Sam­man­fatt­ning

Bil - - KONSUMENT -

Allt ro­ligt har ett slut, fast i det här fal­let så in­ne­bär slu­tet och sam­man­fatt­ning­en för vårt test för­hopp­nings­vis bör­jan på ett po­si­tivt däck­ä­gan­de för din del. Men först, låt mig bju­da på ett par lös­ryck­ta ögon­blick från det här testet. När­ma­re be­stämt från våt­ba­nan i Gisla­ved där vi kört mer­par­ten av al­la våt­tes­ter un­der de se­nas­te 15 åren.

Den lil­la ba­nan med sin kon- trol­le­ra­de vä­ta är hän­syns­lös mot ett då­ligt däck, på sam­ma sätt som den kan loc­ka fram kör­gläd­je och käns­la av sä­ker­het från ett bra däck. Vil­ket är pre­cis vad som sker med Pi­rel­li och Goody­e­ar. Bi­len går dit jag vill, trots att jag kör så hårt det ba­ra går.

På ba­nan finns inga avåk­nings­zo­ner, det är sko­gen di­rekt om det går åt… sko­gen. Men än­då, här lig­ger jag fullt på två­an ge­nom den lång­sträck­ta hö­gern med käns­la av full kon­troll. Ge­nom att spe­la med gaspe­da­len får jag bi­len, som det kal­las, att last­väx­la – allt för att se om bak­däc­ken or­kar stå emot kraf­ter­na som byggs upp i bi­len. Och det gör de, på ett all­de­les yp­per­ligt sätt. Oav­sett vad jag ut­sät­ter Pi­rel­li och Goody­e­ar för så sva­rar de med klock­ren pre­stan­da och to­tal av­sak­nad av märk­li­ga re­ak­tio­ner.

Se­dan by­ter vi däck, läg­ger på Achil­les. Ni vet re­dan vartåt det här bar­kar, men jag skri­ver än­då. För det en­da vi har gjort är att by­ta däck. Det är fort­fa­ran­de sam­ma bil, sam­ma ba­na, sam­ma ring­tryck, li­ka­da­na fälgar och sam­ma fö­ra­re. Men det känns som att ingen­ting är sig likt.

Bi­len upp­trä­der obe­räk­ne­ligt, slad­dar ut re­jält och plöts­ligt för­svin­ner allt grepp – på al­la fy­ra hju­len sam­ti­digt. Läg­ligt nog i den där snab­ba hö­gern när jag lig­ger på två­ans väx­el och last­väx­lar bi­len

med mo­torn på topp­varv. Sko­gen är ald­rig mer än någ­ra me­ter bort, men den har ald­rig känts när­ma­re än så här. Där och då så­gar Achil­les sig självt vid knä­skå­lar­na.

Hur märk­ligt det än lå­ter så är det just i den där si­tu­a­tio­nen, när allt hål­ler på att gå käpp­rätt åt sko­gen som vårt jobb är som all­ra vik­ti­gast. Achil­les ATR Sport upp­trä­der tra­fik­far­ligt och det är vår upp­gift att hit­ta de där full­stän­digt ve­der­vär­digt upp­trä­dan­de däc­ken. Vas­ka fram testre­sul­ta­ten som ger dig det stöd du be­hö­ver för att kun­na gö­ra rätt däck­val. Om det be­ty­der att åka med två hjul på grä­set, att slad­da ur älg­test­ba­nan el­ler som på vin­tern plan­te­ra test­bi­len ett par me­ter in i en snö­vall – då gör vi det.

För vår del har däck­testan­det för länge se­dan läm­nat upp­drags­sta­di­et – det är en livs­stil.

Goody­e­ar Ef­fi­ci­ent­grip Per­for­man­ce och Pi­rel­li Cin­tu­ra­to P7 Blue följs åt ge­nom testet, le­ve­re­rar testvin­nan­de pre­stan­da i näst in­till al­la gre­nar. Men det är Goody­e­ar som till slut pre­ste­rar bäst då det lyc­kas kom­bi­ne­ra al­la des­sa fi­na pre­stan­da med lägst rull­mot­stånd. Con­ti­nen­tal Con­tiPre­mi­umcon­tact 5 pla­ce­rar sig på de­lad andra­plats med Pi­rel­li. Det tys­ka däc­ket rul­lar lät­ta­re än det ita­li­ens­ka, men det kla­rar vat­ten­pla­nings­tes­ter­na säm­re.

I and­ra än­den av re­sul­tat­lis­tan hit­tar vi in­te helt över­ras­kan­de Achil­les ATR Sport. Den där käns­lan och re­sul­ta­tet från våt­ba­nan vi­sa­de sig bli sig­ni­fi­ka­tivt för det i In­do­ne­si­en till­ver­ka­de däc­ket. En­kelt ut­tryckt hand­lar det om ett uselt däck som du ska und­vi­ka. Pris­skill­na­der­na när vi kol­lar på web-ba­se­ra­de le­ve­ran­tö­rer är små och det finns ing­en egent­lig an­led­ning att väl­ja nå­got an­nat än de bästa däc­ken i testet?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.