FIXA FI­NA FÄLGAR I TIO STEG

Bil - - KONSUMENT -

Spre­ja ett jämnt la­ger med fäl­gren­gö­ring och låt med­let ver­ka en­ligt an­vis­ning­en på för­pack­ning­en. I det här fal­let så ska med­let ver­ka ett par mi­nu­ter.

Agi­te­ra ytan med hjälp av en fälg­bors­te, broms­damm sit­ter i de all­ra fles­ta fall gans­ka hårt och be­hö­ver gnug­gas bort me­ka­niskt med en bra fälg­bors­te.

Skölj ytan med stri­lan­de vat­ten.

Nu är broms­dam­met bor­ta men pe­tro­le­umsmut­sen sit­ter fast, spre­ja ett la­ger av­fett­ning och låt det ver­ka en­ligt an­vis­ning­en på för­pack­ning­en.

Agi­te­ra ytan tills al­la fläc­kar är bor­ta. Skölj med stri­lan­de vat­ten.

I de fall smut­sen sit­ter allt för hårt så re­kom­men­de­rar jag ka­ross­le­ra i kom­bi­na­tion med en stark scham­po­lös­ning. Det är det all­ra bästa tip­set för smut­si­ga fälgar!

För att få ett rent gum­mi så an­vän­der jag mig av ett ren­gö­rings­me­del som är bra till gum­mi. Där­ef­ter bors­tar jag gum­mi­si­dan med en mjuk bors­te.

Skölj däc­ket tills all smuts är bor­ta.

När hju­let har tor­kat så är det en­kelt att ap­pli­ce­ra ett tunt la­ger vax. Det skyd­dar fäl­gen, ökar ljus­re­flek­tio­nen och gör fäl­gen en­kel att ren­gö­ra näs­ta gång!

In­si­dan är of­tast smut­si­gast.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.