Mer­ce­des All-ter­rain

Mer­ce­des har till slut ha­kat på skogs­kom­bi­kon­cep­tet. Med sin E-klass All Ter­rain hop­pas de sno kun­der som sneg­lat på Vol­vo V90 Cross Country.

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: MIKAEL STJERNA FOTO: MER­CE­DES

Mer­ce­des E-klass All-ter­rain he­ter ska­pel­sen och nam­net sak­nar in­te grund. Som stan­dard har All-ter­rain bå­de fyr­hjuls­drift och luft­fjäd­ring och svä­var i nor­mallä­get 29 mil­li­me­ter hög­re än van­li­ga E-klas­sen.

Mer­ce­des anger att mark­fri­gång­en i nor­mallä­get är 13,6 cen­ti­me­ter.

Det ver­kar på pap­pe­ret gans­ka snålt till­ta­get jäm­fört med Vol­vo V90 Cross Country som no­te­rar en mark­fri­gång på 21 cen­ti­me­ter.

Jag tror in­te skill­na­den är så stor i verk­lig­he­ten, jag miss­tän­ker sna­ra­re att de helt en­kelt mä­ter oli­ka i Tors­lan­da och Stuttgart.

När jag ska kö­ra på skogs­sti­gen knap­par jag fram chas­si­sätt­ning­en ”All-ter­rain” som hö­jer ka­ros­sen yt­ter­li­ga­re två cen­ti­me­ter, till 15,6 cen­ti­me­ter. Bi­len mo­sar be­kym­mers­löst fram i ter­räng­en. Fram och bak har All-ter­rain fått nya stöt­fång­a­re som är äm­na­de att se ut att tå­la tuf­fa tag, men hasp­lå­tar vär­da nam­net sak­nas.

Sän­ker sig vid fart

När jag kom­mer ut på bätt­re väg och kör for­ta­re än 35 km/h sänks ka­ros­sen au­to­ma­tiskt till ur­sprung­li­ga 13,6 cen­ti­me­ter. Pas­se­ras 125 km/h är det dags för näs­ta sänk­ning, då sjun­ker luft­fjäd­ring­en ihop yt­ter­li­ga­re 1,5 cen­ti­me­ter.

En ni­o­väx­lad au­to­mat­lå­da är stan­dard, och den pa­ras med sam­ma fyr­hjuls­drift­sy­stem som sit­ter i E-klass 4Ma­tic. Det be­ty­der stän­dig fyr­hjuls­drift, och i nor­mallä­get går 55 pro­cent av driv­kraf­ten till ba­kax­eln. Hur väx­ellå­da, mo­tor, fjäd­ring och styr­ning re­a­ge­rar be­ror på vil­ket kör­pro­gram som valts. Ut­gångs­lä­get är ”Com­fort”. Vill du kö­ra snålt väl­jer du ”Eco”, har du en tung hö­ger­fot väl­jer du ”Sport”. Är vägen usel klic­kar du i ”All-ter­rain”. Den som sak­nar vet­ti­ga­re sa­ker att sys­sel­sät­ta sig med kan skräd­dar­sy bi­lens egen- ska­per i mo­dus ”In­di­vi­du­al”. I mi­na ögon är det bort­kas­tad tid. ”Com­fort” är ka­nonskönt, luft­fjäd­ring­en får bi­len att fly­ta fram över ojämn­he­ter i väg­ba­nan.

Tyst och ovän­tat snål

All-ter­rain säljs med två die­sel­mo­to­rer. E 350 d med die­sel-v6 och E 220 d med en spril­lans ny fy­ra på 1 950 ku­bik och 194 häst­kraf­ter. Fy­ran har en un­der­bart tyst gång och går att kö­ra för­vå­nans­värt snålt, trots fyr­hjuls­drift, au­to­mat­lå­da och en vikt på näs­tan två ton. 0,52 li­ter per mil drar den i Eu-kör­cy­keln.

In­vän­digt är All-ter­rain en van­lig E-klass kom­bi. Skö­na sto-

lar, i stan­dardut­fö­ran­de kläd­da i ”Ar­ti­co, man-ma­de le­at­her” en­ligt bro­schy­ren. Man und­rar ju vad Ar­ti­co är för slags djur.

Kö­ras­si­stans­sy­ste­men är många i E-klass och in­tel­li­gen­ta män­ni­skor som har vant sig vid dem bru­kar sä­ga att det rätt an­vänt är vil­samt och ökar sä­ker­he­ten. Men i grundut­fö­ran­de in­går ba­ra au­tobroms som de­tek­te­rar fot­gäng­a­re.

Tek­nik­pa­ke­tet som kos­tar om­kring 35 000 kro­nor som till­val er­bju­der dock en hög ni­vå av fö­rar­hjälp. Till ex­em­pel kan Mer­ce­des kö­ra om själv om man slår på blin­ker­sen. Bi­len kol­lar om kus­ten är klar och by­ter se­dan fil och ga­sar på. Visst lå­ter det för bra för att va­ra sant? Det är det ock­så. Det fun­ge­rar ba­ra där man in­te har sär­skilt stor nyt­ta av det, näm­li­gen på vägar med fle­ra fi­ler i sam­ma rikt­ning.

Blind far­t­au­to­ma­tik

Mer­ce­des själv­kö­ran­de sy­s­tem kan ock­så an­pas­sa sig till tillå­ten has­tig­het, men gör det helt ut­an hän­syn till hur vägen ser ut i verk­lig­he­ten. Man kan få en chock av att bi­len väl­jer att bra­ka på i 100 km/h på en kro­kig ser­pen­tin­väg ba­ra för att det är lag­ligt. Mer­ce­des ur­säk­tar sig med att det all­tid är fö­ra­ren som kör och yt­terst har an­sva­ret.

I det när­mas­te kom­plett

Från­sett den lil­la de­tal­jen kan man ba­ra kas­ta in hand­du­ken in­för Mer­ce­des All-ter­rain.

Den är en av de rym­li­gas­te, mest be­kvä­ma fa­mil­je­bi­lar­na som finns. Vin­ter­dug­lig även på isi­ga, snö­i­ga sti­gar. Dess­utom spar­sam med bräns­let.

Kort sagt: en av de mest kom­plet­ta bilarna jag har kört – och då rat­ta­de jag fak­tiskt en Bent­ley Ben­tay­ga igår!

Den är en av de rym­li­gas­te, mest be­kvä­ma fa­mil­je­bi­lar­na som finns.

Den böl­jan­de in­stru­ment­pa­ne­len är snyggt ut­for­mad.

15,6 cen­ti­me­ter är mark­fri­gång­en som max.

Lo­gisk ut­form­ning av sä­te­sju­ste­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.