Klas­sens nya ljus

Hon­da Ci­vic är helt ny in­i­från och ut med ny bot­ten­plat­ta, nya hju­lupp­häng­ning­ar, nya mo­to­rer och väx­ellå­dor samt full upp­sätt­ning sä­ker­hets­sy­stem. Bi­len har dess­utom bli­vit be­tyd­ligt stör­re och tys­ta­re. Det bor­gar för en suc­cé.

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: JONAS BORGLUND FOTO: HON­DA

Till skill­nad från klass­le­da­ren Volks­wa­gen Golf, som ny­li­gen upp­da­te­rats, är Ci­vic en helt ny bil rätt ige­nom – och en be­tyd­ligt stör­re bil som snudd på vux­it ur seg­men­tet och när­mat sig mel­lan­klass. Ci­vic är 452 cen­ti­me­ter lång vil­ket kanske in­te sä­ger så myc­ket, men jäm­för vi med mått­stoc­ken Golf så är Ci­vic 26 cen­ti­me­ter läng­re. Ka­ros­sen är fem­dör­rars halv­kom­bi med rik­tigt stort ba­ga­geut­rym­me som sväl­jer 4781 245 li­ter. Klass­le­dan­de på­står Hon­da. En po­ten­ti­ell en­da­bil för en fa­milj fö­re­slår jag.

Om vi tar det trå­ki­ga först så har Hon­da slo­pat det smar­ta bak­sä­tet ”Ma­gic Se­ats” där dy­nor­na kun­de fäl­las upp à la bi­o­graf-få­tölj och gö­ra plats för last­ning av höga fö­re­mål, sam­ti­digt som lasty­tan blev helt plan när rygg­stö­den fäll­des. Så är det in­te i nya Ci­vic och an­led­ning­en är att bräns­le­tan­ken flyt­tats från bot­ten­plat­tan un­der främ­re sto­lar­na till mot­sva­ran­de plats un­der bak­sä­tet. Lasty­tan blir då in­te helt plan när rygg­stö­den fälls. Det för å and­ra si­dan med sig att fö­rar­po­si­tio­nen kun­nat gö­ras 35 mil­li­me­ter läg­re och man sit­ter mer ”i” bi­len än ”på” när man sän­ker sto­len max­i­malt. Man blir som fö­ra­re mer ett med bi­len, om man så sä­ger. Kö­re­gen­ska­per­na har det knap­past va­rit nå­got fel på i de två ti­di­ga­re ge­ne­ra­tio­ner­na men de har väs­sats yt­ter­li­ga­re. I nya Ci­vic har Hon­da ut­veck­lat en ny bot­ten­plat­ta och änd­rat bå­de fjäd­ring och upp­häng­ning­ar fram och bak. Den har ock­så sty­va­re buss­ning­ar samt en helt ny dub­bel-pin­jongstyr­väx­el med va­ri­a­bel ut­väx­ling. An­tal ratt­varv är 2,14-2,22 be­ro­en­de på vil­ken mo­tor bi­len har. Fjäd­rings­kom­for­ten är över­ty­gan­de lik­som styr­käns­lan som bå­de är ex­akt och snabb samt att kurs­sta­bi­li­te­ten är myc­ket bra i hög fart.

Bästa tre­pi­pen

Två nya ben­sin­mo­to­rer finns till­gäng­li­ga från för­sälj­nings­star­ten i mars me­dan die­seln drö­jer. Dels tre­cy­lind­ri­ga en­li­ters tur­bo­mo­torn 1,0 VTEC med 129 häst­kraf­ter och 200 Newton­me­ters vrid­mo­ment, och dels fyr­cy­lind­ri­ga 1,5 VTEC tur­bo med 182 häst­kraf­ter och 240 Newton­me­ter. Till bå­da finns ny­ut­veck­la­de väx­ellå­dor med sex­väx­la­de ma­nu­el­la el­ler CVT (steg­lös au­to­mat) med sju si­mu­le­ra­de ”väx­lar”.

Först ut vid prov­kör­ning­en är 1,0 med ma­nu­ell lå­da och ja, jag får Dai­hatsu Cha­ra­de 1982-vib­bar pre­cis som med al­la tre­cy­lind­ri­ga mo­to­rer. Men frå­gan är om in­te Hon­da lyc­kats bäst bland mark­na­dens al­la mo­der­na tre­pi­par. Kör­bar­he­ten är ka­las även om mo­tor­lju­det för det mesta gör sig på­mint. Den känns star­ka­re än ex­em­pel­vis Ford Focus 1,0 Eco­boost med 125 häst­kraf­ter och 170 Newton­me­ter, vil­ket den ock­så är. Topp­far­ten

för Ci­vic 5d 1,0 VTEC upp­ges till 203 km/h och 0-100 ska gå på 10,8 se­kun­der.

Väx­ellå­dan är så där klick­k­lick pre­cis som Hon­da skämt bort oss med, men den nya går än­nu nå­got lät­ta­re att väx­la. Upp i ber­gen på kring­el­vä­gar, och chas­sit är he­la ti­den med på no­ter­na – och fak­tiskt även den­na lil­la mo­tor. Till­baks ef­ter en ti­o­mi­larun­da till ut­gångs­punk­ten och byte till Cvt-ut­rus­tad 1,0 VTEC. Hon­da på­står sig ha ”tämjt” lå­dan så att mo­tor­var­vet in­te ska ru­sa så fort man rör gaspe­da­len li­te vårds­löst. Ban­ne mig, den fun­ge­rar bätt­re än jag vän­tat mig och li­rar bra ihop med lill­mo­torn. Gi­vet­vis ru­sar ma­ski­nen när man ger full­gas men så fort man släp­per av li­te så lug­nar den ner sig, ut­an att man tap­par så myc­ket far­tök­ning. För­bruk­ning­en upp­ges till 0,47 för CVT och 0,48 för ma­nu­ell vid blan­dad kör­ning.

Gott om ben­plats

Inu­ti är det mer om­bo­nat än ti­di­ga­re med fi­na­re ma­te­ri­al och fram­för allt bätt­re ord­ning och lay­out. Stor Tft-skärm med ­hu­vud­­mä­ta­ren i mit­ten där varv­ta­let finns i yt­ter­kant, di­gi­tal has­tig­hets­mä­ta­re inu­ti och en mängd an­nan val­bar in­for­ma­tion. Till väns­ter mo­tor­tem­pe­ra­tur och till hö­ger bräns­le­mä­ta­re. Överst på mitt­kon­so­len en or­dent­lig pek­skärm för na­vi­ga­tion el­ler an­nat. Fram­för väx­elspa­ken in­duk­tions­ladd­ning för te­le­fon och stort mitt­fack bakom.

Jag sit­ter bra i hygg­ligt re­jä­la sto­lar som har bra skjut­mån åt al­la håll, li­kaså rattju­ste­ring­en. Hop­par in i bak­sä­tet bakom mig själv och har myc­ket bra ben­plats och även ut­rym­me för hu­vud­knop­pen.

Som stan­dard finns Hon­da Sen­sing i al­la mo­dell­va­ri­an­ter. Det in­ne­bär au­tobroms som även upp­täc­ker fot­gäng­a­re och byg­ger på bå­de ka­me­ra och ra­dar. Ak­tiv fil­var­ning som styr bi­len i mit­ten av kör­fäl­tet med hjälp av den elekt­ris­ka styr­ser­von, och ak­tiv fart­hål­la­re samt skyl­ti­gen­kän­ning är de vik­ti­gas­te de­lar­na, bland fle­ra and­ra.

S-mo­del­len är bil­li­gast men lär in­te säl­jas i nå­got be­ty­dan­de an­tal. Com­fort är skap­ligt ut­rus­tad och kos­tar 196 900 kro­nor me­dan pri­set för myc­ket väl­ut­rus­ta­de 1,0 VTEC Ele­gan­ce är 216 900 kro­nor.

Det ver­kar som om Hon­da vak­nat på all­var. Klass­le­dan­de ver­kar va­ra ett ge­nom­gå­en­de te­ma, ut­om kanske pri­ser­na, men jag är vid det­ta förs­ta mö­te be­redd att hål­la med.

Hon­da Ci­vic kom­mer i en ny ge­ne­ra­tion.

For­mer­na är snyg­ga och lät­ta att gil­la.

Den ma­nu­el­la väx­ellå­dan är en här­lig be­kanst­skap.

Ak­tern har fått ett nytt ut­se­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.