Su­zu­ki Ig­nis

Iklädd en ny mi­ni-suv-ko­stym åter­uppli­var Su­zu­ki mo­dell­nam­net Ig­nis. De har dock in­te lå­tit sä­ker­hets­ut­rust­ning­en föl­ja med i ut­veck­ling­en.

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: MIKAEL STJERNA FOTO: SU­ZU­KI

För­ra ge­ne­ra­tio­nen Ig­nis, se­nast såld i Sve­ri­ge som års­mo­dell 2008, var en gans­ka ka­rak­tärs­lös små­bil som ald­rig fick rik­tigt fäs­te på mark­na­den. Nya Ig­nis har en helt ny de­sign, och ser ut som den mi­ni­a­tyr-suv den är. Kort, ba­ra 3,7 me­ter lång, och 1,6 me­ter hög och med en re­jäl mark­fri­gång. Bas­ver­sio­nen för 137 900 kro­nor är fram­hjuls­dri­ven men många kom­mer sä­kert att väl­ja den fyr­hjuls­driv­na ver­sio­nen för 149 900 kro­nor.

Mo­torn, en 1,2li­ters fy­ra, går bå­de tyst och snålt.

Li­ten men rym­lig

Trots de mi­ni­ma­la yt­ter­måt­ten är den re­la­tivt rym­lig. Utom­lands säljs den i en fem­sit­sig ver­sion, men de bi­lar som ge­ne­ra­la­gen­ten tar till Sve­ri­ge är fyr­sit­si­ga.

Or­sa­ken är att man har pri­o­ri­te­rat en hög ut­rust­ningsni­vå, vil­ket bland an­nat in­ne­bär skjut­bart bak­sä­te med rygg­stöd som är fäll­bart och de­lat på mit­ten. Och då blir det ba­ra plats för två per­so­ner där bak. Men man sit­ter i gen­gäld väl­digt bra. Skju­ter jag sä­tet 16 cen­ti­me­ter bak­åt är det gott om plats för be­nen. Den höga pro­fi­len ger fin hu­vud­höjd. Lastut­rym­met på 260 li­ter får sä­gas va­ra nor­malt för bil­stor­le­ken.

Mo­torn, en 1,2-li­ters fy­ra som ger 90 häst­kraf­ter, går bå­de tyst och snålt, 0,5 li­ter per mil med fyr­hjuls­drift och 0,46 för den fram­hjuls­driv­na. Fa­briks­siff­ror­na bru­kar va­ra en lek på pap­pe­ret, men un­der prov­tu­ren på en högst verk­lig lands­väg i Ita­li­en kör jag på 0,36 li­ter per mil en­ligt färd­da­torn. Då kör jag för­stås den snå­la hy­brid­ver­sio­nen. Den har ett li­tet bat­te­ri som lag­rar ener­gi från in­broms­ning­ar och lå­ter den in­te­gre­ra­de start­mo­tor-ge­ne­ra­torn hjäl­pa till vid star­ter­na. På pap­pe­ret spa­rar man tre cen­ti­li­ter per mil. Ef­ter 10 000 mil har man kört in mer­pri­set på 5 000 kro­nor.

God små­bils­kom­fort

På vägen är Ig­nis en smu­la skum­pig, pre­cis som man kan för­vän­ta sig av en bil med en hjul­bas på 2,43 me­ter. Men med tyst mo­tor och skö­na sto­lar mås­te jag än­då till­stå att den hål­ler bra små­bils­kom­fort. Fram­för allt är den fan­tas­tiskt lätt­han­te­rad, vänd­cir­keln är ba­ra 9,4 me­ter. Bak­åt­sik­ten är be­grän­sad på grund av de bre­da tak­stol­par­na, men med så små di­men­sio­ner har bak­åt­sik­ten up­pen­bar­li­gen in­te va­rit så pri­o­ri­te­rad.

Mark­fri­gång­en är 18 cen­ti­me­ter vil­ket be­ty­der att den no­sar rik­ti­ga suv-mo­del­ler i ha­sor­na. Det räc­ker för­mod­li­gen för många av kö­par­na.

Men det som får Ig­nis att stic­ka ut i A-seg­men­tet är fyr­hjuls­drif­ten. Su­zu­ki Ig­nis 4x4 har en vis­ko­kopp­ling som dri­ver ba­kax­eln när fram­hju­len tap­par grep­pet. Lös­ning­en räc­ker för­mod­li­gen bra för al­la som be- hö­ver li­te ex­tra fram­kom­lig­het.

Su­zu­ki ver­kar ha an­strängt sig av­se­en­de sä­ker­he­ten, men har in­te nått än­da fram. På den po­si­ti­va si­dan kan vi no­te­ra att Ig­nis fick fem stjär­nor av Eu­ro NCAP. Men ba­ra i ver­sio­nen med au­tobroms. Det sy­ste­met sit­ter i den hög­re ut­rust­nings­ver­sio­nen Ig­nis High Execu­ti­ve. Ut­an sä­ker­hetspo­äng­en som Eu­ro NCAP ger för fö­rar­stöd­sy­stem blev det ba­ra tre stjär­nor för grund­mo­del­len Ig­nis Ex­clu­si­ve. Det är in­te med be­röm god­känt. Å and­ra si­dan mås­te man kom­ma ihåg att kra­ven har skärpts för var­je år. Det går in­te att jäm­fö­ra ett gam­malt krock­be­tyg med ett från 2016. Med full sä­ker­hets­ut­rust­ning blir pri­set gans­ka högt. Ig­nis High Execu­ti­ve kos­tar 166 900 kro­nor men då in­går au­tobroms, back­ka­me­ra och na­vi­ga­tion.

Li­tet nisch­seg­ment

Mi­ni­bil-seg­men­tet är li­te av ett nisch­seg­ment i Sve­ri­ge, och an­de­len som be­hö­ver en fyr­hjuls­dri­ven mo­dell i den stor­leks­klas­sen är för­mod­li­gen för­svin­nan­de få. Men å and­ra si­dan är kon­kur­ren­sen näs­tan obe­fint­lig.

Den tar fak­tiskt stopp så snart vi har sta­vat till Fi­at Pan­da 4x4. Med ba­ra två som slåss om ka­kan lär bå­da få en bit som mät­tar.

… det som får Ig­nis att stic­ka ut i A-seg­men­tet är fyr­hjuls­drif­ten.

För förs­ta gång­en in­tro­du­ce­rar Su­zu­ki ett ka­me­ra­ba­se­rat au­tobroms­sy­stem, som fun­ge­rar i has­tig­he­ter mel­lan 50-120 km/h.

Lac­ka­de pa­ne­ler ger en pop­pi­ga­re in­te­ri­ör­look.

260 li­ter går att kläm­ma ned i ba­ga­ge­rum­met. 1 086 li­ter med fällt bak­sä­te.

Ig­nis kan fås med en lätt­hy­brid­driv­li­na som spa­rar tre cen­ti­li­ter per mil i Eu-kör­cy­keln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.