YO­KO­HA­MA Ad­van Sport V105

Bil - - KONSUMENT -

Yo­ko­ha­ma Ad­van Sport V105 må pla­ce­ra sig på mitt­fäl­tet, men det har en skön ba­lans mel­lan si­na egen­ska­per. Och fram­förallt så är det bra på vå­ta vägar vil­ket är be­tryg­gan­de. För att lyf­ta sig och på all­var kun­na ut­ma­na testvin­nar­na i fram­ti­den så be­hö­ver Yo­ko­ha­ma trim­ma sig på de fles­ta plan – ut­an att rull­mot­stån­det el­ler kom­for­ten drab­bas.

To­tal­po­äng: 51 Cirka­pris: 845 kr/st.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.