Så by­ter du hjul bäst

Bil - - KONSUMENT -

Bör­ja med att stäl­la bi­len plant. Los­sa al­la hjul­mutt­rar när bi­len står på bac­ken, men mon­te­ra in­te av mutt­rar­na/bul­tar­na. Dra åt hand­broms, lägg i väx­el och his­sa upp bi­len med dom­kraft – en pall­bock är en bra ex­tra sä­ker­het. När som­mar­däc­ken mon­te­ras, var no­ga med att få rätt däck på rätt plats. Om du mar­ke­ra­de hur hju­len satt in­nan du mon­te­ra­de av dem blir det­ta in­te nå­got pro­blem… Var no­ga med att föl­ja even­tu­ell ro­ta­tions­rikt­nings om finns mar­ke­rad på din däck­si­da. När hju­len är mon­te­ra­de sän­ker du ner bi­len och ef­ter­drar mutt­rar­na kors­vis. Ef­ter någ­ra mil ef­ter­drar du yt­ter­li­ga­re en gång, vil­ket är ex­tra vik­tigt om du har lättme­tall­fäl­gar.

Hjulav­tag­ning

Har du lättme­tall­fäl­gar kan det ibland va­ra svårt att få loss hju­len på grund av kor­ri­sion. För­sök in­te slå, du kan ska­da fäl­gen. Om du fått loss bul­tar­na men in­te hju­let så sätt till­ba­ka hjul­bul­tar­na/mutt­rar­na men dra dem in­te in­till fäl­gen ut­an läm­na en halv cen­ti­me­ter. Kör se­dan bi­len yt­terst sak­ta fram­åt el­ler bak­åt sam­ti­digt som du styr – med knapp styr­fart. Det gör att fäl­gen los­sar men sit­ter kvar i bul­tar­na. Du mär­ker tyd­ligt när fäl­gen släppt. Lyft igen och hju­let är löst.

Skif­ta fram och bak

Däc­ken på driv­hju­len slits snab­ba­re än de fritt rul­lan­de. Skif­ta gär­na mel­lan fram och bak­hjul vid sä­songs­byte så får du ett jäm­na­re sli­tage. Kol­la då så däc­ken slits jämnt över slit­ba­nan. Snett sli­tage krä­ver hju­lin­ställ­ning och vå­gigt sli­tage be­ror of­tast på oba­lans.

Håll koll på sli­ta­get

Bästa däc­ken bak har re­kom­men­de­rats i många år. Det är för att mins­ka ris­ken för bak­vagns­sladd. Det har dock fun­nits ett stort mot­stånd, även in­om däck­bran­schen, att föl­ja det rå­det. Ef­tersom driv­hju­len sli­ter mer på däc­ken vill man gär­na sät­ta de minst slit­na där. Och det in­ne­bär fram på de fles­ta bi­lar. Har du ett bra an­tisladd­sy­stem kan du gö­ra det ut­an att ge av­kall på sä­ker­he­ten. För vis­sa fyr­hjuls­driv­na bi­lar kan oli­ka sli­ta­ge­grad mel­lan däc­ken ska­da fyr­hjuls­driv­ning­en – ställ frå­gan till din mär­kes­verk­stad om du är osä­ker.

Rätt ring­tryck

Om du har möj­lig­het är det lä­ge att kon­trol­le­ra luft­tryc­ket i som­mar­däc­ken in­nan du mon­te­rar dem – då slip­per du över­rask­ning­en att en ven­til läckt ut all luft un­der vin­tern.

Kon­trol­le­ra ring­tryc­ket of­ta. I din bil (in­struk­tions­bo­ken, vid tankloc­ket el­ler på B-stol­pen) står an­gi­vet vil­ket ring­tryck som di­na däck ska ha, men vär­de­na som står an­giv­na gäl­ler för kal­la däck. Ef­ter un­ge­fär tre till fem kilo­me­ter är däc­ken upp­värm­da och då har tryc­ket sti­git med 0,3 bar. Och då de fles­ta kon­trol­le­rar ring­tryc­ket på ben­sin­mac­ken har ju bi­len körts dit – en re­sa som kan ha värmt upp däc­ken. Med and­ra ord ska du läg­ga på 0,3 bar på vär­de­na som anges i bi­len för att allt ska va­ra rätt. Att läg­ga på yt­ter­li­ga­re 0,3-0,4 bar ska­dar in­te hel­ler. Och du, när kon­trol­le­ra­de du ring­tryc­ket i re­serv­hju­let se­nast?

Se till att un­der­la­get är sta­bilt vid däck­by­tet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.