­tig­he­ten vi­sas i siff­ror men ock­så ge­nom att has­tig­hets­mä­ta­ren ”fylls” av en gul sta­pel upp till in­ställd has­tig­het – snyggt och su­per­tyd­ligt.

I höjd med Avesta är det dags för bil­roc­kad igen. In­tryc­ken har bli­vit fler och i vis­sa fall för­änd­ra­de. Störst upp­ryck­ning i om­dö­messka­lan gör Ford Ed­ge som i den tä­ta Stock­holms­tra­fi­ken in­te till­ta­la­de nå­gon test­fö­ra­re. När mi­len har bli­vit fler, tra­fi­ken gle­sa­re och has­tig­he­ten hög­re sti­ger dock For­den i akt­ning. Det bör­jar mär­kas att Ed­ge ur­sprung­li­gen är ut­veck­lad för ame­ri­kans­ka lands­vä­gar med kom­fort i fo­kus. Ed­ge står ut som den tys­tas­te och be­hag­li­gas­te bi­len att åka i. Det kan till stor del till­skri­vas ett ak­tivt brus­re­du­ce­ran­de sy­s­tem som ge­nom hög­ta­lar­na sän­der en fre­kvens som slår ut väg­bul­ler, men ock­så de be­kvä­ma fram­sto­lar­na.

Blir ner­vös

Åsik­ter­na om Fords styr­ning går där­e­mot isär. Test­bi­len är en Ed­ge Sport som bland an­nat har lac­ke­ra­de stöt­fång­a­re, 20-tums­fäl­gar och ad­ap­tiv sport­styr­ning. Styr­ning­en fun­ge­rar bra i stads­tra­fik men blir li­te för ner­vös i hög­re fart. Ford bju­der in­te på någ­ra oli­ka kör­pro­gram, den en­da in­ställ­ning­en som kan gö­ras är att dra väx­el­väl­ja­ren från D till S. Då blir driv­li­nan mer på tå och styr­ning­en än­nu li­te rap­pa­re. Det är ty­värr väl­digt svårt att gå från P-lä­get till D ut­an att ham­na i S. Spär­rar­na mel­lan lä­ge­na är all­de­les för sva­ga och vi ham­nar allt som of­tast i S när vi egent­li­gen vill kö­ra i det van­li­ga D-lä­get.

Om Ford Ed­ge är tys­tast i testet så är Kia So­ren­to testets bråk­sta­ke. Här har det snå­lats med lju­di­so­le­ring­en, det väl­ler in däck­bul­ler och chas­si­sätt­ning­en är be­tyd­ligt hår­da­re än Sko­da och Ford. Den är dess­utom hår­da­re än ku­si­nen Hyun­dai San­ta Fe, det är tyd­ligt att man in­om Hyun­dai-kia-kon­cer­nen vill po­si­tio­ne­ra si­na bi­lar på oli­ka sätt. San­ta Fe har en mju­ka­re stöt­dämp­ning och en lät­ta­re styr­ning som in­te ger sam­ma väg­käns­la som den i So­ren­to.

Sko­da Ko­diaq är en­sam om att lå­ta oss änd­ra hård­he­ten i stöt­däm­par­na, och det vin­ner den myc­ket på. Till­va­let DCC kos­tar 8 900 kro­nor och det är väl in­ve­ste­ra­de peng­ar för den som vill ha möj­lig­het till mer kom­fort. I det mju­kas­te lä­get går Ko­diaq myc­ket mjukt och be­kvämt me­dan den i nor­mallä­get går un­ge­fär som en Ko­diaq med stan­dard­däm­pa­re, vil­ket är gans­ka hårt. Sport-lä­get är onö­digt hårt och lär säl­lan an­vän­das. Styr­ning­en och driv­li­nan går för­stås ock­så att an­pas­sa och vi trivs bäst med styr­ning­en satt i Sport-lä­get som ger mer skär­pa.

Någ­ra bil­by­ten se­na­re har vi pas­se­rat bå­de Falun och Mo­ra och när­mar oss Or­sa. Vi tyc­ker oss bör­ja kän­na luk­ten av björn, trots att det för­mod­li­gen är pre­cis tvärtom. Vi tyc­ker oss ock­så ha fått kläm på de oli­ka bi­lar­nas driv­li­nor. Die­sel­mo­torn med 190 häst­kraf­ter som kal­las TDI 190 vän­tas bli den ab­so­lu­ta stor­säl­ja­ren i Ko­diaq på den svens­ka mark­na­den. Man kan frå­ga sig om man verk­li­gen be­hö­ver den ex­tra kraft som TDI 190 le­ve­re­rar ut­ö­ver TDI 150, men man kan ock­så frå­ga sig om det är värt att snå­la med 8 000 kro­nor. Det är näm­li­gen så myc­ket mer det kos­tar att få den stör­re die­sel­mo­torn.

Om man vet att man kom­mer att las­ta och dra tungt så är den stör­re die­sel­mo­torn att re­kom­men­de­ra, bit­vis öns­kar vi till och med att det skul­le fin­nas än­nu li­te mer kraft. Ko­diaq-mo­torn är på pap­pe­ret sva­gast i gäng­et och

upp­levs så även i verk­lig­he­ten. Med Sko­dan tvingas vi ta läng­re sats och pla­ne­ra om­kör­ning­ar­na nog­gran­na­re. Po­si­tivt är att två­li­ters­die­seln går mjukt och tyst, den har en be­tyd­ligt le­na­re ka­rak­tär än kon­kur­ren­ter­nas mot­sva­rig­he­ter.

Dsg-lå­dan i test­bi­len är av den nya sor­tens sjuste­ga­de dub­bel­kopp­lings­lå­da med våt­la­mell. I fart­väx­lar lå­dan b ra­men vid par­ke­rings­ma­növ­rar be­hö­ver den ibland li­te mer be­tän­ke­tid än­de kon­ven­tio­nel­la mo­ment om­vand­lar­lå­dor­na i kon­kur­rent­bi­lar­na.

Un­der testre­san upp­le­ver vi Ko­diaq som den mo­tor­sva­gas­te bi­len men vid tank­stop­pen vi­sar det sig att det in­te ba­ra är av on­do, test­för­bruk­ning­en stan­nar på 0,75 l/mil och vi får fak­tiskt ex­akt sam­ma siff­ra i Sve­ri­ge­cy­keln. En­dast Ford Ed­ge är, mar­gi­nellt, snå­la­re med 0,73 l/mil un­der testet men aning­en törs­ti­ga­re i Sve­ri­ge­cy­keln.

Hyun­dai och Kia an­vän­der sig av sam­ma typ av fyr­cy­lind­ri­ga die­sel­mo­tor på 2,2 li­ter, 200 hk och 440 Nm. Det är en vrid­stark mo­tor som får bilarna att kän­nas lät­ta i ste­get och au­to­mat­lå­dor­na i bå­da bilarna är snab­ba i väx­ling­ar­na. Men det kos­tar på. I Ki­an drar för­bruk­ning­en i väg till 0,85 l/mil un­der testre­san och 0,91 i Sve­ri­ge­cy­keln. Hyun­dai San­ta Fe kla­rar sig li­te bätt­re med 0,78 re­spek­ti­ve 0,81 l/mil.

Sam­man­fatt­ning

Odd­sen för en tjec­kisk se­ger var lå­ga den här gång­en – på pap­pe­ret stic­ker Ko­diaq ut med sto­ra ut­rym­men och myc­ket ut­rust­ning till ett pris som har god mar­gi­nal upp till de när­mas­te kon­kur­ren­ter­na. Det var egent­li­gen ba­ra frå­gan om Ko­diaq skul­le kun­na va­ra så bra i verk­lig­he­ten som den såg ut på pap­pe­ret. Och sva­ret är ja – ef­ter det­ta förs­ta test fram­står Ko­diaq som en ge­nom­ar­be­tad och smart ut­for­mad fa­mil­je­bil. Vi vå­gar näs­tan sträc­ka oss till att be­skri­va Ko­diaq som den folk­hems­kom­bi som in­te läng­re finns. Nu när Saab in­te läng­re finns och Volvos nya stor­kom­bi V90 har off­rat last­för­må­ga för de­sign så kanske Ko­diaq är det när­mas­te en vär­dig ef­ter­trä­da­re vi kom­mer. Det här är en bil som har de egen­ska­per da­gens fa­mil­jer ef­ter­frå­gar, för­pac­ka­de på ett sätt som vis­ser­li­gen in­te kom­mer att rö­ra upp någ­ra käns­lostor­mar, men till­räck­ligt at­trak­tivt för att loc­ka nya kun­der till mär­ket.

Ford Ed­ge har sin tys­ta ku­pé, Hyun­dai San­ta Fe sin höga kom­fort och Kia So­ren­to si­na fi­na kö­re­gen­ska­per, men de har ock­så mind­re go­da si­dor som för­stör hel­he­ten. Ing­en av dem lyc­kas va­ra så kom­plett som Sko­da Ko­diaq.

Det när­mas­te vi kom­mer en rik­tig mi­nus­post i Ko­diaq-pro­to­kol­let är när vi kör ge­nom ett re­jält slaskvä­der som får de främ­re si­doru­tor­na att smut­sa igen så pass att man in­te ser nå­got i yt­ter­back­speg­lar­na. Sam­ma sak drab­bar dock även Hyun­dai och Ford, en­dast Kia lyc­kas hål­la si­na si­do­ru­tor rim­ligt re­na.

Sett till pris och an­vänd­bar­het är Ford Ed­ge, Hyun­dai San­ta Fe och Kia So­ren­to inga star­ka kon­kur­ren­ter till Ko­diaq.

Det gör testse­gern gans­ka över­läg­sen.

Kia So­ren­to har en lätt­job­bad, men dys­ter, in­te­ri­ör. Ki­as ba­ga­geut­rym­me är stort och lätt­las­tat.

Ko­diaq är her­re­man på täp­pan. Ford Ed­ge har tys­tast ku­pé i testet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.