Sam­man­fatt­ning

Bil - - TEST -

Al­la har de en sak ge­men­samt. De är cab­ri­o­le­ter med tyg­tak. Au­di och Volks­wa­gen har för­u­tom det även mo­to­rer­na ge­men­samt. Se­dan spre­tar det gans­ka or­dent­ligt och det är stört omöj­ligt att ut­se bästa köp. Det be­ror helt och hål­let på vad man är ute ef­ter, och hur myc­ket peng­ar man är be­redd att läg­ga. En sak är klar. Al­la du­ger som vin­ter­bi­lar, även om Range Ro­ver Evo­que rul­lar säk­rast tack va­re fyr­hjuls­drif­ten, men den är ock­så i sär­klass dy­rast.

An­tisladd­sy­stem ett mås­te

Det råd­de ex­trem­hal­ka un­der testet men al­la bilarna fun­ge­ra­de bra trots stock­holms­däck, allt­så dubb­fria däck. Oro­li­gast var Fi­at 124 Spi­der med bak­hjuls­drift, men den räd­das of­ta av an­tisladd­sy­ste­met som grep in titt som tätt. Den är klart liv­li­gast och kanske ro­li­gast om man upp­skat­tar dess lek­ful­la kyn­ne. Test­la­get tyc­ker dock in­te att den är värd 30 000 kro­nor mer än Maz­da MX-5 som ju ut­gör grun­den till Fi­at­bi­len. En an­nan frå­ga rör Be­et­le Du­ne som är en uppif­fad ver­sion av Be­et­le. Är Du­ne värd 30 000 kro­nor mer?

Vi tyc­ker in­te det. Då har vi kom­mit till pu­delns kär­na. Vil­ken bil är det bästa kö­pet, om vi mås­te väl­ja och läg­ga nå­got slags för­nuft bakom be­slu­tet?

Sva­ret blir Au­di A3. Den stic­ker in­te ut, den är in­te lar­vigt ut­spö­kad och den är mest mo­dern. Att den dess­utom går att få med fyr­hjuls­drift av­gör sa­ken. I och för sig kos­tar den då 388 000 kro­nor och drivs med die­sel men det är bra myc­ket bil­li­ga­re än Range Ro­ver Evo­que.

Au­di A3 Cab­ri­o­let är bästa köp. El­ler?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.