Land Ro­ver Disco­ve­ry

Nya Land Ro­ver Disco­ve­ry kän­ner sig li­ka ­hem­ma bland stock och sten som på stor­mark­na­dens par­ke­ring. Och bant­nings­ku­ren på när­ma­re ett halvt ton har gjort bjäs­sen gott.

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: HANS HEDBERG FOTO: LANDROVER

Nya Disco­ve­ry 5 skip­par den trub­bi­ga och li­te dam­mi­ga Hem till går­den-loo­ken och ger sig kax­ig och full av själv­för­tro­en­de ut i fram­ti­den med en spril­lans ny kon­struk­tion.

Jäm­förd med den ti­di­ga­re Disco­ve­ry 4 har nya Discon ban­tat 480 kg, en lätt­ning som gör gott bå­de i sko­gen och på vägen. För att in­te ta­la om för bräns­le­för­bruk­ning­en. Tack va­re stor an­vänd­ning av alu­mi­ni­um och hög­håll­fast­hets­stål är bi­len gi­vet­vis be­tyd­ligt sty­va­re nu än förr. Fak­tiskt är dock en del av bot­tenstom­men i stål för att gö­ra gol­vet plat­ta­re och tå­li­ga­re, till för­del för bätt­re in­nerut­rym­men och en re­jäl tred­je sä­tes­rad längst bak. Mer om det se­na­re.

Den skots­ka na­tu­ren vi­sar sig från sin all­ra bästa si­da den­na prov­kör­nings­dag. Mor­gon­dim- man lig­ger tjock, reg­net häng­er i luf­ten och den råa fuk­ti­ga luf­ten skär än­da in i mär­gen.

Rik­tig ter­räng­kör­ning

Rut­ten är väl vald av Land Ro­vers tek­ni­ker på ett be­prö­vat vis. Visst, vi ska själv­fal­let in­te tok­fast­na el­ler stör­ta ut­för stup, men Land Ro­vers mås­te kä­ka nå­got all­de­les spe­ci­ellt till fru­kost. Ma­ken till ut­ma­na­de stra­pat­ser er­bju­der näm­li­gen ing­en an­nan bil­till­ver­ka­re, när man som i det­ta fall bju­der in till en myc­ket ti­dig prov­kör­ning av för­se­rie­bi­lar i tuff ter­räng. Därav den kos­me­tis­ka ka­mou­fla­getejpen som täc­ker fram­och bak­par­ti. För­u­tom van­lig skogs­väg – ni­vån som kon­kur­ren­ter­na bru­kar be­näm­na ”ter­räng­kör­ning” – be­står trai­len av stig­lik­nan­de le­der med ha­la blot­ta­de röt­ter, klipp­ste­nar och pas­sa­ger över dju­pa vat­ten­drag

för att in­te ta­la om ota­li­ga kron­di­ken dju­pa som skytte­gra­var.

Ter­rain Re­spon­se 2 är Land Ro­vers an­pas­sa­de driv­sy­stem för att vi ska lyc­kas med skogs­ut­flyk­ten. Här er­bjuds ut­ö­ver Au­to-lä­ge spe­ci­al­in­ställ­ning­ar för gräs, grus/snö, le­ra/röt­ter, sand samt sten. Hög- och låg­väx­el plus cen­tral diffspärr samt på ba­kax­eln.

Det finns även ett enkla­re 4x4-sy­s­tem men det lär få svens- ka kö­pa­re nöja sig med. Det hör lik­som till en Land Ro­ver att va­ra världs­bäst i sko­gen.

En­kelt och mo­dernt

Bakom rat­ten är Range Ro­ver-vib­bar­na tyd­li­ga, men det finns nå­got mer ren­lä­rigt en­kelt över nya Disco­ve­ry. Det ti­di­ga mer ar­bets­for­dons­li­ka är er­satt av mo­dern käns­la. Helt ut­an dra­ma­tik pas­se­ras hin­der i ter­räng­en, elekt­ro­ni­ken skö­ter om styr­ning­en av fram­driv­ning­en. Som fö­ra­re be­hö­ver du ba­ra sik­ta och kö­ra.

Mark­fri­gång­en (nor­mallä­ge 21 cen­ti­me­ter) vid ter­räng­kör­ning går att his­sa upp till drygt 28 cen­ti­me­ter, i hög­re far­ter sänks högsta­ni­vån med 40 mil­li­me­ter, fort­fa­ran­de dug­ligt. Ett ex­tra lågt en­trélä­ge (17 cm) pas­sar bra i de fi­na te­a­ter­kvar­te­ren i sta­den.

I Dri­ve As­sist-lä­get på in­stru- ment­brä­dans in­foskärm vi­sas bi­lens om­giv­ning via ka­me­ror, per­fekt i sko­gen.

Kom­for­ten är of­tast brit­tiskt fluf­fig, men vi tillåts in­te svänga ut på as­fal­te­ra­de B-ro­ads med de ”hem­li­ga” för­se­rie­pro­to­ty­per­na. Men på grus­väg av tvätt­brä­de­typ slår bak­vag­nen väl hårt för min Land Ro­ver-smak. Tek­ni­ker­na på plats sä­ger att den sty­va set-upen är en ef­ter­gift för fi­na och säk­ra

kö­re­gen­ska­per på lands­väg.

Fyr­hjuls­driv­ning är gi­vet­vis stan­dard, nytt är att fyr­cy­lind­ri­ga di­es­lar­na Td4 (180 hk) och Sd4 (240 hk) nu finns att väl­ja jäm­te maf­fi­ga Td6 (258 hk) och ben­si­na­ren Si6 (340 hk). Åt­taste­gad au­to­mat­lå­da är en­da väx­ellåd­sal­ter­na­ti­vet.

Kom­pe­tent men flex­i­bel

Ter­räng­ka­pa­ci­te­ten är för­tro­en­de­in­gi­van­de och gi­vet­vis nå­got som byg­ger på va­ru­mär­kes­vär­det hos nya Disco­ve­ry. Men kun­der­na bor säl­lan mitt i sko­gen, i stäl­let är det var­dags­liv med skol­hämt­ning­ar, stor­s­hop­ping och helgut­flyk­ter som ska be­seg­ras.

Där­för har man lad­dat bi­len

Har du stor last­lust kan du få med dig 2,5 ku­bik­me­ter hem till går­den.

med flex­i­bi­li­tet som ska pas­sa den mo­der­na fa­mil­jen.

I ba­ga­geut­rym­met finns pre­cis som ti­di­ga­re två upp­fäll­ba­ra sitt­plat­ser, skill­na­den är att de nu er­bju­der plats för full­vux­na. Fäll­ning­en sker helt elekt­riskt och job­bar smi­digt.

Jag provsit­ter tred­je ra­den till­sam­mans med ut­veck­lings­che­fen Nick Col­lins och över­ty­gas av att Disco­ve­ry är stör­re i ”barn­bak­sä­tet” än Au­di Q7, Mer­ce­des GLS och Vol­vo XC90. Ku­péns sä­tes­kon­fi­gu­ra­tion är smart och flex­i­bi­li­te­ten stor.

Har du stor last­lus­ta kan du få med dig 2,5 ku­bik­me­ter hem till går­den. Bak­luc­kan – i plast – är in­te läng­re två­de­lad men in­nan­för den sto­ra luc­kan finns en ut­drag­bar golv­del ”In­ner Tail­ga­te” som tål 300 kg, per­fekt som fi­ka­bord.

En Land Ro­ver vo­re in­te en Land Ro­ver om in­te till­vals­lis­tan vo­re li­ka lång som vägen till Sa­markand. När­ma­re 30 si­dor med oli­ka ut­rust­ning­ar i al­la tänk­ba­ra kom­bi­na­tions­möj­lig­he­ter lär gö­ra Disco­ve­ry­spe­ku­lan­ten sömn­lös ett par nät­ter fö­re av­slut.

Lät­tast är för­stås att krys­sa för näst högs­ta Hse-ni­vå där en hel del in­går (men långt ifrån allt), el­ler hop­pas att man kan få loss nå­gon av de 2 400 styc­ken First Edi­tion som ut­mär­ker den förs­ta till­verk­nings­se­ri­en.

Per­son­li­gen skul­le jag be­stäl­la Disco­ve­ry med Ter­rain Re­spon­se 2 med hög- och låg­väx­el plus den tred­je sitt­ra­den längst bak. Det gör nya Discon så myc­ket bätt­re än det mesta. 683 900 kro­nor.

Die­sel. 6-cyl, 3,0 li­ter, tur­bo. 258 hk (190 kw) vid 3 750 r/min, 600 Nm mel­lan 1 750-2 250 r/min. CO2: 189 g/km. För­bruk­ning: 0,72 l/mil (bl). Topp­fart: 209 km/h. Ac­ce­le­ra­tion: 0-100 km/h på 8,1 s. Stor­lek (l/b/h): 497/207/185 cm. Tjäns­te­vikt: 2 298 kg. Max­last: 700 kg.

DISCO­VE­RY HSE TD6

Fram­kom­lig­he­ten är ena­stå­en­de med tan­ke på stor­lek och däck­ut­rust­ning. Här le­der Land Ro­ver alltjämt.

Sär­skilt si­do­sil­hu­et­ten och bak­par­ti­et har bra Land Ro­ver-ka­rak­tär.

Häst- och båt­folk har all­tid äls­kat si­na Land Ro­vers och drag­vikt på 3 500 kg fix­ar det mesta.

2,3 ton är in­te flug­vikt, men nya Discon upp­levs mer som en Range Ro­ver Sport än nå­gon­sin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.