Mi­ni­test: Kaf­fe­bryg­ga­re

Det är in­te all­tid det finns en mack till hands när kaf­fe­su­get sät­ter in. Men med en 12-volts­bryg­ga­re för bil och hus­vagn är du ald­rig mer än någ­ra mi­nu­ter ifrån en ry­kan­de kopp färsk­bryggt kaf­fe.

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: PER-ERIK SUNDSTRÖM FOTO: MAR­CUS ENGSTRÖM OCH PATRIK LINDGREN

Långa bil­fär­der krä­ver all­tid kaf­fe­stopp. Det vet da­gens mack­ä­ga­re som in­te är dum­ma­re än att de in­sett att den bästa för­tjäns­ten in­te lig­ger i driv­me­del ut­an i mat och dryck. Nu för ti­den är kaf­fet på en mack in­te myc­ket bil­li­ga­re än på ett van­ligt fik. Och lyx­ar du till det med en bul­le till är du snart up­pe i vad det kos­tar att äta en hel mål­tid på en ge­nom­snitt­lig väg­krog.

För eko­no­miskt sin­na­de män­ni­skor (el­ler så­na som helt en­kelt in­te vill be­ta­la 30 kro­nor för en slät kopp) finns det lyck­ligt­vis al­ter­na­tiv. Des­sa al­ter­na­tiv sta­vas 12-volts­bryg­ga­re för bil och hus­vagn.

Det krävs dock li­te pla­ne­ring in­nan du kan nju­ta av din färsk­brygg­da kopp kaf­fe i sol­ned­gång­en vid väg­kan­ten. Du får in­te glöm­ma mug­gar att dric­ka ur och vat­ten att bryg­ga med. Tvingas du kö­pa det ef­ter vägen ha­de du ju li­ka gär­na kun­nat kö­pa kaf­fe för de peng­ar­na. Visst är det li­te my­sigt att gö­ra sitt eget kaf­fe, men det är in­te värt be­svä­ret om du in­te spa­rar nå­got på det.

Du får hel­ler in­te glöm­ma sjä­va kaf­fet. Ljum­met vat­ten hål­ler ing­en va­ken på Au­to­bahn el­ler Fla­tru­et i som­mar.

Trött på ter­mos­kaf­fe? Då är en bil­bryg­ga­re nå­got för dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.