5. Kom­fort

Bil - - KONSUMENT -

Det svens­ka väg­nä­tet är som ett smör­gås­bord av in­tres­san­ta in­slag – för det mesta av ne­ga­tiv ka­rak­tär ska tilläg­gas. Pott­hål, spå­rig­het och grov as­falt är ba­ra tre av de in­slag som har en mas­siv in­ver­kan på hur kom­for­ten blir in­ne i din bil. Där­för ställs det enor­ma krav på däc­ken som ska kun­na han­te­ra allt det­ta. Och när vi tes­tar allt från bland det bil­li­gas­te till det dy­ras­te som mark­na­den har att er­bju­da in­om di­men­sio­nen 205/55 R16 så märks sto­ra skill­na­der. Rik­tigt sto­ra skill­na­der.

Vi hit­tar allt från tyst till hög­ljutt, från mjukt och skönt till hårt och stö­tigt. Ibland känns det som att vi byt­te bil, när vi i själ­va ver­ket ba­ra byt­te däck.

Testets bäst pre­ste­ran­de däck he­ter Pi­rel­li Cin­tu­ra­to P7 Blue. Det får full pott i kom­fort­ron­den tack va­re rik­tigt bra styr­re­spons som har kom­bi­ne­rats med klock­ren rikt­nings­sta­bi­li­tet – det är fak­tiskt en­da däc­ket i testet som lyc­kas kom­bi­ne­ra des­sa två egen­ska­per. Vi­da­re så är det tyst på de fles­ta un­der­lag och det han­te­rar vägens ojämn­he­ter, små som sto­ra, rik­tigt bra. Sam­man­ta­get en vin­na­re.

In­te då­li­ga

Även Con­ti­nen­tal, Goody­e­ar och Miche­lin pre­ste­rar rik­tigt bra, men då de för­lo­rar li­te här och där gente­mot Pi­rel­li så når de in­te upp till sam­ma fi­na ni­vå.

De fy­ra däc­ken på mitt­fäl­tet är in­te rik­tigt då­li­ga på nå­got, men in­te hel­ler klock­rent pre­ste­ran­de på nå­got hel­ler. Dun­lop har käns­li­ga­re styr­ning som gör rikt­nings­sta­bi­li­te­ten säm­re, dess­utom re­a­ge­rar styr­ning­en på ojämn­he­ter i vägen. Toyo är mer stöt­käns­ligt och ge­ne­re­rar mer ljud för de åkan­de än testets bästa. Bå­de Land­sa­il och Yo­ko­ha­ma är stöt­käns­li­ga och på den vägen fort­sät­ter det.

Pro­ble­men väx­er ju läng­re ner i ta­bel­len vi kom­mer och värst blir det när vi kör Fal­ken. Däc­ket går hårt över bå­de små och sto­ra ojämn­he­ter, det ge­ne­re­rar myc­ket ljud och det hål­ler fö­ra­ren stän­digt sys­sel­satt med rat­ten då bi­len in­te går rakt med Fal­ken mon­te­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.