BMW X3 2011–

Bil - - BEGAGNAT -

And­ra ge­ne­ra­tio­nen X3 kom i slu­tet av 2010 som mo­dellår 2011. Mer vux­en, stör­re och be­tyd­ligt rym­li­ga­re än fö­re­gång­a­ren men fort­fa­ran­de en bil som är kul att kö­ra. Den rul­la­des ut i ett förs­ta test mot just Au­di Q5 och Vol­vo XC60 och ut­sågs då till bästa köp. Hur den fun­ge­rar nu, i en be­gag­natjäm­fö­rel­se sex år ef­teråt åter­står att se.

Alltjämt har X3 de pig­gas­te kö­re­gen­ska­per­na och det mest in­spi­re­ran­de chas­sit. In­te be­kvä­mast el­ler tys­tast, men hel­ler in­te stö­tig el­ler bull­rig så det stör. En bra kom­pro­miss mel­lan sport och kom­fort helt en­kelt.

Fram sit­ter man bra, men frå­gan är om in­te Vol­vo vin­ner ron­den sitt­kom­fort. I al­la fall fram. Bak­sä­teskom­for­ten är dock högst i X3 som dess­utom har till­räck­lig bredd bak för att tre ska kun­na sit­ta där, men helt klart är att två per­so­ner bak är det op­ti­ma­la – i al­la tre bilarna. Bak­sä­tet är pre­cis som i XC60 tre­de­lat 40-20-40 för bätt­re last­flex­i­bi­li­tet me­dan lastut­rym­met är snäp­pet stör­re i Vol­von än i tys­kar­na, där X3 är rym­li­ga­re än Q5.

BMW:S x-dri­ve­sy­stem för fyr­hjuls­drift ger ett ro­li­ga­re be­te­en­de. Den känns mer bak­hjuls­dri­ven än öv­ri­ga. Mer vil­lig att gå på ställ om man vill. Sy­ste­met är ock­så myc­ket kom­pe­tent när vi stäl­ler bi­len på vå­ra noll­frik­tions­rul­lar, bå­de i sid­led och mel­lan ax­lar.

Q5 är li­ka bra i det hän­se­en­det me­dan Volvos Haldex-drift läm­nar en del att öns­ka. Kan va­ra av­gö­ran­de när man ska kom­ma loss i snö, le­ra el­ler sand. Två­li­tersmo­torn ger 184 häst­kraf­ter. En snål ma­skin som rus­kar en del på tom­gång men som går fint på and­ra varv­tal. Ti­di­ga­re ha­de den­na mo­tor pro­blem med kam­ked­jan vil­ket ska va­ra ut­a­ge­rat när X3 kom. I al­la fall till mo­dellår 2012, och en så­dan får du för runt 200 000 kro­nor.

Be­tyd­ligt rym­li­ga­re än fö­re­gång­a­ren.

550 li­ter ryms i ba­ga­geut­rym­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.