Toyo­ta Pri­us

Ef­ter tio mil­jo­ner till­ver­ka­de hy­brid­bi­lar från Toyo­ta lan­se­ras fjär­de ge­ne­ra­tio­nens Pri­us nu som ladd­hy­brid. Och den nya ver­sio­nen lo­var gott.

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: HANS HEDBERG FOTO: TOYO­TA

Tek­niskt grun­dar sig Pri­us PHV (Plug-in Hy­brid Ve­hic­le) ladd­hy­brid på den or­di­na­rie Pri­us som de­bu­te­ra­de för­ra året, men en del­vis ny driv­li­na och de­sign gör att bi­len ut­mär­ker sig. Li­tumjon­bat­te­ri­pac­ket har vux­it till 95 cel­ler på to­talt 8,8 kwh vil­ket in­ne­bär att det nu tar plats un­der ba­ga­ge­rums­gol­vet i stäl­let för un­der bak­sä­tet som hos van­li­ga Pri­us. Trots dub­ble­rad bat­te­ristor­lek har bat­te­ri­vik­ten ökat en­dast med 50 pro­cent (to­talt 120 ki­lo) och själ­va om­fång­et med två tred­je­de­lar (to­tal 145 li­ter) tack va­re ef­fek­ti­va­re pack­nings­grad av bat­te­ri­cel­ler­na. Ba­ga­geut­rym­mets last­vo­lym har dock mins­kat från 502 till 360 låd­li­ter.

Ladd­luc­kan sit­ter på hö­ger bak­skärm, mot­satt si­da som det or­di­na­rie tankloc­ket. Max­i­mal ladd­nings­styr­ka är 3,3 kw vil­ket ger en ladd­tid på un­ge­fär två tim­mar. Drif­ten på elekt­ri­ci­tet är smart ut­förd med två ty­per av mo­to­rer, en or­di­na­rie syn- kron-el­mo­tor på 72 hk (53 kw) men även en ge­ne­ra­tor­del som via en snill­rik en­vägs­väx­lings­kopp­ling skic­kar på yt­ter­li­ga­re 31 hk (22,5 kw). Topp­far­ten vid el­drift är 135 km/h och den te­o­re­tis­ka räck­vid­den på el är he­la 6,3 mil, vil­ket är re­kordar­tat för en ladd­hy­brid­bil.

Fos­sil­mo­torn, hrm.. ben­sin­mo­torn som går på fos­silt bräns­le, är sam­ma fyr­cy­lind­ri­ga 1,8-li­ters­ma­skin ut­an tur­bo på 98 häst­kraf­ter som ti­di­ga­re och är län­kad via en steg­lös au­to­mat­lå­da av Cvt-typ.

Max­i­mal ladd­nings­styr­ka är 3,3 kw vil­ket ger en ladd­tid på un­ge­fär två tim­mar.

Skör­dar fruk­ter­na

Det märks att Toyo­ta renod­lat si­na oli­ka hy­brid­tek­no­lo­gi­er un­der lång tid, nya Pri­us ladd­hy­brid skör­dar verk­li­gen

fruk­ter­na av all ut­veck­ling. Nor­malt körd ar­be­tar driv­li­nan med elekt­ri­ci­tet i möj­li­gas­te mån, när vi tråck­lar oss ge­nom Bar­ce­lonakö­er­na i körlä­ge ”Nor­mal” star­tar ben­sin­mo­torn ba­ra en gång. Ef­ter två mils stads­kör­ning upp­ger färd­da­torn 0,1 l/ mil i snitt­för­bruk­ning. Så länge bat­te­ri­pac­ket har till­räck­ligt med ladd­spän­ning op­ti­me­ras fram­far­ten av driv­li­nan för el­drift på ett myc­ket ef­fek­tivt sätt. Ute på mo­tor­vä­gen snur­rar ben­sin­mo­torn igång of­ta­re, men be­tyd­ligt mer säl­lan än hos kon­kur­ren­ter­na. Och tur är väl det, or­ret från ben­sin­mo­torn är fort­fa­ran­de sur­rigt i över­kant och kraft­till­skot­tet känns slappt i jäm­fö­rel­se med den di­rek­ta el­mo­tor­kraf­ten. Lägg där­till en Cvt-väx­ellåds­tek­nik som in­te li­rar som en lik­nan­de au­to­mat­lå­da. Men mest fun­ge­rar Pri­us ladd­hy­brid som en el­bil där ben­sin­mo­torn spe­lar andra­fi­o­len. Hos de fles­ta and­ra kon­kur­ren­ter är för­hål­lan­det för­brän­nings­mo­tor/el­mo­tor det om­vän­da.

Tre körlä­gen (”Nor­mal”, ”Eco” och ”Po­wer”) samt fy­ra driv­li­ne­lä­gen (”HV” hy­brid, ”EV” el­drift, ”EV Ci­ty” el­drift för stads­kör­ning och ”Bat­te­ry Char­ge Mo­de” bat­te­ri­ladd­nings­lä­ge) gör att fö­ra­ren kan hjäl­pa till att op­ti­me­ra räck­vid­den. För den som kör myc­ket i sol­sken kan ”So­lar Pack” (+18 000 kro­nor) va­ra in­tres­sant, då täcks ta­ket med sol­cel­ler som lad­dar ett ex­tra låg­spän­nings­bat­te­ri som töm­mer över sin kräm till hög­spän­nings­bat­te­ri­pac­ket när det är ful­lad­dat. Räck­viddsök­ning­en är i un­ge­fär­li­ga tal en halv­mil. Be­ro­en­de på var på jord­klo­tet man bor änd­ras gra­den av sol­cell­sef­fek­ti­vi­te­ten, kring Me­del­havs­län­der be­räk­nas till­skot­tet ge nor­mal­bi­lis­ten 110 ex­tra ”grö­na” räck­vidds­mil per år, på nord­li­ga­re bredd­gra­der med mind­re sol drygt hal­va den sträc­kan. Då gäl­ler det att in­te ha nå­gon skug­gan­de tak­box mon­te­rad. För öv­rigt går det in­te att mon­te­ra drag­krok på Pri­us ladd­hy­brid.

Pri­us ser bäst ut från si­dan.

Ku­pén är luf­tig men runt-om-sik­ten är då­lig, sär­skilt snett bak­åt

Bak­de­len kan in­te be­skyl­las för att va­ra byggd för att ge bätt­re bak­åt­sikt.

Sol­cel­ler­na mon­te­ra­de på ta­ket ska på års­ba­sis ge cir­ka 70 mils ex­tra räck­vidd!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.