2. Vat­ten­pla­ning

Bil - - KONSUMENT -

Vat­ten pla­nings­tes­ter­na bju­der på en smär­re över­rask­ning då det Thai­lands till­ver­ka­de Fal­ken-däc­ke t vi­sar sig pre­ste­ra bästa val­la – dess­utom med mar­gi­nal ner till de öv­ri­ga. Huruvi­da det­ta in­ne­bär att däc­ket kla­rar sig bra vid tes­ter av vägupp­trä­dan­de på våt väg åter­står att se, men det fi­na re­sul­ta­tet vid vat­ten­pla­ning är en rik­tig fjä­der i hat­ten. Jag skul­le in­te vil­ja på­stå att det var rakt ige­nom ovän­tat, men fak­tum är att Fal­ken läm­nar de väle­ta­ble­ra­de pre­mi­um till­ver­kar­na bakom sig. Bland dem är det Pi­rel­li och Goody­e­ar som kla­rar sig bäst, se­dan föl­jer start­fäl­tet i strid ström.

I and­ra än­den av re­sul­tat­lis­tan hit­tar vi Toyo och Achil­les, två däck som in­te alls pre­ste­rar vid vat­ten- pla­nings­tes­ter­na. Max­has­tig­he­ten är i run­da släng­ar 10 km/h läg­re för des­sa bäg­ge och var­för ska du som däck­kö­pa­re ac­cep­te­ra det?

En in­tres­sant de­talj i sam­man­hang­et rör däc­kens möns­ter­djup. Man skul­le kun­na tro att ett mer till­ta­get möns­ter­djup ger bätt­re vat­ten pla­nings­e­gen­ska­per, helt en­kelt för att mer vat­ten då får plats i mönst­ret. Men nu slum­par det sig som så att Fal­ken och Achil­les har testets lägs­ta möns­ter­djup med 7,6 re­spek­ti­ve 7,5 mil­li­me­ter. Med and­ra ord är det in­te främst möns­ter­dju­pet som av­gör hur bra ett däck kla­rar av att han­te­ra stå­en­de vat­ten på vägen.

Man skul­le kun­na tro att ett mer till­ta­get möns­ter­djup ger bätt­re vat­ten­pla­nings-egen­ska­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.