”KOM­PE­TENT KAM­RAT SOM SMÄL­TER IN KLAS­SEN”

Bil - - PROVKÖRT -

Peu­geot har an­spe­lat mer på käns­lor och de­sign än att byg­ga nå­got nytän­kan­de i suv-klas­sen. En hög­rest ils­ken front. Sto­ra hjul­hus, höga hjul och myc­ket mark­fri­gång. 5008 ser verk­li­gen ut som en suv ska gö­ra men den finns ba­ra med fram­hjuls­drift. Möj­li­gen kom­mer det i sam­band med in­tro­duk­tio­nen av en hy­brid se­na­re men det blir ju in­te som en van­lig he­der­lig fyr­hjuls­drift.

På mo­tor­si­dan speg­lar 5008 sin lil­le­bror. Det be­ty­der att den lil­la die­sel­mo­torn på 120 häst­kraf­ter är den för­mo­da­de stor­säl­ja­ren.

Jag kas­ta­de mig där­för över den star­kas­te ben­sin­mo­torn på 165 häst­kraf­ter (ut­veck­lad av Peu­geot) och den är en rik­tig pär­la. Björn­stark men sam­ti­digt tyst som en mus. Den blir för­stås dyr men Peu­geot Sve­ri­ge är själ­va li­te för­vå­na­de hur många som valt den i 3008 och fler lär gö­ra det i 5008.

På vägen tyc­ker jag Peu­geot in­te har lyc­kats så bra med 5008. Den upp­levs som väl­digt käns­lig över kor­ta ojämn­he­ter och det blir helt en­kelt in­te så kom­for­ta­belt som önsk­värt. Dess­utom vag­gar bi­len en del i sid­led vil­ket möj­li­gen kan ha med den höga mark­fri­gång­en att gö­ra.

Till skill­nad från 3008 går 5008 att få med en tred­je sä­tes­rad men då blir det till att slan­ta upp 7 900 kro­nor.

Sto­lar­na är helt ned­fäll­ba­ra i gol­vet när de in­te an­vänds, men all­var­ligt ta­lat är de ba­ra di­men- si­o­ne­ra­de för små barn. Om du väl­jer att in­te an­vän­da en tred­je sä­tes­rad har du ett gi­gan­tiskt ba­ga­geut­rym­me bakom det or­di­na­rie bak­sä­tet. 780 li­ter att jäm­fö­ra med 3008 som rym­mer 520 li­ter och än­då lig­ger nå­gon­stans i mit­ten av seg­men­tet vad gäl­ler stor­lek.

Den bak­re de­len av bi­len är be­tyd­ligt mer raf­fi­ne­rad.

I 5008 finns tre se­pa­ra­ta sto­lar som kan ju­ste­ras var för sig i bå­de längd och rygg­vin­kel.

Rygg­stö­den kan fäl­las ned

var för sig vil­ket in­ne­bär att du får ett bak­sä­te som i prin­cip är del­bart i 33/33/33.

Peu­geot 5008 är sålun­da be­tyd­ligt mer fa­mil­je­vän­lig än lil­le­bror 3008 och då prispåsla­get in­te för­vän­tas bli mer än 15 000 kro­nor (in­klu­si­ve tred­je sä­tes- rad) tyc­ker jag va­let lå­ter en­kelt. Al­la tre sto­lar­na i mit­ten­ra­den har se­pa­ra­ta iso­fix-fäs­ten.

Det ska dock fram­hål­las att sto­lar­na i mitt­ra­den är sma­la och hår­da samt att lår­stöd knappt ex­i­ste­rar. Men benut­rym­met är bra, plus 6,5 cen­ti­me­ter mot 5008. He­la bi­len är för öv­rigt 19 cen­ti­me­ter läng­re än 3008. Vik­ten har ökat med cir­ka 160 ki­lo varav de två ex­tra sto­lar­na bak ut­gör el­va ki­lo styc­ket.

Även de främ­re sto­lar­na är gans­ka hår­da men fram­för allt sak­nar de si­d­o­stöd trots att det finns mar­ke­ra­de val­kar längs si­dor­na.

In­te­ri­ör i öv­rigt är det i-cock­pit som gäl­ler, li­ka­dant som i 3008, och gans­ka lätt att kom­ma över­ens med även om det är trist att be­hö­va gå ur na­vi­ga­tion för en så sim­pel sak som att hö­ja el­ler sän­ka tem­pe­ra­tu­ren.

Kort sagt är 5008 en kom­pe­tent kam­rat som smäl­ter in klas­sen och in­te stic­ker ut på nå­got job­bigt vis.

… ser ut som en suv men den finns ba­ra med fram­hjuls­drift.

Peu­geot 5008 har ta­git ste­get från MPV till suv.

Rat­ten är li­ten och sit­ter lågt – en kör­ställ­ning som in­te pas­sar al­la.

På mitt­kon­so­len finns många knap­par i ”le­jon­klo­de­sign”.

Prispåsla­get för att få sju sto­lar är li­tet.

Nya 3008 ser väl­digt lång ut men är ba­ra 464 cm lång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.