1. Broms­prov

Bil - - KONSUMENT -

Vi går ut sten­hårt i testet med broms­tes­ter­na och det ska sä­gas di­rekt – det är ett ex­tremt jämnt pre­ste­ran­de start­fält som vi­sar upp sig. Vil­ket blir än­nu mer in­tres­sant sett i lju­set av att vi har någ­ra av mark­na­dens bil­li­gas­te ak­tö­rer med i testet, till­sam­mans med någ­ra av värl­dens mest namn­kun­ni­ga till­ver­ka­re. När vi tit­tar till­ba­ka på gam­la testre­sul­tat så blir det tyd­ligt di­rekt att det sna­ra­re är de bil­li­ga­re däc­ken som pre­ste­rat bra – för pre­mi­um­däc­ken pre­ste­rar som de ska.

Som van­ligt finns det un­dan­tag och In­do­ne­si­en-till­ver­ka­de Achil­les är ett så­dant. Det stic­ker ut med säm­re våt­broms­ning då det tap­par i run­da släng­ar en billängd mot bäst pre­ste­ran­de vid broms­ning från 80 km/h till stil­lastå­en­de. Re­sul­ta­tet är in­te ka­ta­stro­falt då­ligt, men det är långt ifrån god­känt, och vad som är vik­ti­ga­re – köp däck med max sä­ker­hets­pre­stan­da. För­hopp­nings­vis kom­mer du ald­rig att be­hö­va an­vän­da max ka­pa­ci­tet, men om du skul­le be­hö­va det så är det bra om det finns där.

Miche­lin och Con­ti­nen­tal blir sam­man­ta­get bäst av samt­li­ga. En­ligt snitt­vär­de­na från Ru­bens al­la mät­ning­ar så är Miche­lin nå­gon de­ci­me­ter bätt­re bå­de på vått och torrt, men det räc­ker in­te för att sät­ta det som en­sam seg­ra­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.