THE NEW GE­NE­RA­TION OF LIGHT!

Bil - - PROVKÖRT -

Kör sä­kert un­der den mör­ka års­ti­den med en LED ramp från Vi­sion X. Med ett enormt ljus, små mått, stryk­tå­ligt ut­fö­ran­de och 5.5 års funk­tions­ga­ran­ti får man mäng­der med ljus år ef­ter år. Med da­gens bi­lar, ful­la med sen­so­rer pas­sar det väl­digt bra att fäl­la in en Led-ramp i spoi­lern vil­ket även mins­kar bräns­le­för­bruk­ning­en jäm­fört med tra­di­tio­nell be­lys­ning. Be­ställ din Vi­sion X led ramp hos när­mas­te bil åter­för­säl­ja­re.

XPR-S Ha­lo, en ny­het som skju­ter lju­set läng­re än vad som ti­di­ga­re var möj­ligt med LED. Har även “Ha­lo” funk­tion. Längd 15-130 cm, Lu­men 3 285-29 565

PX är den ef­fek­ti­vas­te ram­pen på mark­na­den med mest lu­men i för­hål­lan­de till sin stor­lek och le­ve­re­rar ljus i över­flöd. Längd 10-127 cm, Lu­men 3 168-47 520

XPR-M har en re­la­tivt lång ljus­bild där de yt­ters­ta lin­ser­na är vink­la­de vil­ket även ger bredd på lju­set. Längd 15-130 cm, Lu­men 3 237-29 133

LPX med slim­mad de­sign pas­sar per­fekt på mind­re for­don el­ler där ut­rym­met för mon­tage är be­grän­sat. Längd 10-127 cm, Lu­men 1 584-20 592

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.