4. Un­dan­ma­nö­ver

Bil - - KONSUMENT -

Vid en förs­ta an­blick kan det te sig som att det knappt skil­jer nå­got mel­lan test­däc­ken ge­nom älg­testet. Men när vi be­nar upp re­sul­ta­ten och tit­tar dju­pa­re i pre­sta­tio­ner­na så märks desto stör­re skill­na­der. Dun­lop, Con­ti­nen­tal och Goody­e­ar de­lar gren­se­gern ge­nom en kom­bi­na­tion av hög has­tig­het och bra kon­troll. Dun­lop är den en­da av de tre som lå­ter bak­vag­nen fly­ta ut i lätt sladd ge­nom kon­ba­nan och det är just där­för som Dun­lop in­te står som en­sam seg­ra­re.

På mitt­fäl­tet märks sam­ma sak, Yo­ko­ha­ma pre­ste­rar sam­ma has­tig­het som Fal­ken, Miche­lin och Pi­rel­li men Yo­ko­ha­ma är det en­da däc­ket av de fy­ra som lå­ter bak­vag­nen fly­ta ut och där­för tap­ par det en po­äng. Vår in­ställ­ning vi­ker vi in­te en tum ifrån, ett bra däck är ba­lan­se­rat och hål­ler in bak­vag­nen.

Kum­ho för­lo­rar grep­pet på al­la fy­ra hju­len och lå­ter bi­len dri­va i sid­led ge­nom älg­testet, där­för ­lik­ställs det med Achil­les och Toyo.

Säms­ta däc­ket spa­rar vi till sist, Land­sa­il upp­vi­sar ett otryggt be­te­en­de där grep­pet går för­lo­rat på al­la fy­ra hju­len – se­dan ha­sar bi­len sid­le­des ur ba­nan. Ett obe­hag­ligt symp­tom på då­lig ba­lans och då­ligt grepp när det be­hövs som all­ra mest – i en pa­nik­ma­nö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.