Av­re­gle­rad be­sikt­ning

I sju år har Sve­ri­ge haft en av­re­gle­rad ­be­sikt­nings­mark­nad. Mo­ti­ve­ring­ar­na till ny­ord­ning­en hand­la­de bland an­nat om att det skul­le bli bätt­re och bil­li­ga­re för kon­su­men­ter­na. Men hur har det bli­vit egent­li­gen?

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: ERIK WEDBERG FOTO: MAR­CUS NY­BERG

Bätt­re till­gäng­lig­het och ökad sys­sel­sätt­ning var vad re­ge­ring­en hop­pa­des på när man be­slu­ta­de att av­re­gle­ra be­sikt­nings­mark­na­den i Sve­ri­ge för sju år se­dan. Blev det verk­li­gen så? Myc­ket ty­der sna­ra­re på att det har bli­vit säm­re för oss bi­lis­ter. Det har ge­ne­rellt sett bli­vit dy­ra­re att be­sik­ti­ga sin bil, gles­byg­den har in­te fått fler be­sikt­nings­sta­tio­ner och det ver­kar som att kva­li­te­ten på be­sikt­ning­ar­na har bli­vit li­dan­de.

Ini­ti­alt li­ten för­änd­ring

Trans­port­sty­rel­sen är den myn­dig­het som ut­for­mar de reg­ler som gäl­ler för be­sikt- nings­fö­re­ta­gen och kon­trol­le­rar fort­lö­pan­de att de skö­ter sig. Var­je år släpps en rap­port över ut­veck­ling­en. Un­der de förs­ta åren ef­ter av­re­gle­ring­en no­te­ra­des en­dast små för­änd­ring­ar på mark­na­den – an­ta­let sta­tio­ner öka­de, främst i tä­tor­ter, och be­sikt­nings­pri­ser­na låg kvar på un­ge­fär sam­ma ni­vå som ti­di­ga­re.

Föl­jan­de år fort­sat­te an­ta­let be­sikt­nings­sta­tio­ner att öka. Från 2012 till 2013 öka­de an­ta­let sta­tio­ner från 270 till 314. Men sam­ti­digt bör­ja­de man kun­na se en pris­steg­ring. Snitt­pri­set för be­sikt­ning öka­de med 13 pro­cent från 2012 till 2013. Pri­sök­ning­en har in­te fort­satt i sam­ma takt se­dan dess men Trans­port­sty­rel­sen ser att snitt­pri­ser­na har sti­git mer än kon­su­ment­pris­in­dex.

Oklar an­led­ning

– Vi kan in­te di­rekt för­kla­ra var­för pri­ser­na har ökat nå­got, men det är ju vinst­dri­van­de fö­re­tag som ska le­va på det här och kanske vill åter­in­ve­ste­ra i ny tek­nisk ut­rust­ning. Nu har vi i och för sig sett att det är väl­digt då­ligt just med det. Man ska tän­ka på att be­sikt­nings­pri­set låg i stort sett oför­änd­rat un­der tio år fram till av­re­gle­ring­en, så det kanske var dags för en ju­ste­ring, sä­ger Mats Nygren, sek­tions­chef på Trans­port­sty­rel­sen.

Trans­port­sty­rel­sen har kon­sta­te­rat att be­sikt­nings­fö­re­ta­gen in­te har in­ve­ste­rat i ny tek­nik i den om­fatt­ning som man hop­pa­des på. Fö­re­ta­gen har va­rit då­li­ga på att kö­pa in el­ler ut­veck­la ny tek­nik som skul­le kun­na gö­ra be­sikt­ning­ar­na bätt­re och mer ef­fek­ti­va.

Kraf­tig men lo­kal ök­ning

Vid be­sikt­nings­mo­no­po­lets av­re­gle­ring år 2010 fanns det 196 sta­tio­ner i Sve­ri­ge.

Vid slu­tet av 2015 fanns det 444 sta­tio­ner. Det är en re­jäl ök­ning, men långt ifrån al­la de­lar av Sve­ri­ge om­fat­tas. Den störs­ta till­väx­ten har skett där det se­dan ti­di­ga­re fun­nits

många sta­tio­ner. Skå­nes län har till ex­em­pel gått från 18 till 63 sta­tio­ner och Stock­holms län från 21 till 59. Un­der sam­ma tid har Väs­ter­norr­land fått tre nya be­sikt­nings­sta­tio­ner.

Kva­li­tén li­dan­de

Har det bli­vit hög­re kva­li­tet på be­sikt­ning­ar­na?

Nej, re­sul­ta­ten av Trans­port­sty­rel­sens eg­na stick­prov­s­kon­trol­ler är ned­slå­en­de.

Det hand­lar främst om att be­sikt­nings­tek­ni­ker­na in­te gör de kon­trol­ler som de mås­te gö­ra och att bris­ter från ti­di­ga­re års kon­trol­ler in­te har åt­gär­dats när Trans­port­sty­rel­sen kom­mit till sam­ma sta­tion igen.

Hur ska man kom­ma till­rät­ta med det?

– Det är ett pro­blem som är svårt att kom­ma åt. Det en­da vi kan gö­ra är att kom­ma på oan­mäl­da stick­prov­s­kon­trol­ler och då är det ju ing­et som hind­rar tek­ni­ker­na från att skär­pa till sig för stun­den, sä­ger Mats Nygren.

Be­ro­en­de för­bju­det

I feb­ru­a­ri 2016 för­lo­ra­de be­sikt­nings­fö­re­ta­get Cle­ar­car sitt till­stånd se­dan det upp­da­gats att fö­re­ta­get in­te ba­ra misskött be­sikt­ning­ar­na ut­an även ägts av verk­stads­jät­ten Mecas vd. Be­ro­en­de­för­hål­lan­de mel­lan be­sikt­nings­fö­re­tag och bil­verk­stä­der är strikt för­bju­det. Hur ar­be­tar Trans­port­sty­rel­sen för att sä­ker­stäl­la att det in­te är så?

– Det är Swe­dac som kon­trol­le­rar det vid ac­kre­di­te­ring­en. Vi ar­be­tar in­te ak­tivt med den sa­ken men om vi upp­täc­ker nå­got miss­tänkt så rap­por­te­rar vi det till Swe­dac, sä­ger Mats Nygren.

Oli­ka stan­dard?

Det finns nog många som har en käns­la av att det görs oli­ka be­döm­ning­ar på oli­ka be­sikt- nings­sta­tio­ner, en bil som blir un­der­känd på en sta­tion kan se­na­re, ut­an åt­gärd, bli god­känd hos en an­nan sta­tion.

Vad gör Trans­port­sty­rel­sen för att för­hind­ra att det görs oli­ka be­döm­ning­ar?

Vi har in­te kun­nat se nå­got möns­ter el­ler nå­gon trend som ty­der på att det är oli­ka ni­vå på be­sikt­nings­sta­tio­ner­na. Di­rekt ef­ter av­re­gle­ring­en 2010 fick vi en del kla­go­mål från bi­lä­ga­re som fått si­na bi­lar un­der­kän­da men det av­tog gans­ka snabbt. Ibland kan det hand­la om sub­jek­ti­va be­döm­ning­ar och gräns­fall som är svå­ra att dra någ­ra slut­sat­ser av, sä­ger Mats Nygren.

Snitt­pri­set för be­sikt­ning öka­de med 13 pro­cent …

Mats Nygren, sek­tions­chef på Trans­port­sty­rel­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.