6. Bräns­le­för­bruk­ning

Bil - - KONSUMENT -

Årets re­sul­tat­lis­ta i bräns­le­för-bruk­nings­tes­ter­na är den mest sam­lan­de re­sul­tat­lis­tan nå­gon­sin, vil­ket är syn­ner­li­gen po­si­tivt. Men att som till­ver­ka­re ba­ra kon­cen­tre­ra sig på lågt rull­mot­stånd vid ut­veck­ling­en av ett nytt däck går in­te hel­ler, vil­ket vi­sa­de sig med all önsk­värd tyd­lig­het när de förs­ta lätt­rul­lan­de däc­ken nåd­de mark­na­den för snart tio år se­dan. Uselt våt­grepp var en ef­fekt som vi ab­so­lut in­te kun­de ac­cep­te­ra ba­ra för att däc­ket skul­le rul­la lätt.

Nu har de lärt sig, vil­ket vi­sar sig tyd­ligt då fler­ta­let av testets mest lätt­rul­lan­de däck även pre­ste­rar syn­ner­li­gen väl på vå­ta vägar. Mest lätt­rul­lan­de är Goody­e­ar Ef­fi­ci­ent­grip Per­for­man­ce, tätt följt av Toyo Prox­es CF2.

Testets mest tung­rul­lan­de däck, Achil­les, ger test­bi­len en un­ge­fär fy­ra pro­cent hög­re bräns­le­för­bruk­ning jäm­fört med Goody­e­ar och Toyo. El­ler 0,021 li­ter mer bräns­le per mil en­ligt kör­ning­en som testet byg­ger på. Sett över 2 000 mils kör­sträc­ka så mot­sva­rar det­ta 42 li­ter mer bräns­le till en kost­nad av 567 kro­nor (13,50 kr/li­ter 95 ok­tan).

Mät själv

Kör­ning­en i test­me­to­den är in­te sär­de­les bräns­letörs­tan­de, så där­för re­kom­men­de­rar vi att du räk­nar på din egen för­bruk­ning. Ut­gå från din år­li­ga kör­sträc­ka. Mul­ti­pli­ce­ra det­ta med din snitt­för­bruk­ning och se­dan med ak­tu­ellt driv­me­dels­pris. Vi ut­går från att det­ta är kost­na­den för det lät­tast rul­lan­de däc­ket, så nu kan du mul­ti­pli­ce­ra kost­na­den med 0,04 för att se hur myc­ket mer det tyngst rul­lan­de däc­ket ha­de kostat på din bil.

Vi­da­re så mås­te vi po­äng­te­ra vik­ten av rätt ring­tryck i däc­ken, vil­ket är ett krav för att däc­ken ska pre­ste­ra på sin topp, sli­tas rätt samt rul­la med rätt mot­stånd.

Vid ett ti­di­ga­re test med ett Miche­lin Ener­gy Sa­ver-däck i stor­lek 195/65 R15 blev skill­na­den i driv­me­delsåt­gång en­ligt föl­jan­de sett över 2 000 mils kör­sträc­ka där 2,0 är det re­kom­men­de­ra­de ring­tryc­ket som ska föl­jas: 2,8 bar: 22 li­ter läg­re för­bruk­ning. 2,0 bar: +/-0. 1,5 bar: 30 li­ter hög­re för­bruk­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.