TEST: Vin­ter­cab­bar

Mös­sa på! Vi kör fy­ra cab­ri­o­le­ter i snön.

Bil - - INNEHÅLL -

Tro mig, det är or­dent­ligt upp­fris­kan­de att sti­ga ut ti­digt en stjärn­klar mor­gon med någ­ra mi­nus­gra­der, in­nan so­len ens bör­jat fun­de­ra på att gå upp. Star­ta mo­torn, sätt på full vär­me och di­to stol­vär­me. Låt gå på tom­gång en stund så sa­ker och ting hin­ner få li­te vär­me.

Står du i ga­rage el­ler car­port är det ing­et pro­blem, då kan suff­let­ten va­ra ned­fälld mest he­la ti­den. Står du ute un­der bar him­mel är det and­ra reg­ler. Ty­get kan bli skört om det är kallt och än­nu vär­re om det är is­be­lagt, då suff­let­ten kan spric­ka om den fälls. Onö­digt och dyrt.

Ud­da vin­ter­fåg­lar

Okej, test­ka­ra­va­nen är på väg. En högst ovan­lig bil­sam­ling drar mot norr. Märk­li­gast av dem al­la är suv­cab­ben Range Ro­ver Evo­que Con­ver­tib­le. En fyr­hjuls­dri­ven, hög­byggd cab­ri­o­let! Jo, det har fun­nits och finns and­ra. Jeep har i stort sett all­tid fun­nits lik­som Land Ro­ver, men även IH Scout, Chev­ro­let Bla­zer, Nis­san Mu­ra­no och Su­zu­ki Vi­ta­ra, och sä­kert någ­ra till.

Evo­que Con­ver­tib­le är byggd på två dör­rars mo­del­len och finn smed tre mo­to­ral­ter­na­tiv. Två di­es­lar, 150 och 180 häst­kraf­ter samt en ben­sin­fy­ra med 240 häst­kraf­ter. Den vi tes­tar är 180-häs­tarsdie­seln med au­to­mat­lå­da i Hse-ut­fö­ran­de. Den mest ut­rus­ta­de och följakt­li­gen den dy­ras­te, från 633 900 kro­nor. Den minst dy­ra är 150 häst­kraf­ter i Se-ut­fö­ran­de från 543 900 kro­nor.

Den and­ra bi­len som ut­mär­ker sig som spe­ci­ell är VW Be­et­le Du­ne. Den på­stås va­ra en häls­ning till sand­lop­pan som ba­se­ra­des på Volks­wa­gen Typ 1. Den var dock in­te byggd av VW. Man fick byg­ga själv. Skaf­fa en Bubb­la, bort med ka­ros­sen, kor­ta av bot­ten­plat­tan och skru­va dit en plast­ka­ross. Po­pu­lärt un­der 70 och 80-ta­len.

Be­et­le Du­ne Cab­ri­o­let finns med två mo­to­ral­ter­na­tiv, bå­da ben­sin­driv­na. 1,4 med 150 häst­kraf­ter, ma­nu­ell el­ler DSG7, el­ler 2,0 med 220 häst­kraf­ter med DSG6. Pri­set bör­jar på 284 000 kro­nor.

Au­din li­te mer nor­mal

En ku­sin till Be­et­le är ock­så med på re­san. Au­di A3 Cab­ri­o­let får väl an­ses li­te mer nor­mal och san­sad än Be­et­le Du­ne. Li­te mer ”rik­tig” bil och går att ut­rus­ta näs­tan som vil­ken stör­re Au­di som helst och kan där­med kos­ta näs­tan vad som helst. Grund­pri­set med 1,4-li­ters ben­sin­mo­tor på 150 häst­kraf­ter och ma­nu­ell väx­ellå­da är 318 100 kro­nor. Dy­rast är 2,0 TDI die­sel med S-tro­niclå­da och fyr­hjuls­drift från 388 900 kro­nor. Tyc­ker man den ver­kar klen finns även S3 cab­ri­o­let från 491 500 kro­nor med 310 häst­kraf­ter.

Sist ut är en klas­si­ker som gör come­back! Fi­at 124 Spi­der som kos­tar från 264 900 kro­nor. Fö­re-

gång­a­ren till­ver­ka­des 1966-1985 och visst hit­tar man lik­he­ter mel­lan den gam­la och den nya. Front­gril­len och press­ning­en av hu­ven ex­em­pel­vis.

Fi­at+maz­da=sant

Nya 124 Spi­der till­ver­kas hos Maz­da i Ja­pan av den lätt­be­grip­li­ga an­led­ning­en att bi­len byg­ger på Maz­da MX-5. Det som skil­jer dem åt är att Fi­at har egen ka­ross och di­to mo­tor. Fi­at är aning­en läng­re vil­ket kom­mer ba­ga­geut­rym­met till go­do, och fjäd­ring­en känns aning­en mju­ka­re och mer följ­sam. Inu­ti är det Maz­da rakt ige­nom för­u­tom em­ble­met på rat­ten. Mo­torn är Fi­ats 1,4 Tur­bo som läm­nar 140 häst­kraf­ter me­dan väx­ellå­dan är, klick-klick, Maz­da ori­gi­nal.

Or­dern från che­fen är kon­cis. Kör ner­cab­bat i snö­mil­jö. Nu!

Vad han in­te tycks ve­ta är att det ska reg­na över­allt. Men han ryc­ker ba­ra på ax­lar­na. Det ska ba­ra gö­ras. Trol­la med knä­na. Fixa snö.

Kol­lar vä­der­kar­tan och ett låg­tryck ska na­tur­ligt­vis bull­ra in över sto­ra de­lar av lan­det. Plus­gra­der och regn, och vår tänk­ta des­ti­na­tion Åre ska få 22 mil­li­me­ter regn. Om­grup­pe­ring till Vem­da­len där det in­te ska reg­na – så myc­ket i al­la fall – en­ligt pro­gno­sen. Ja­ja, vi ha­de kun­nat åka läng­re norrut, men det finns nå­got som he­ter tid ock­så. Sån har vi in­te.

Häm­tar ex­tra­fö­ra­ren Pi­er­re i Til­le­mo­ra nå­gon mil norr om Åkers­ber­ga kloc­kan sju med ta­ket ned­fällt i Range Ro­vern. Nå­gon mi­nus­grad. Vi ska mö­ta res­ten av gäng­et på Hagsta­mac­ken ovan­för Gäv­le kloc­kan nio. Tem­pe­ra­tur runt nol­lan men vi be­svä­ras in­te alls i sitt­brun­nen som är ovan­ligt fri från tur­bu­lens. Gi­vet­vis är al­la ru­tor up­pe och ett vind­skydd mon­te­rat bakom sto­lar­na.

Vägvä­ta i ku­pén

Det blir blö­ta­re och blö­ta­re på vägen, men in­te ba­ra där. Det bör­jar lödd­ra upp vat­ten i dör­rar­nas fram­kant in­nan­för back­speg­lar­na, på in­si­dan! För­mod­li­gen or­sa­kat av nå­got slags bak­sug som bil­das när det körs fort. In­te så snyggt då ski­tigt väg­vat­ten rin­ner ner över dörr­kläd­seln.

Vi an­län­der Shell Hags­ta fem över nio och de and­ra tre bilarna är re­dan där. Med suff­let­ter­na upp­fäll­da… Tun­ni­sar! Nå­väl. Al­la tan­kar och nol­lar tripp­mä­ta­ren.

Sväng­er av E4 vid Tön­nebro, mot Boll­näs och tar väns­ter i Ljus­dals ron­del­len vi­da­re mot Sveg där vi tan­kar, nol­lar tripp­mä­tar­na igen, tvät­tar och äter. Al­la är nöj­da. Det är ef­ter det hel­ve­tet bör­jar. Tem­pe­ra­tu­ren sjun­ker ner mot mi­nus åt­ta

– och det spö­reg­nar! Det blir in­te ba­ra ha­la­re än halt, även sik­ten ge­nom ru­tor­na för­säm­ras dras­tiskt då is­bild­ning­en är ga­len. Full fläkt på vindru­tan hjäl­per in­te och in­te hel­ler vindru­te­tor­ka­re el­ler spol­ning ger ef­fekt i nå­gon av bilarna. Ba­ra mot­satt. In­te ens Evo­que som har el­värmd vindru­ta kla­rar fram­åt­sik­ten. Om ta­ken är ne­re? Nej, vi bang­ar.

När vi kom­mer fram till Vem­da­len och ho­tell Stor­hog­na är det näs­tan mörkt. Ing­et fo­to­gra­fe­ran­de, med­de­lar Patrik. Så kväl­len till­bring­as i ho­tel­lets in­om­huso­as med sto­ra träd, por- lan­de vat­ten­drag, god mat och någ­ra pils­ners. Triv­samt. Om det är mi­nus­gra­der mor­go­nen ef­ter får vi pro­blem. Tyg­ta­ken är ge­nom­su­ra ef­ter reg­net och fry­ser de till is kom­mer de in­te att fäl­las. Då blir che­fen sur…

Plus­gra­der och tok­hal­ka

Men vi har tur, el­ler otur, be­ro en de­på­fa­lang till­hö­rig­het. Plus­gra­der och ett lätt regn mö­ter oss när det ljus­nar vid halv ni­o­ti­den och det är glansis på vägar­na. Reg­net upp­hör näs­tan, ta­ken fälls och foto-patrik kan skri­da till ver­ket.

Al­la bilarna har odub­ba- de vin­ter­däck och de är som Bam­bi. Lyck­ligt­vis har sand­bi­lar san­dat de stör­re vägar­na men det är halt än­då.

Den bak­hjuls­driv­na Fi­a­ten är li­te halvlömsk när det ga­sas och vif­tar glatt på svan­sen men an­tis­pinn/an­tisladd/fö­ra­re gör sitt bästa för att hål­la den på vägen. 124 Spi­der har li­te an­nan ka­rak­tär än sin ja­pans­ka sys­ter. Mo­torn är i stort sett or­kes­lös un­der 1 500 r/min för att vak­na or­dent­ligt vid 2 000 r/min.

Maz­das två­li­ters­fy­ra är be­tyd­ligt star­ka­re från låg­varv och ger 160 häst­kraf­ter, så visst kän­ner man skill­na­der. Test­la­get fö­re- drar nog Maz­da­mo­torns mer upp­slup­na och ri­vi­ga sätt. Även fjäd­ring­en är aning­en mju­ka­re i Fi­at och ger li­te be­hag­li­ga­re gång.

Par­ke­rings­tak

Suff­let­ten är sam­ma, tun­na, enk­la med ma­nu­ell han­te­ring. Ett ”par­ke­rings­tak”, som en test­lags­med­lem av det rät­ta vir­ket ut­tryck­te sa­ken. Man kör all­tid ner­cab­bat och fäl­ler ba­ra upp när man par­ke­rar.

Sitt­brun­nen är trång pre­cis som i MX-5 och långa per­so­ner har pro­blem, an­ting­en med att få plats

för skal­len och/el­ler med be­nen. Stols­ryg­gar­na är sma­la så om­fångs­ri­ka per­so­ner sit­ter il­la i läng­den. Men det går in­te att kom­ma ifrån. Fi­at 124 Spi­der är ro­li­gast i det här gäng­et – och bil­li­gast.

Mer lull-lull på Du­ne

Jön­si­gast, en­ligt test­la­gets me­ning, är Be­et­le Du­ne. Den kos­tar 30 000 kro­nor mer än än van­lig Be­et­le Cab­ri­o­let med sam­ma mo­tor. Vis­ser­li­gen får man li­te ro­li­ga de­tal­jer som 18-tums­hjul, sty­va­re fjäd­ring, bred­dad spår­vidd, en cen­ti­me­ter hög­re mark­fri­gång och trev­li­ga­re in­stru­men­te­ring för peng­ar­na. Om det är värt ex­tra­kost­na­den kan ba­ra kö­pa­ren av­gö­ra.

Hur som helst åker man om­bo­nat och tyst i Be­et­le med hög klass på suff­let­ten. Det tris­ta är ba­ra att suff­let­ten ned­fälld be­hö­ver ett skydd från att hind­ra smuts och an­nat från att för­kor­ta li­vet på me­ka­nis­men. Det­ta skydd kan gö­ra en ga­len då det in­te är helt lätt att mon­te­ra. Det tar ock­så stor plats när det in­te är mon­te­rat. Tro­ligt­vis kom­mer folk som kö­per bi­len att slänga in skyd­det i för­rå­det.

Med tak ne­re, ru­tor­na up­pe och vindav­vi­sa­re mon­te­rad åker man ock­så nå­gorlun­da drag­fritt. Just vindav­vi­sa­ren gör stor skill­nad. Vill man åka fy­ra går det ock­så bra då bak­sä­tet är skap­ligt, om fö­ra­ren in­te har sto­len för långt bak. Men det blå­ser storm i bak­sä­tet. Ing­et att re­kom­men­de­ra vin­ter­tid. Så är det ock­så i de and­ra två fyr­sit­si­ga cab­ri­o­le­ter­na. Cab­bar med bak­sä­te är krasst sett gjor­da för två – i fram­sä­tet. Vindav­vi­sa­ren kan in­te an­vän­das om man har folk bak och då är nö­jet bor­ta.

Fol­kacab­ben byg­ger på Golf ge­ne­ra­tion sex och in­te den se­nas­te sju­an. En för­del med det är hand­broms av den gam­la ryc­ka-kryc­ka-sko­lan.

Testets Be­et­le och A3 de­lar driv­li­na med tur­bo­lad­da­de 1,4-li­tersmo­to­rer på 150 häst­kraf­ter. En la­gom stark­li­ten ma­skin­kopp­lad till dub­bel­kopp­lings lå­dan DSG7, allt­så sjuväx­lad. Att vi för till­fäl­let in­te öns­kar mer mo­tor kan för­kla­ras av hal­kan som gör att det spin­ner mest he­la ti­den, men nog räc­ker de till även på torrt. Ci­vi­li­se­ra­de men li­te udd­lö­sa mo­to­rer som in­te ger nå­gon vi­da­re sport­bil­s­käns­la.

Den se­nas­te upp­la­gan av Au­di A3 ä rett im­po­ne­ran­de styc­ke bil. Cab­ri­o­le t ver­sio­nen kom 2014 och ba­se­ras på se­dan­mo­del­len vil­ket gör pro­por­tio­ner­na snyg­ga­re bå­de med fällt och upp­fällt tak. 2016 fick mo­del­len en frä­scha­re look i och med fa­ce­lif­ten där bland an­nat grill, strål­kas­ta­re och bak­lam­por änd­rats. Inu­ti märks bland an­nat ny ratt, uppdaterad in­fo­tain­ment och ”vir­tu­al cock­pit” som be­ty­der 12,3-tums Tft-skärm istäl­let för kon­ven­tio­nellt mä­tar­hus.

I bå­de Be­et­le och A3 be­grän­sas ba­ga­geut­rym­met av cab­ri­o­le­ten när den är ned­fälld, vil­ket man bör ha i åtan­ke när man las­tar fullt med ta­ket up­pe. Å and­ra si­dan rym­mer ju bak­sä­tet en hel del pack­ning.

Range Ro­vern be­hag­li­gast

Den be­hag­li­gas­te bi­len att fär­das i, i syn­ner­het vid halt väg­lag, är Range Ro­ver då fyr­hjuls­drif­ten ger en helt an­nan sä­ker­hets­käns­la. När de två­hjuls­driv­na dan­sar runt på isen går Evo­que i det när­mas­te klipp­sta­digt, vil­ket ock­så kan va­ra li­te lu­rigt då broms­sträc­kan är minst li­ka lång. Folk lyf­ter på ögon­bry­nen när vår osan­no­li­ka ka­ra­van kom­mer slad­dan­de. Mest blic­kar får Evo­que, men även Be­et­le i guld­ku­lör och 124 Spi­der i elekt­riskt blå får blic­kar.

Van­li­gast om man nu kan sä­ga så är A3 som ser ut som en bil ska en­ligt gängse upp­fatt­ning. Om den ba­ra vo­re fyr­hjuls­dri­ven skul­le den kanske ta hem det här. Men, fak­tum är att vi in­te kan, el­ler vill, väl­ja ett bästa köp ef­tersom de är allt­för oli­ka och kos­tar så oli­ka.

I fram­sä­tet sit­ter du bra, in­te li­ka be­kvämt i bak­sä­tet. En minst sagt ud­da pro­fil i den svens­ka fjäll­värl­den. Range Ro­ver Evo­que Con­ver­tib­le

Volks­wa­gen Be­et­le Du­ne cab­ri­o­let Pa­ne­ler i sam­ma färg som ka­ros­sen är snyggt. Bak­sä­tet är vet­ti­gast att an­vän­da som ett ex­tra ba­ga­geut­rym­me.

Ny Tft-skärm er­sat­te kon­ven­tio­nel­la mä­ta­re vid se­nas­te upp­da­te­ring­en. Man sit­ter skönt i Au­dis cab­ri­o­let. Au­di A3 Cab­ri­o­let

Fi­at 124 Spi­der Fi­at har lyc­kats stö­pa om Maz­da MX-5 så att Fi­at 124 känns som en egen in­di­vid. Fö­ra­ren sit­ter be­kvämt i var­je fall…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.