3. Vå­ta vägar

Bil - - KONSUMENT -

I ron­den vå­ta vägar tar vi ett sam­lings­grepp på däc­kens pre­sta­tions­ni­vå på vått. Vil­ka hål­ler he­la vägen, vil­ka tap­par skär­pan och i värs­ta fall – vil­ka gör bort sig helt och hål­let? Nor­malt sett kan vi hit­ta bil­li­ga­re däck som pre­ste­rar bra i de­lar av våte­gen­ska­per­na, men det är yt­terst säl­lan som de hål­ler he­la vägen när vi tes­tar på vå­ta vägar. Och så blir det även den­na gång­en.

För­hopp­ning­ar­na var upp­skru­va­de på Fal­ken-däc­ket som kla­ra­de vat­ten­pla­nings­tes­ter­na bäst av al­la och som sy­nes i ta­bel­len pre­ste­ra­de däc­ket rik­tigt bra varv­ti­der. Men vad som in­te syns på varv­ti­den är den då­li­ga ba­lans som däc­ket upp­vi­sar, det sladd­be­näg­na be­te­en­de som plöts­ligt sät­ter test­fö­ra­ren på pott­kan­ten. Det vill sä­ga un­der­teck­nad. När bak­vag­nen tap­par grep­pet och stic­ker iväg på eget även­tyr, då gäl­ler det att man re­a­ge­rar snabbt bakom rat­ten. Och det är just det­ta far­li­ga be­te­en­de som gör att be­ty­get för Fal­ken sjun­ker re­jält.

I top­pen av re­sul­tat­lis­tan hit­tar vi Pi­rel­li och Goody­e­ar som bäg­ge två le­ve­re­rar ab­so­lut bäst grepp till­sam­mans med yp­per­lig ba­lans och ett rakt ige­nom sä­kert upp­trä­dan­de. Så pre­ste­rar en vin­na­re – och den­na gång blev det två.

Ab­so­lut värst i gäng­et är Achil­les och jag ut­näm­ner det till det säms­ta däck jag nå­gon­sin har kört på våt­ba­na. Det kas­tar ut ba­ken re­jält, helt ut­an för­var­ning. Det tap­par fram­vagns­grep­pet, helt ut­an för­var­ning. Det upp­trä­der obe­räk­ne­ligt på ett sätt som jag el­ler vi ald­rig ti­di­ga­re upp­levt hos ett test­däck, vil­ket gör det gans­ka en­kelt – und­vik Achil­les!

Det säms­ta däck jag nå­gon­sin har kört på våt­ba­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.