Lam­borg­hi­ni Aven­ta­dor S

Ita­li­e­na­re med mer per­son­lig smak.

Bil - - INNEHÅLL - TEXT OCH FOTO: PATRIK LINDGREN FOTO: LAM­BORG­HI­NI

En ikon är en ikon. Det är en ti­tel som kan få vil­ken tung­vikts­mäs­ta­re som helst att krok­na. För­vänt­ning­ar­na är höga och kra­ven li­kaså. Med en prislapp på över tre mil­jo­ner så finns det fog för de högt ställ­da för­vänt­ning­ar­na.

Men Lam­borg­hi­ni tycks ta det he­la med ro. Jag gis­sar att de tän­ker till­ba­ka på 2016 års bok­slut, än­nu ett nytt för­sälj­nings­re­kord samt en tre­dubb­ling av om­sätt­ning­en se­dan 2010.

Att fö­re­gång­a­ren ut­an S har sålt 5 500 ex­em­plar se­dan in­tro­duk­tio­nen 2011 kan även det va­ra en or­sak. Ita­li­e­nar­na lig­ger ab­so­lut in­te på lat­si­dan, fa­bri­ken i Sant’ Aga­ta Bo­log­ne­se byggs ut och ka­pa­ci­te­ten näst in­till för­dubb­las. De räk­nar starkt med fram­ti­da pro­duk­ters fram­gång, då in­te minst

suv-sats­ning­en Urus.

Men vi tar det från bör­jan, en ty­pisk bil­lan­se­ring bru­kar bör­ja med en pre­sen­ta­tion av en mas­sa di­va­la­ter. Ett sli­tet ut­tryck är hur myc­ket mer dy­na­misk bi­len har bli­vit, men Lam­borg­hi­ni an­vän­der sig in­te av så­da­na floskler. De­ras bi­lar säl­jer sig själ­va.

Mer luft och tryck

Men ba­ra för er skull tänk­te jag pre­sen­te­ra li­te fak­ta, låt oss bör­ja där fram. Fron­ten har fått en mer ag­gres­siv fram­to­ning som även in­ne­hål­ler nya luftin­tag som ska be­lö­na främ

re de­len av bi­len med upp till 130 pro­cent mer mark­tryck.

Som bonus får de ke­ra­mis­ka broms­ski­vor­na fram (400 mil­li­me­ter i di­a­me­ter) bätt­re kyl­ning. De ska hej­da Aven­ta­dor S från 100 km/h till 0 på 31 me­ter. Lam­borg­hi­ni anger torr­vik­ten till 1575 kg. När al­la väts­kor är på­fyll­da, 85 li­ter ben­sin, 13 li­ter mo­tor­ol­ja

Aven­ta­dor S har fått ett fjär­de körlä­ge, Ego där In­ställ­ning­ar­na kan gö­ras en­ligt fö­ra­rens eget tyc­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.